chem olympiada2021_2

Matúš Tomášik víťazom Chemickej olympiády

Naša SPŠ Mikovíniho opäť víťazná v Celoštátnom kole chemickej olympiády

Matúš Tomášik, študent odboru biotechnológia a farmakológia, obsadil 1. miesto

57. ročník Celoštátneho kola Chemickej olympiády, kategórie EF, ktorý sa konal 13. – 15. júna na SOŠ polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite, pozná mená víťazov prestížnej súťaže.

Aj v nepriaznivých časoch pandémie sa v chemických laboratóriách nezastavil čas. Príprave na celoslovenské kolo CHO sa pod vedením svojho školiteľa, Ing. Jozefa Urbana, venoval zanietený študent IV. B, ktorý najprv úspešne absolvoval úskalia krajského kola (online).

Prvenstvo v Celoštátnom kole CHO bolo potvrdením Matúšovho záujmu o chémiu :  Prečo som si vybral štúdium chémie? Pretože sa stala už na ZŠ súčasťou môjho každodenného života. Nadchla ma svojou krásou. Vedela ma prekvapiť. Ako povedal český chemik Kamil Březina: „Chémia je veda voňavá, farebná, prskajúca a dymiaca. Je vtipná a rada žartuje. To isté platí aj o chemikoch.“

57. ročníka CHO sa zúčastnilo 13 súťažiacich z piatich slovenských chemických škôl ( B. Štiavnica, Svit, Nováky, Bratislava a Trenčín).

Teória v celoštátnom kole sa skladá zo 4 oblastí:

 1. všeobecná a fyzikálna chémia
 2. organická chémia
 3. chémia prírodných látok a biochémia
 4. PRAX sa delí na laboratórnu prax a doplnkové výpočtové úlohy

Program CHO začal v nedeľu večer slávnostným otvorením a losovaním súťažných čísel. Náš Matúš Tomášik si vylosoval sedmičku. Šťastnú…V pondelok dopoludnia začala vlastná súťaž v laboratóriu, ktorá trvala dlhých 5 hodín a poriadne odčerpala sily súťažiacich. Trochu relaxu im poskytla vychádzka do Starého Smokovca a  Tatranskej Polian

ky. Večer boli takí unavení, že ledva chodili. Ale nádherné výhľady na tatranské končiare stáli za tú námahu. Je neuveriteľné, že niektorí súťažiaci navštívili naše veľhory prvýkrát.

 

Po večeri sa konala beseda olympionikov s autormi úloh, počas ktorej rozoberali náročnosť úloh a riešili chyby, ktoré urobili. Najnáročnejšou bola chémia prírodných látok a biochémia, ktorú možno prirovnať k vysokoškolskej skúške.

 

akávaný deň vyhlásenia výsledkov nám spôsobil ohr

omnú radosť, Matúš Tomášik, absolvent SPŠ Samuela Mikovíniho, odboru biotechnológia a farmakológia, sa víťazom v 3 zo 4 oblastí a zároveň získal najvyšší počet bodov. Dôležité je , že  postúpil do úzkeho kola uchádzačov (4) o účasť v medzinárodnej Grand Prix Chimique, ktorej sa zúčastňujú študenti z 12 európskych krajín . Tento rok sa bude konať v Bratislave.  Gratulujeme .

logo SPS vyssie4

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor:

2840 M                 biotechnológia a farmakológia                  (3 miesta)

pre školský rok 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 16.6.2021 na adresu školy (SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica), alebo prostredníctvom Edupage.

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

cv

Usmernenie pre prijímacie konanie

Usmernenie pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

 (aktualizované 30.4.2021)

Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

 1. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy nepreukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.
 2. Pred vstupom do budovy školy sa žiakom bude merať teplota; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
 3. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 4. Žiak pri vstupe do budovy použije dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.
 5. Každý žiak používa vlastné písacie potreby a povolené pomôcky; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.
 6. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
 7. Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.
 8. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
 • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.
 • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

 

V Banskej Štiavnici 30.4.2021

Ing. Miroslav Jausch v. r.

riaditeľ školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

SOČV2021KK_022

Krajské kolo SOČ 2021

Úspech  žiakov SPŠ S. Mikovíniho  v Banskej  Štiavnici na krajskom kole  SOČ

 Každý rok sa žiaci našej školy zapájajú  do Stredoškolskej odbornej činnosti, aby si overili svoje vedomosti, nadobudli nové praktické zručnosti a skúsenosti, využili novú techniku prípadne nadviazali spoluprácu s ďalšími inštitúciami. Výsledky prác študentov  sa hodnotia podľa využiteľnosti v praxi. Spôsob, akým musí žiak pracovať pri realizácii prieskumu, spracovávať výsledky a celú prácu, mu pomôže v budúcnosti pri štúdiu na vysokej škole, prípadne ním zaujme budúceho zamestnávateľa. Tento rok však bola situácia iná. Žiaci mohli pracovať len v obmedzenom priestore a komunikácia s konzultantmi bola len online.  Napriek ťažkostiam sa krajského kola zúčastnili štyria žiaci z odboru Geodézia, kartografia a kataster a Životné prostredie, z ktorých sme obsadili 1., 2. a 3. miesto.

1.miesto kategória 08 – Lukáš Tátoš  – Inovácie v cestovnom ruchu- digitalizácia a vizualizácia hradu Revište: Lukáš a Matej fotogrametricky zmapovali hrad Revište , ktorý je súčasťou Pohronskej hradnej cesty a vyhotovili 3D model vo vysokom rozlíšení  vo formáte STL, ktorý  umožňuje tvorbu animácií, 3D vizualizácií, výpočet objemov, zobrazenie rezov, pohľadov a meranie vzdialeností, čo úspešní riešitelia SOČ využili pri tvorbe informačnej tabule o hrade. Digitálny model im umožnil aj tvorbu modelu 3D tlačou v mierke M 1:250, ktorý bude inštalovaný v rámci stálej  expozície  hradu  a obohatí zážitok turistov z prehliadky hradu( https://p3d.in/tghPi ).

2.miesto – kategória 05 –Leonard Biroš –Nákup elektrických spotrebičov podľa energetickej triedy Leonard analyzoval význam energetickej triedy pri nákupe vybraných elektrických spotrebičov rôznych značiek. Zistil, že aj keď sa spotrebiteľ snaží správať ekologicky, nie je pre neho finančne výhodné nakupovať pračky, umývačky vysokej energetickej triedy AAA .Odporúča si podľa návodu spotreby prepočítať. Naopak, pri nákupe chladničiek a mrazničiek je výhodnejšie nakupovať elektrospotrebiče  s vysokou energetickou triednou (https://www.instagram.com/sps.mikoviniho.zp/).

3.miesto- kategória 06 -Natália Mazániková – Prevencia ochorenia pred cestou do zahraničia Natália analyzovala príčiny ,následky, prevenciu rôznych ochorení , ktoré môžeme dostať v rôznych krajinách, ako aj možnosti očkovania sa v rámci SR . Ďalej sledovala, ako sa  Slováci pripravujú na cestu do zahraničia, ich vedomosti a postoje k prevencii prípadného ochorenia. Navrhla príručku cestovateľa ako pomôcku pre prevenciu ochorenia v zahraníčí (https://www.instagram.com/sps.mikoviniho.zp/)

4.miesto -kategória 10 Patrik Kečkár- Využitie laserového skenovania a 3D modelovania pri obnove plastických dekoratívnych prvkov fasád architektonických pamiatok. Patrik analyzoval možnosti využitia skenovania v oblasti modelovania plastických dekoratívnych prvkov fasád historických budov. Vyhotovil detailný funkčný 3D modelu iónskej hlavice, ktorá zdobí fasádu školy. Využil  laserový ručný skener Creaform MAXscan, na úpravu programy Geomagicwrap, Ansys SpaceClaim ( https://p3d.in/IV7DU). 3Dtlač modelu hlavice  bude slúžiť  pre umelecko-historickú dokumentáciu iónskej hlavice a ako učebná pomôcka pre odborné predmety odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba.

Výhercom blahoželáme                    Ing.Slavomíra Kašiarová PhD.-koordinátor SOČ

logo SPS vyssie4

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:
Počet tried: 2
Počet žiakov: 36

V školskom roku 2021/2022 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia 1 trieda 18 žiakov
3916 M životné prostredie 0,5 triedy 8 žiakov
3692 M geodézia, kartografia a kataster 0,5 triedy 10 žiakov

I. TERMÍN KONANIA SKÚŠOK:
1. termín: 03. máj 2021
2. termín: 10. máj 2021

II. PODMIENKY PRIJÍMANIA
Súčasťou prijímacieho konania je:

a) bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok na študijný odbor – biotechnológia a farmakológia , geodézia, kartografia a kataster: zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – životné prostredie: zo slovenského jazyka a literatúry a biológie

b) bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole v 1. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka,

c) bodové hodnotenie úspechov žiaka v súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom, o ktorý sa uchádza (zo ZŠ v 8. a 9. ročníku).

III. KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe:
a) výsledkov písomného testu zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO,
b) študijných výsledkov na ZŠ (1. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka),
c) výsledkov v súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom.

Uchádzači, ktorí konajú prijímacie skúšky, sa usporiadajú podľa dosiahnutého počtu bodov od najlepšieho k najhoršiemu. V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa v poradí ten žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov na prijímacích skúškach (SJL, MAT, príp. SJL a BIO),
c) má lepší priemer prospechu zo ZŠ v 1. polroku 9. ročníka,
d) má lepší priemer prospechu zo ZŠ v 1. polroku 8. ročníka,
e) získal umiestnenie (1.-3.miesto) v súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom, o ktorý sa uchádza.

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradovníku na miestach, ktoré zodpovedajú schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

Kompletné kritériá prijímania pre školský rok 2021/2022

skola_04

Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia 1 trieda 18 žiakov
3916 M životné prostredie 0,5 triedy 8 žiakov
3692 M geodézia, kartografia a kataster 0,5 triedy 10 žiakov

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. termín: 03. máj 2021
2. termín: 10. máj 2021

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.

Kritériá prijímania pre školský rok 2021/2022

skola_55rrl

2 % z daní

Aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich zaplatených daní 2 %.

Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu ACADEMIA MIKOVÍNI n.o. alebo občianske združenie „ Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho“.

Finančné prostriedky získané z 2% z daní pomáhajú škole pri finančnom zabezpečení jednotlivých odborov, modernizácii učebných pomôcok, propagácii otváraných odborov, pri zabezpečení odborných seminárov a tiež vytváraní podmienok pre SOČ študentov a pod.

Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

anka melichova1

Za Ing. Ankou Melichovou

„AKOU MIEROU BOLESTI PREMERIAM HLUCHÝ PRIESTOR, ČO OSTAL PO TEBE?“ Maša Haľamová

V piatok 27. 11. 2020 v skorých ranných hodinách sme navždy stratili charizmatickú kolegyňu z odevného dizajnu, priateľku, kamarátku, človeka s nenapodobiteľným humorom, ktorá bola pre svoje študentky nielen nezabudnuteľnou učiteľkou, ale aj láskavou mamou, priateľkou …. Anku, Aničku, Mel, Nany…

Anka Melichová, rodená Urbanová sa narodila 30. 8. 1961 v Krupine. Vyrastala v Senohrade ako najmladšia z troch súrodencov. SPŠ chemická v Banskej Štiavnici si získala jej srdce, tu v roku 1981 zmaturovala v odbore pletiarstvo. Bola vynikajúcou študentkou, preto jej kroky viedli do Liberca na Vysokú školu strojnícku a textilnú. Vyštudovala odbor technológia textilu a odevníctvo. Promovala v roku 1985. 2.9.1985 nastúpila na svoje prvé pracovné miesto do národného podniku Slovenka v Banskej Bystrici, kde zastávala prácu smenovej majsterky na prevádzke pletiareň-interlocková dielňa. Po roku – 1.9. 1986 prijala miesto stredoškolskej učiteľky odborných predmetov na svojej strednej škole SPŠ chemickej v Banskej Štiavnici, kde pôsobila … 34. rok…

Anka táto kolekcia je pre teba, budeš nám na odeve chýbať 😞

…” tá súťaž bola náročná, hlavne na psychiku…Našu… Keď vyšli baby so šatami tak som sa rozplakala… Keby bolo na mne, plačem ako dážď a plačem dlho… Ale zvládla som to dobre, ako všetko”…  Anna Melichová

ZA ANKOU…

Utíchol smiech, už nebudeme počuť Tvoje vtipy, ktoré si mala pripravené na každú príležitosť.

Nikomu z nás sa nechce veriť, že sa to naozaj stalo… Dúfali sme, že aj túto skúšku zvládneš s energiou Tebe vlastnou. Anka, bola si všade, kde sa niečo dialo. Ráno prvá kávička v zborovni a Tvoja chuť vypiť ju v našej spoločnosti… Vždy ochotná opraviť, ak nám niečo „nesadlo“ na oblečení. Starostlivosť o oslávencov – kolegov, aby sa nezabudlo… A Tvoja schopnosť prevteliť sa do rozprávkových postáv našich vianočných programov… Milovala si výlety s kolegami, poznávala si svet na cestách po Európe.

Anka, budeš chýbať… vlastne.. tak veľmi nám chýbaš … pozerám na prázdnu stoličku v zborovni … na modrú šálku na kávičku, ktorú si už nikdy nenaplníš …

Dana Bartošová

„Tak, ako bola na nás hrdá pani profesorka a ako moc bola dojatá, keď táto kolekcia vyšla na mólo…teraz sme hrdé a dojaté my…

Ďakujeme za to, aká skvelá profesorka bola pani Melichová. Koľko námahy a nekonečnej práce s nami mala a aj tak to zvládala s úsmevom. Vždy sa tešila na svoje psíky, ktoré si nemohli priať nikoho lepšieho ako ju. Sme hrdé na to, že sme ju stretli a mohli spolu s ňou zdieľať more zážitkov. Ceníme si všetky vedomosti, ktoré nám odovzdala a pomoc, ktorú nám vždy ochotne poskytovala. Je smutné, že najlepší ľudia odchádzajú tak skoro… Najmä ľudia s tak zlatým srdcom, aké mala pani Melichová.

Myslím, že hovorím za celú našu bývalú triedu IV.O, keď poviem, že nás postihla obrovská strata…

Dúfame, že sa po toľkom trápení teraz už len usmieva…“

Terezka Šormanová

 

Maša Haľamová: AGÓNIA

Bielou izbou sa končí veľký svet.

Na posteľ slnko príde posedieť,

Priateľské, zlaté.

 

Záclony ,ruky milujúce,

Prepustia v izbu len teplé lúče,

Ružovo zhriate.

 

Hra svetla na stenách –

Spomienka z detstva

Milá a pestrá.

 

Pomaly vykĺznu oči dverami

V tichu rastie srdce!

Do štyroch stien sa nevmestí

VEĽKÉ SRDCE.

Prerazí múry. Rozrastie po hore,

Po lese , po stráni.

 

PRI KRÍŽI ZASTANE

NA SMUTNOM ROZCESTÍ.

 

Bez bázne klesne do teplého machu,

Znavené, bez strachu,

ODDANE.

 

Tichosť je najkrajšia hudba,

Tma najpestrejších farieb dúha,

Smrť – najvernejšia sudba…

VYZNANIA…

„Spomenula som, medzi rečou, že túžim po pletenom šály. O dva týždne Anka do dielne priniesla krásny pletený šál z hrubánskej vlny. Krásny, nezištný dar…“

Nika Šušovicová

„Och! To je mi veľmi ľúto. Bola tak láskavá a dobrá … je to rana. Zostane po nej prázdno…“ Daniela Slováková

 

„ŽIVOT JE TAK PRCHAVÝ…MENÍ SA KAŽDÝM OKAMIHOM.

PESTUJTE LÁSKU A VZÁJOMNOSŤ…

ANKA TO VEDELA…VŽDY SA ROZDALA PRE DRUHÝCH…

NECH VÁS JEJ POSOLSTVO NAĎALEJ SPREVÁDZA…

LEBO ČLOVEK ZABUDNE, KTO ČO POVEDAL, ČO MAL NA SEBE…

ALE NIKDY NEZABUDNE, AKO SME SA S NÍM CÍTILI..“.

Mirka Iglárová (bývalá kolegyňa)

 

„Po Mel mi zostala krásna pamiatka: ručne vyrábaný ihelníček, ktorý sme dostávali, keď sme končili školu.“

Mária Dzianová

„Je ťažké uveriť… a vstrebať to …bola skvelá učiteľka, čistá duša, ktorú som mala veľmi rada…posielam jej do nebíčka obrovské objatie…“

Soňa Hluchá

„Plačem…Nemôžem tomu uveriť. S mojou mamou volám celý deň. Spomíname…“

Monika Letkovičová

„Anka bola úžasná! Milovala som s ňou všetky hodiny.“

„Anka vymýšľala scenáre na vianočné večierky, oslavy jubilantom, zorganizovala školské plesy. Hrali sme Mrázika, Popolušku, Snehulienku… Zapojila všetkých … Bola pupočnou šnúrou celého zboru. Spacifikovala aj chlapov, nasadila im parochne a spievali hity z Repete. Vždy vymyslela tému, scenár, prešila kostýmy…

Mirka Iglárová

Kto počíta moje kroky túlavé,

Kto mi píše čiarky na rováš,

Nech ukáže cestu k úľave a nech potom až,

Potom súdi, keď zvie moje príčiny,

Čo ma hnali z priepastí do výšiny,

Ale vďaka buď, vďaka Bohu…

Už ma chytá únava,

Dakde zložím kosti boľavé,

Už sa vinie ku mne lúka voňavá,

Tamhľa v diaľave…..

DSC_2652upr3

Mgr. František Domitrek

Dňa 22.11.2020 navždy utíchlo srdce nášho kolegu, zanieteného učiteľa nemeckého a anglického jazyka. Stratili sme dlhoročného spolupracovníka, priateľa, ktorý na našej škole pracoval od 1.9.2008. Ferko Domitrek sa narodil 27.7.1956 v Hronskej Breznici. V našom meste absolvoval gymnázium a ako talentovaný jazykár pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na Univerzite Karola Marxa v Lipsku.

Po návrate na Slovensku v r.1980 pôsobil ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka v Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, učil na Gymnáziu v Novej Bani, neskôr na Súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici, až zakotvil u nás na SPŠ Samuela Mikovíniho.

Ferko Domitrek bol čestný a spravodlivý človek, ktorý miloval svoje povolanie. Jeho povestný smiech a humor sa často niesol zborovňou. Dobrú náladu prinášal aj do tried. Žiaci ho mali veľmi radi…

Česť tvojej pamiatke!


MILAN RÚFUS

VEČERNÝ HOSŤ

 ZAPADLO SLNKO V ŽIVEJ NÁDHERE

ANI SOM NEMAL ČAS

NA NIEČO SA HO PÝTAŤ.

 VEČERNÝ HOSŤ

MI KLOPE NA DVERE.

A HOVORÍ, ŽE NEBUDE UŽ SVITAŤ:

 POROZUMEL SOM :

JE TAKÝ BOŽÍ PREDEL

MEDZI BYTÍM A NEBYTÍM.

 NIE JE MI ĽÚTO

A STRACH NECÍTIM.

TUŠIL SOM TO.

TAK DLHO TUŠIL, AŽ NAPOKON

                   SOM – VEDEL…….


Ďakovná reč od študentov

V živote človeka prichádzajú rôzne chvíle. Chvíle, ktoré sa nám nepáčia, no neovplyvníme ich. A dnes je tu presne jedna z nich. Za všetkých študentov a hlavne za nás, štvrtákov, sa pánovi učiteľovi Domitrekovi chcem veľmi poďakovať.

Učil nás síce len  necelé dva školské roky, no aj tak sme mali pocit, že sme ho  dobre poznali. Bol to človek, ktorý bol stále pozitívne naladený. Na tvári mal vždy nahodený úsmev a nikdy sa nevedel príliš dlho hnevať. Jeho smiech bol pre mnohých z nás ikonický.

Učil nás nielen anglický jazyk, ale viedol nás aj k  správnemu konaniu, prístupu ku škole, k životu a v neposlednom rade aj disciplíne. Aj náročnejšiu situáciu vedel odľahčiť, vniesť do nej pokoj a humor. Taktiež nás naučil, že vysmievať sa niekomu nie je vôbec správne a je lepšie spraviť si srandu zo seba samého. V prípade, že vám niečo nevyšlo, vám to oznámil takým spôsobom, že určite sa len niečo malé muselo stať. Dodal, že vy to v skutočnosti viete lepšie a nabudúce to určite aj tak dopadne. Vždy dal človeku druhú šancu, namiesto toho, aby vás odsúdil. To bola jedna z vecí, ktorú sme si na ňom veľmi cenili. Snažil sa naviesť žiakov vždy na správnu cestu. Vštepiť do nich, že vzdelanie je veľmi dôležitá a vzácna vec, ktorú všetci potrebujeme. Naučil nás, že aký prístup zaujmeme k životu, taký postoj zaujme život k nám. Každý žiak, ktorého učil, mu môže byť za mnoho vďačný. V dnešnej dobe je len málo ľudí, ktorí vás s pokorou vypočujú, poradia vám a neodsúdia vás hneď v prvej chvíli.

Každý z nás si ho zapamätá ako pána učiteľa, ktorý si vykračoval chodbami školy  v košeli, sivej veste s dvoma zapichnutými perami, s učebnicami pod pazuchou a okuliarmi, spod ktorých sa pozeral na tento svet vždy o niečo pozitívnejšie a lepšie ako väčšina z nás…

Za mnoho Vám, milý pán učiteľ Domitrek, dnes, my vaši žiaci, vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME!!!!!!

 Za ÚSMEV, POKORU, SPRAVODLIVOSŤ, FÉROVOSŤ, ZA HUMOR, ČESTNOSŤ A NÁDEJ, ŽE VŠETKO SA NA DOBRÉ OBRÁTI.         

skola_02

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

zdroj: Ministerstvo obrany SR

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©