pribehova mapa03

Príbehová mapa Banskej Štiavnice

Zacestujte si s nami v čase po malebných zákutiach Banskej Štiavnice prostredníctvom príbehovej mapy.

Túto príbehovú mapu pre vás vytvoril náš študent Matúš Macek zo študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster ako prácu Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

skola_54

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried technických študijných odborov: 2                          Počet žiakov: 39

 V školskom roku 2019/2020 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné technické študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia                            1 trieda                       20 žiakov

3916 M životné prostredie                                                     0,5 triedy                      8 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster                          0,5 triedy                    11 žiakov

Termín konania skúšok: I. kolo 13.5.2019 (1.termín) a 16.5.2019 (2. termín)

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijímania

Súčasťou prijímacieho konania je:

 • bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky (na študijný odbor biotechnológia a farmakológia a geodézia, kartografia a kataster) a zo slovenského jazyka a literatúry a biológie (na študijný odbor životné prostredie),
 • bodové hodnotenie dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov ročníka ZŠ,
 • bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka,
 • bodové hodnotenie úspechov žiaka na predmetových olympiádach.

Kritériá pre prijímacie skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov za:

 • výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO,
 • výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z MAT a SJL,
 • študijné výsledky na ZŠ (2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka),
 • výsledky v predmetových olympiádach.

Uchádzači, ktorí konajú prijímacie skúšky, sa usporiadajú podľa dosiahnutého počtu bodov od najlepšieho k najhoršiemu. V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:

 • má zmenenú pracovnú schopnosť,
 • získal väčší počet bodov na prijímacích skúškach (SJL, MAT, BIO),
 • má lepší priemer prospechu zo ZŠ,
 • získal väčší počet bodov za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ.

Žiak vyhovie prijímacím skúškam, ak v každom predmete prijímacích skúšok získa minimálne 10 bodov a súčasne celkový počet bodov za študijné výsledky na ZŠ, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, výsledky v predmetových olympiádach a výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO je minimálne      30 bodov.

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradí na miestach zodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

Bodové hodnotenie na prijímacích skúškach

Určenie počtu bodov za výsledky prijímacích skúšok – SJL, MAT, BIO

Uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ úspešnosť menšiu ako 90 %, budú konať prijímacie skúšky zo SJL, MAT príp. BIO písomnou formou.

Maximálny počet získaných bodov za prijímacie skúšky je:

50 bodov SJL

50 bodov MAT alebo 50 bodov BIO

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

Bodové hodnotenie za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

Uchádzačovi budú pridelené body za výsledky, ktoré dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. Maximálny počet bodov 30 SJL, 30 MAT.

90,01 – 100%     30 bodov       60,01 – 70 %       21 bodov              30,01 – 40 %      12 bodov

80,01 – 90 %      27 bodov       50,01 – 60 %       18 bodov              20,01 – 30 %        8 bodov

70,01 – 80 %      24 bodov       40,01 – 50 %       15 bodov              menej ako 20%    0 bodov

Určenie počtu bodov za študijné výsledky

Žiakovi, ktorý prospel v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka, budú pridelené body za dosiahnutý študijný priemer nasledovne:

 1. ročník                                                                                        9. ročník

1,00 – 1,30                 30 bodov                                          1,00 – 1,30                 30 bodov

1,31 – 1,50                 27 bodov                                            1,31 – 1,50                 27 bodov

1,51 – 1,80                 24 bodov                                            1,51 – 1,80                 24 bodov

1,81 – 2,10                 21 bodov                                            1,81 – 2,10                 21 bodov

2,11 – 2,50                 18 bodov                                            2,11 – 2,50                 18 bodov

2,51 – 2,80                 14 bodov                                            2,51 – 2,80                 14 bodov

2,81 – 3,10                 5 bodov                                              2,81 – 3,10                 5 bodov

nad 3,10                     0 bodov                                              nad 3,10                     0 bodov

Maximum získaných bodov za dosiahnutý prospech je 2 x 30 = 60 bodov.

Určenie počtu bodov za účasť v olympiádach

 Bodové hodnotenie za úspešné riešenie predmetových olympiád v 8. a 9. ročníku ZŠ:

1. – 3. miesto v okresnom kole 5 bodov

1. – 3. miesto v krajskom kole 10 bodov

1. – 3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov

K priznaniu uvedeného počtu bodov je nutné k prihláške na štúdium priložiť diplom (originál), resp. fotokópiu s potvrdením riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.

 Ostatné podmienky prijímacieho konania

 • Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacích skúšok odošle riaditeľ školy najneskôr 26.4.2019.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacích skúšok na webovej stránke školy www.mikovini.sk a tiež na výveske na prízemí hlavnej budovy školy.
 • Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v termíne od 16.5.2019 do 24.5.2019.
 • V prípade, že sa na štúdium nezapíšu niektorí prijatí uchádzači, budú na uvoľnené miesta prijatí ďalší žiaci, ktorí vyhoveli prijímacím skúškam, ale sa umiestnili v poradí na miestach nezodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

V prípade nejasnosti bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 045/6911431.

e – mail: spravca@mikovini.sk

Kritériá prijímania žiakov na technické študijné odbory pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 21.1.2019.

V Banskej Štiavnici, 21.1.2019                                                               Ing. Ján Totkovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

technicke-odbory

Prípravný kurz na technické odbory

SPŠ Samuela Mikovíniho organizuje pre záujemcov o štúdium na našej škole

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

pre študijné odbory:

– geodézia, kartografia a kataster

– životné prostredie

– biotechnológia a farmakológia

Prípravný kurz sa uskutoční dňa 9.5.2019 (štvrtok) so začiatkom o 8.30 hod.

Na prípravný kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 7.5.2018. Kurz je bezplatný.

Žiaci, ktorí majú záujem študovať študijný odbor životné prostredie, sa môžu zúčastniť prípravného kurzu aj v termíne 29.4.2019-1.5.2019.

Viac o prípravnom kurze na študijný odbor životné prostredie

 

zivotne_prostredie42

Prípravný kurz na životné prostredie

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 29.4.2019 do 1.5.2019 organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz je organizovaný pobytovou formou a je bezplatný.

V termíne konania prípravného kurzu sa konajú aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú prípravný kurz tak okrem prípravy na prijímacie skúšky budú môcť vidieť akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode. Ubytovanie a stravovanie je bezplatné a je zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle. Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Kurz začína príchodom žiakov do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v pondelok 29.4.2019. Ubytovanie sa uskutoční v čase od 9.30 do 10.00 hod. Kurz končí v stredu 1.5.2019 o 13.00 hod. Pedagogický dozor pre žiakov ZŠ budú vykonávať počas celého trvania kurzu vyučujúci SPŠ S. Mikovíniho.

Na prípravný kurz je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 25.4.2019 (štvrtok). Takúto možnosť dávame len prvým 10 prihláseným žiakom ZŠ na kurz. V prípade záujmu je preto potrebné prihlásiť sa čím skôr.

Každý žiak si musí priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný). Je potrebné si tiež priniesť písacie potreby, veci pre osobnú hygienu, prezuvky. Počas pobytu využijeme dvakrát miestnu prepravu autobusom z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka (suma bez zľavy 2,10 Eur) .

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia). Pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje a chcete sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky zúčastniť, organizujeme kurz aj 9.5.2019 (1-dňový) so začiatkom o 8.30 hod. v budove školy. Termín prihlásenia na tento kurz je do 7.5.2019.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_0]

Fotografie z prípravného kurzu 2016/2017

>  
odevny_dizajn_20

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried umeleckých študijných odborov: 2 Počet žiakov: 41

V školskom roku 2018/2019 otvárame podľa plánu výkonov nasledovné umelecké študijné odbory:

▪ 8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo: papier, staré tlače a knižné väzby 6 žiakov
▪ 8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo: omietky a štuková výzdoba 5 žiakov
▪ 8260 M Propagačné výtvarníctvo 11 žiakov
▪ 8298 M Odevný dizajn 6 žiakov
▪ 8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 7 žiakov
▪ 8261 M Propagačná grafika 6žiakov

Dátum konania talentových skúšok: 18. marec 2019 /pondelok/

Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory sa musia podrobiť talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z dvoch častí:
1. tri výtvarné práce – max 10 bodov za každú prácu
2. domáce práce – max 10 bodov spolu /10ks; min. formát A3/

Ťažiskové pri hodnotení sú dosiahnuté známky (počty bodov) z 3 výtvarných prác, ktoré robia žiaci na talentových skúškach. Bodovo sa zhodnotia tiež domáce práce a dosiahnutý študijný priemer za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ.

Bodovanie výtvarných prác – max 10 bodov za každú prácu

Bodovanie prospechu

1,00-1,30   –   12 bodov

1,31-1,50 – 11 bodov

1,51-1,70 – 9 bodov

1,71-2,00 – 7 bodov

2,01-2,40 – 5 bodov

2,41-2,60 – 2 body

2,61 a viac – 0 bodov

Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 52 bodov /max 30 bodov výtvarné práce + 12 bodov prospech + 10 bodov domáce práce/. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa aspoň 27 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím talentovej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
c) získal väčší počet bodov za domáce práce,
d) má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na náhradný umelecký odbor na škole.

Kritériá prijímania žiakov na umelecké študijné odbory pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 21.1.2019.

V Banskej Štiavnici, 21.1.2019

Ing. Ján Totkovič
riaditeľ školy

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

pripravny_kurz_2018_011

Talentové skúšky 2019 – 18. marec 2019 (pondelok)

Prípravný kurz na talentové skúšky 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM

18. marec 2019 (pondelok)

08:00 – 08:15 hod.              Prezentácia žiakov

08:15 – 10:15 hod.              Zadanie č.1 – samostatná práca žiakov

10:15 – 10:30 hod.              P r e s t á v k a

10:30 – 11:30 hod.              Zadanie č.2 – samostatná práca žiakov

11:30 – 12:15 hod.              Obedňajšia   p r e s t á v k a

12:15 – 14:45 hod.              Zadanie č.3 – samostatná práca žiakov

 

Pomôcky:

8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

pravítko

 

▪  8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B

kresliaca doska A2

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma

špachtle na modelovanie – drevené

drevená špajdľa

umelohmotný pohárik na vodu

sada temperových farieb

farebné ceruzky

nožnice

štetce

lepiaca páska

domáce práce v počte minimálne 10 ks

handričku na štetce

 

▪  8260 M Propagačné výtvarníctvo

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

 

▪  8298 M Odevný dizajn

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

handričku na štetce

 

 

▪  8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 4B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

ceruzkové farbičky, farebné fixky, príp. malé vodové farby + štetec, čierne fixky s tenkým hrotom

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

 

▪  8261 M Propagačná grafika

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

dsc_8648_original

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 8. februára 2019, od 8:00 do 13:00.

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov(šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese vychovny.poradca@mikovini.sk alebo prostredníctvom kontakného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

Talentové skúšky 18. marca 2019

Článok o prípravnom kurze na talentové skúšky 2018

skola_54

Dni otvorených dverí 2018: 4. a 5. decembra 2018

Už v skorých ranných hodinách sme vo vestibule vítali prvých rodičov so svojimi deviatakmi, ktorí  prišli „ na isto“, alebo sa ešte hľadajú v širokej ponuke študijných odborov (len naša škola: SPŠ Samuela Mikovíniho ich ponúka plnú hrsť: 3 technické + 6 umeleckých). Počas registrácie vo vestibule dievčatá zisťovali, o ktoré odbory majú záujem a hneď ich „distribuovali“ na príslušné miesta. Pripravené boli odborné učebne (geodeti a životné prostredie), laboratóriá (biotechnológia a farmakológia). V ateliéroch na II. poschodí boli nainštalované najlepšie praktické maturitné alebo klauzúrne práce štukatérov, knihárov, propagačných výtvarníkov, grafikov a dizajnérov. Skutočné umelecké dielka možno na prvý pohľad vyplašili budúcich výtvarníkov, ale trpezlivý výklad vyučujúcich príslušných výtvarných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa neminul účinku: myslíme si, že strach z nepoznaného, nového prepadne na začiatku každého deviataka, keď sleduje originálne, nápadité a remeselne takmer dokonalé praktické maturitné práce.

Módne prehliadky odevného dizajnu – výkladná skriňa odboru, ktorý nás prezentuje na burzách stredných škôl a vždy je o ne veľký záujem, si podelili II. O a III. O . Obe triedy majú bohaté skúsenosti s predvádzaním na súťažiach, burzách či na DOD… Mgr. art. Larisa Gombárová pripravila  reprevýber z aktuálnej tvorby študentov odevného dizajnu, ktorý prilákal do ateliéru mnohé deviatacké duše spolu s rodičmi.

Vyučujúci technických odborov: Ing. Elena Šlauková, Ing. Jozef Urban,  RNDr. Zdenka Zupková, Slavomíra Kašiarová, Ing. Ingrida Miháliková, Ing. Dalibor Kostra sa v druhej budove laboratórií a odborných učební  vynikajúco zhostili prezentácie štúdia uvedených odborov od 1. ročníka až po maturitu. K dispozícii mali aj praktické ukážky, napr. chemici bodovali výrobou „slonej zubnej pasty“ ( Milan Kvapil) či hororovými horiacimi rukami (Matúš Tomášik, obaja z II.B).

V hlavnej budove dali zabrať svojim hlasivkám odborní vyučujúci výtvarných predmetov: Mgr. art. Larisa Gombárová, Mgr. Zuzana Bobová, Ing. Ľubomír Šlauka, Mgr. Radovan Blaho a Ing. arch. Pavel Fabián, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art Ivan Slovenčák, ktorí sa takmer nezastavili. Veľkými pomocníkmi boli aj žiaci, ktorých zasvätený študentský pohľad na svoje štúdiá určite mnohých zaujal a možno aj presvedčilJ.

DOD 2018 v číslach: SPŠ Samuela Mikovíniho počas dvoch dní otvorených dverí: 4. 12. a 5. 12. 2018 nás 78 žiakov 9. ročníka so svojimi rodičmi (aj starými rodičmi a súrodencami !). 38 žiakov prišlo v skupinách zo základných škôl: zo ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici 15 žiakov, 18 deviatakov zo ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici priviedla Ing. Mária Siváková . Zo ZUŠ v Očovej si prišlo naše výtvarné odbory obzrieť 5 žiakov.

DOD na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici navštívili deviataci z miest, kde sme sa zúčastnili burzy stredných škôl: najviac zo Zvolena, potom zo Žiaru nad Hronom, Martina, Bánoviec nad Bebravou, z Levíc. Návštevy základných škôl tiež priniesli výsledky, veď k nám pricestovali žiaci z Lučenca, Veľkého Krtíša, Hriňovej, Očovej..

Cestu k nám merali až z oravskej Lokce, zo západoslovenského Močenku, z Bytče či z Liptova: Liptovského Hrádku.  Zastúpenie na našom DOD mali aj Cinobaňa, Jastrabá, Horná Ždaňa, Žarnovica, Brezno, Šahy, Janova Lehota, Kremnica, Pusté Sady, Vígľaš, Trnavá Hora, Sliač, Tlmače, Krupina.

DSC_0914

Deň študentstva – ocenenie žiakov primátorkou

V stredu 21. novembra 2018 omladla radnica.

Každý rok ožíva obradná sieň Mestského úradu v Banskej Štiavnici mladými ľuďmi, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po príchode do obradnej siene ma ohúrili nádherné fresky na strope, rozľahlé okná. Skutočne reprezentatívna miestnosť. Po krátkom kultúrnom programe nasledovalo ocenenie samotnou pani primátorkou, ktorá každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy sme sa spoločne odfotili s pani primátorkou.

(Paulína Longauerová – IV.KP)

Ocenené študentky:

Kučiková Laura   za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia, úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži Módna línia mladých, za spoluprácu na projekte divadla Štúdia tanca s názvom 3×20 v rámci ktorého vytvorila návrhy kostýmov pre novú tanečnú inscenáciu.

 Šormanová Tereza za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia, úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži Módna línia mladých, za spoluprácu na projekte divadla Štúdia tanca s názvom 3×20 v rámci ktorého vytvorila návrhy kostýmov pre novú tanečnú inscenáciu.

Longauerová Paulína      za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia a za

úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert

Šimunová Kristína za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia

Bešinská Alexandra za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdia

Gloneková Adriána za výborné študijné výsledky počas celej doby štúdi

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©