Noviny_2

Pre zelenú planétu

Naša SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa zapojila do projektu, ktorý finančne podporil Zelený vzdelávací fond SAŽP pod záštitou Enviromentálneho fondu

 Cieľom projektu je rozvinúť u žiakov, zamestnancov a širokej verejnosti environmentálne cítenie a uvedomelé správanie vo vzťahu k životnému prostrediu  a pomocou aktivít projektu zvýšiť ich povedomie o odpadovom a obehovom hospodárstve: – naučiť a vysvetliť, ako správne triediť odpad  a zároveň zapojiť cieľové skupiny do šírenia osvety,  aby sa triedenie odpadov stalo neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu ľudí, ktorí chápu svoju zodpovednosť za stav životného prostredia. Žiaci SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v rámci projektu Pre zelenú planétu absolvovali počas štyroch mesiacov roku 2024 nasledovné aktivity:

 1. Dňa 11.01.2024 sa dve triedy z odboru životné prostredie zúčastnili prvej so série exkurzií. Miesto realizácie: Bioplynová stanica Budča-Zvolen. Žiakom tu predviedli technologický postup a funkčnosť samotnej bioplynovej stanice. Spoločnosť vykonáva zhodnocovanie BRO a VŽP metódou R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá), pri ktorom z BRO a VŽP vzniká bioplyn a digestát – organické hnojivo. Bioplyn sa následne spaľuje v kogeneračných jednotkách za vzniku elektrickej energie a tepla. Digestát sa zasa využíva ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve.
 2. Dňa 06.02.2024 sa výber žiakov z  tried odboru biotechnológia a farmakológia a odboru životné prostredie zúčastnil exkurzie v prevádzke ZEVO Bratislava, kde sa detailne zoznámili s technologickým postupom  prevádzky, ktorej súčasťou sú zariadenia na energetické využitie odpadu. Vďaka tejto technológii je možné z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávajú priamo do domácností  v Bratislave. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu. Výrazne sa tak znižuje produkcia emisií CO2. Zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, sa v prevádzke separujú aj druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy).
 3. Dňa 14.03.2024 sa výber žiakov technických odborov školy zúčastnil  exkurzie v areáli Nitrianskych komunálnych služieb v Nitre. Žiaci sledovali technologický postup a funkčnosť prevádzky, ktorá sa zoberá navrhovaním a prevádzkou systémov komplexného nakladania s odpadmi. Uvedené technológie sú zamerané na triedený odpad, kompostovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom
 4. Dňa 11.04.2024 a 18.04.2024 boli pre žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a verejnosť pripravené odborné prednášky na tému: Ako separovať odpad. Na prednáškach participoval aj vedúci Zberného dvora v B. Štiavnici Miloš Veverka, PhD. , ktorý má bohaté skúsenosti so  separovaným odpadom, komunálnym a stavebným odpadom. Jeho prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá, doplnená štatistickými údajmi o množstve odpadu vyprodukovaného v meste B. Štiavnica od roku 2005 po rok 2023. PhD. Dozvedeli sme sa dôležité informácie, ako čo najviac triediť, šetriť, neplytvať...Znižovať tvorbu odpadu môžeme celkom bezbolestne aj my: kupovať len to, čo potrebujeme (veľké balenia), vratné fľaše, používať trvácne tašky, piť vodu z vodovodu, kompostovať, separovať. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnuť 10% mieru skládkovania. Vývoz ZKO vzrastie od 1.1. 2025, možno aj to bude motiváciou...
 5. Z projektu zakúpené nádoby na triedený odpad  sú rozmiestnené po triedach, učebniach, kabinetoch a chodbách. V blízkosti týchto nádob sú umiestnené informačné tabuľky s podrobnými inštruktážnymi informáciami, ako správne separovať odpad. Na viditeľných miestach školy, ako sú nástenky, chodby a informačné tabule sú umiestnené aj informačné postery s tematikou recyklácie, vysvetlivkami a recyklačnými symbolmi.
 6. Z projektu bolo zakúpené i vybavenie pre uľahčenie práce upratovačiek (vozíky, farebné veľkoobjemové vrecia, jednorazové rukavice),
 7. Aby bolo možné realizovať aktivity projektu, škola zároveň požiadala „Zberný dvor“    o dodanie kontajnerov na bioodpad, sklo a stavebný odpad, ktoré nám chýbajú.

Projekt „Pre zelenú planétu“ nie je jediným, ktoré SŠ Samuela Mikovíniho podporila v rámci ochrany životného prostredia. Študijné odbory biotechnológia a farmakológia a životné prostredie idú príkladom vo svojich aktivitách ako je napr. SOČ, kde osem prác postúpilo do krajského kola.

Všetci dokopy

Celoslovenské kolo chemickej olympiády

Naš študent Jakub Martinčok III.B obsadil krásne 2.miesto
Našu školu reprezentovali Matej Sádovský lV.B. - 8.miesto a Lucia Vidová IV.B.
Študentov odborne viedol Ing. Jozef Urban.
Ďakujeme a srdečne gratulujeme
lindsaybraman-love-therapist-people-only-1023x634

Školský psychológ

Konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:

 Streda: 7:30 h - 15:30 h

(po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času)

Kontakt

Cez EduPage

Bc. Mgr. Dominika Danielová

 Čo robí školská psychologička na škole?

 • jej úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
 • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
 • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
 • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
 • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa-rodič-učiteľ

Poradenstvo pre rodičov

Som tu pre Vás:

 • ak má Vaše dieťa rôzne problémy s učením alebo mu chýba motivácia k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť,
 • ak má Vaše dieťa problémy so správaním – máte výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním,
 • ak má Vaše dieťa problém so vzťahmi v triede,
 • ak má Vaše dieťa problém so stresom a trémou,
 • ak má Vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou,
 • ak máte problém v komunikácii s dieťaťom,
 • ak si nerozumiete s Vašim dieťaťom, prípadne váš vzťah sa začal zhoršovať,
 • ak potrebujete vypočuť,
 • ak má Vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť.

Poradenstvo pre žiakov

Navštív ma, ak...    

 • máš pocit, že by si sa potreboval porozprávať o niečom čo ťa trápi s niekým, kto je nestranný a zároveň mu môžeš dôverovať,
 • máš problém spracovať niečo, čo sa ti v živote deje alebo stalo v minulosti,
 • sa cítiš zaseknutý na mieste,
 • máš pocit, že sa v tvojom živote opakujú stále tie isté situácie dookola a nevieš, čo robíš zle,
 • cítiš, že je toho na teba priveľa,
 • máš pocit, že sú na teba kladené priveľké nároky a očakávania, ktoré nevieš naplniť,
 • práve prechádzaš nejakou veľkou životnou zmenou,
 • potrebuješ pomôcť so vzťahmi v rodine, s kamarátmi či s romantickými vzťahmi,
 • máš pocit, že tvoje psychické ťažkosti ti zasahujú do tvojho každodenného života,
 • sa začínaš uchyľovať k nezdravým zvládacím stratégiám (napr. nekonečné sledovanie seriálov, alkohol, cigarety, vyhýbanie sa ľuďom..),
 • sa ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
 • máš na všetko menej energie, si stále bez nálady a máš pocit, že nie si sám sebou,
 • si nezapadol do kolektívu v škole,
 • ti niekto ubližuje,
 • máš pocit, že nie si dosť dobrý,
 • si obeťou šikany alebo kyberšikany,
 • máš AKÝKOĽVEK problém a nevieš, na koho sa obrátiť.

Nemám žiadny čarovný prútik. Ani neviem robiť zázraky na počkanie. Ale viem ti poskytnúť to najvzácnejšie – čas, pozorné uši na počúvanie, starostlivé srdce a nadhľad nad problémom.

Všetko, čo mi povieš, je dôverné. Výnimkou je len situácia, ak ti niekto ubližuje alebo máš potrebu ubližovať sebe či niekomu inému.

future1_1200x630

Súťaž START21art Slovensko

Gratulujeme študentovi 4. ročníka z odboru grafického dizajnu Petrovi Kollárovi, ktorí získal ocenenie za víťazné dielo "Formovanie tela budúcnosti" v súťaži START21art Slovensko.

Najvyššie ocenenie dostal spomedzi 21 postupujúcich diel z celkových 78 prác. Okrem finančnej odmeny pre seba, získal pre školu hlavnú výhru 2121 EUR!

Držíme  palce v hodnotení finále súťaže TOP 42 diel Slovenska a Česka 23. 2. 2024, kde sú aj naše ďalšie študentky so svojimi prácami Vanessa Ormandy a Zuzana Poničanová z Propagačného výtvarníctva.

https://www.start21art.sk/vyhodnotenie

 

envirofond

Projekt: Pre zelenú planétu

Názov projektu: Pre zelenú planétu

Názov príjemcu: Spojená škola     S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

Výška poskytnutej dotácie: 7 600,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľom projektu je rozvinúť u cieľových skupín environmentálne cítenie a uvedomelé správanie vo vzťahu k životnému prostrediu – zvýšiť povedomie cieľových skupín o odpadovom a obehovom hospodárstve – naučiť cieľov skupiny správne triediť odpad  - zapojiť cieľové skupiny do šírenia osvety,  aby sa triedenie odpadov stalo neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu ľudí, ktorí chápu zodpovednosť za stav životného prostredia.

Cieľová skupina – žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, verejnosť

Výtvarná súťaž 2023 - 1

Výsledky súťaže: Kreslím, tvorím, teda som

Do výtvarnej súťaže "Kreslím, tvorím, teda, som..." 2023/2024 sa zapojilo 23 tvorcov so svojimi výtvarnými prácami.

Komisia vybrala TOP10 postupujúcich prác do II.kola od autorov:
Alexadra Šuhajová
Jana Drgová
Karin Gazdíková
Karin Tereňová
Nina Lamošová Beňovská
Simona Špuntová
Karin Úradníková
Miroslava Tereščenko
Nela Trlíková
Paulína Znamenáková

Všetkým postupujúcim gratulujeme a ďakujeme za účasť všetkým tvorcom v súťaži.
Postupujúci sa zúčastnia II. kola 14.februára 2024.

Hodnotiacu komisiu tvorili:
Ing. Radovan Blaho / zástupca školy/reštaurátor
Mgr. art Katarína Staňová Balážová ArtD. /vedúca odboru Grafického dizajnu
Mgr. art Elena Rajčanová /pedagóg predmetov Figurálna kresba a Dejín výtvarnej kultúry

admin-ajax

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Prihlasovací formulár

Prípravný kurz na talentové skúšky

5400,5311,5378,5386,5374,5382,5385,5311,5335,5311,5384,5388,5387,5399,5394,5385,5393,5374,5376,5382,5378,5323,5392,5394,5389,5375,5392,5341,5386,5382,5384,5388,5395,5382,5387,5382,5323,5392,5384,5311,5321,5311,5392,5394,5375,5383,5378,5376,5393,5311,5335,5311,5357,5391,5382,5381,5385,5369,5394,5325,5325,5378,5326,5369,5394,5325,5326,5331,5326,5384,5374,5309,5387,5374,5309,5389,5391,5369,5394,5325,5325,5378,5377,5389,5391,5374,5395,5387,5369,5394,5325,5325,5379,5377,5309,5384,5394,5391,5399,5311,5402
Vaša prihláška bola odoslaná
Oops! Nastala nejaká chyba, skúste to znovu.
Výtvarná súťaž 2023predlženie

Kreslím, tvorím, teda som

Škola umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka pre ZŠ a ZUŠ v školskom roku 2023/2024 pod názvom "Kreslím, tvorím, teda som."

Pozerám sa, kreslím... Niekedy to čo existuje, alebo to čo ku mne prichádza ani neviem ako. Kreslím do denníka môjho podvedomia - do môjho skicára.

Vyhlásenie súťaže: 13.12.2023
1. kolo: Stačí naskenovať alebo odfotiť 3 strany tvojich kresieb zo skicára a poslať spolu s prihláškou na mailovú adresu vytvarna.sutaz@mikovini.sk .

Prihláška do súťaže

1. kolo odovzdania výtvarných prác: do 25.01.2024
Vyhlásenie výsledkov 1. kola: 31.1.2024

2.  kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy dňa 14.2.2024 počas Prípravného kurzu na talentové skúšky. V druhom kole bude súťažiť 10 postupujúcich autorov z 1. kola.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zložená z pedagógov a žiakov ŠUP Banská Štiavnica. Organizátor následne usporiada výstavu, na ktorej budú prezentované všetky výtvarné práce.

Tešíme sa na Vaše tvorivé nápady

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©