Projekt: Pre zelenú planétu

Názov projektu: Pre zelenú planétu

Názov príjemcu: Spojená škola     S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

Výška poskytnutej dotácie: 7 600,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľom projektu je rozvinúť u cieľových skupín environmentálne cítenie a uvedomelé správanie vo vzťahu k životnému prostrediu – zvýšiť povedomie cieľových skupín o odpadovom a obehovom hospodárstve – naučiť cieľov skupiny správne triediť odpad  - zapojiť cieľové skupiny do šírenia osvety,  aby sa triedenie odpadov stalo neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu ľudí, ktorí chápu zodpovednosť za stav životného prostredia.

Cieľová skupina – žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, verejnosť

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©