2. kolo prijímacích skúšok

.

Študijný odbor životné prostredie vznikol v rámci SR v roku 1990 na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Ako prvý sme odbor otvorili a máme tak najdlhšiu tradíciu a najviac skúseností s výučbou tohto odboru. Kvalifikovaní učitelia pripravujú našich absolventov do praxe a samozrejme aj pre štúdium na VŠ nielen v rámci SR ale aj zahraničia. Problematika ochrany a tvorby životného prostredia je veľmi aktuálna a je riešená na národnej a medzinárodnej úrovni. Každý rezort potrebuje zamestnanca, ktorý rieši problematiku životného prostredia organizácie či podniku. Je preto potrebné vzdelať odborníkov v danej oblasti. Štúdium je 4-ročné a je ukončené maturitnou skúškou. Je určené pre chlapcov aj dievčatá.
 
Študent sa počas štúdia oboznámi a rozšíri si vedomosti:
 • o rastlinách, zvieratách, horninách,
 • z biológie človeka,
 • s pôsobením priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, odpadov a prírodných katastrof na krajinu
 • so spôsobmi, ktorými sa obmedzí uvoľňovanie toxických látok do ovzdušia, vody a pôdy
 • s prevádzkami skládok odpadov, spaľovní, čističiek odpadových vôd, úpravňami pitných vôd, kompostovaním
 • s alternatívnymi zdrojmi energie
 • so šetrením surovín, vody a energie
 • s metódami na zníženie rizika ochorenia človeka a zvierat
 • so zásadami plánovania, modelovania a s tvorbou projektov
 • s právnymi predpismi týkajúcich sa životného prostredia
 
Podmienky prijatia na štúdium
 • Úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a biológie.
 • Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.
Kde prebieha vyučovanie Vyučovanie prebieha v triede, odbornej učebni životného prostredia, geológie, výpočtovej techniky, biologickom a chemickom laboratóriu, Botanickej záhrade, v CHKO Štiavnické vrchy, kde sa organizujú terénne cvičenia a priamo na pracovisku podnikov.
Medzi odborné predmety patria najmä:
 • biotické a abiotické zložky krajiny – skrývajú v sebe poznatky z biológie, botaniky, zoológie ale aj o geológii, meteorológii a pedológii
 • základy ekológie – prinášajú vedomosti o vzťahoch medzi živými organizmami a ich prostredím
 • základy krajinnej ekológie – naučia poznať stav krajiny, jej štruktúru a hodnotiť procesy, ktoré sa v nej uskutočňujú
 • technológie ochrany životného prostredia – poskytujú vedomosti o príprave a úprave pitnej vody, spôsoboch čistenia odpadových vôd, alternatívnych zdrojoch energie a likvidovaní odpadov
 • monitoring životného prostredia - popisujú jednotlivé škodlivé látky vo vode, pôde, ovzduší, v potravinách, v organizmoch a u človeka, metódy pre ich odber a identifikáciu
 • stresové faktory v krajine v tomto predmete sa rieši poškodzovanie krajiny vplyvom činností človeka
 • stroje a zariadenia prinášajú vedomosti o strojoch a zariadeniach, ktoré slúžia na zlepšenie stavu životného prostredia a pod.
Ďalšie odborné predmety sú: základy fyzickej geografie, technické kreslenie, stavby v životnom prostredí, aplikácia ekologických princípov, ekonomika, prax. Samozrejmosťou je výučba cudzích jazykov a výpočtovej techniky. Prepojenosť s praxou a lokalita Výhodou našej školy je aj jej lokalizácia priamo v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v Botanickej záhrade, neďaleko Národnej prírodnej rezervácie Sitno, ktoré sú otvorenou učebnicou pre štúdium tohto odboru. Škola spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a organizujú pre našich žiakov prednášky, exkurzie v teréne a odbornú prax (napr. SAŽP, TU KKE Zvolen, CHKO Štiavnické vrchy, OZ Tatry, TANAP, Arborétum Mlyňany, Borová hora ...).Študijné pobyty Študenti podľa úrovne jazykových schopností sa zúčastňujú študijných pobytov - Anglicko, Nemecko, Španielsko (2 týždne bez poplatku), kde vykonávajú prax v organizáciách so zameraním na životné prostredie.
 Profil študijného odboru životné prostredie
Absolvent študijného odboru životné prostredie je kvalifikovaný pracovník v oblasti
 • ochrany a tvorby životného prostredia
 • riešenia problémov životného prostredia
 • kontroly kvality životného prostredia a identifikácie rizika
 • kontroly a posudzovania projektov a územného plánovania
 • riadenia zásahov pri ekologických haváriách
Odbor pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách v rámci SR a na zahraničných univerzitách. Možnosti uplatnenia absolventov v praxiPo štúdiu na SŠ môže absolvent pracovať:
 • na MÚ, OÚ na oddelení životného prostredia
 • v prevádzkach likvidácie odpadov
 • v čističkách odpadových vôd
 • v úpravniach pitnej vody
 • v inštitúciách monitorujúcich stav ŽP
 • vo firmách udeľujúcich environmentálne audity
 • v centrách environmentálnej výchovy
 • v ochranárskych organizáciách
 • v organizáciách realizujúcich environmentálne projekty
Ďalej môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole: TU Bratislava, PF Bratislava, UK Bratislava, TU Zvolen, UMB Banská Bystrica, UKF v Nitre, TU Košice, FBM Košice, UVLF Košice, Policajná akadémia Bratislava, PF Praha, FŽP Praha, MU Brno, TU Žilina a iné. Po štúdiu na VŠ môže absolvent pracovať ako:
 • ochranár
 • krajinný ekológ
 • environmentalista
 • environmentálny manager
 • strážca prírody
 • meteorológ, hydrológ
 • botanik
 • zoológ
 • geograf
 • geológ
 • hygienik
 • veterinár
 • učiteľ na ZŠ,SŠ,VŠ
 • environmentálny policajt a pod.
Uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov zamestnaní našich absolventov Niektorí si našli uplatnenie v praxi hneď po skončení našej školy, iní pokračovali v štúdiu na VŠ a potom sa zamestnali.
 • Jozef Skukálek - odborný referent na odbore životného prostredia v meste Žilina
 • Jozef Drugda - technický pracovník - Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií v Slovenskom vodohospodárskom podniku š.p. OZ Banská Bystrica
 • Zuzana Zvarová - Koordinátor životného prostredia v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o.
 • Martin Celleng - vedúci prevádzky v spoločnosti Agrocell s.r.o.
 • Tomáš Veselovský - zakladateľ a pracovník občianskeho združenia Poznaj a chráň
 • Tatiana Ďurajková - Tajomník protipovodňovej ochrany pre Žilinsky kraj
 • Kvetoslava Pilchová - Vedúca sadov a viníc v PD Hlohovec
 • Miroslava Čabáková - špecialista odpadového hospodárstva v Českej informačnej agentúre životného prostredia (CENIA)
 • Jaroslav Malo - stredoškolský učiteľ na Súkromnom gymnáziu v Kremnici.
 • Ján Šinkov – technický pracovník v Bioplynovej stanici v Stredných Plachtinciach
 • Michal Kiššimon - spolumajiteľ a country manager firmy EMYS s.r.o.
 • Lucia Sedliaková – Praktikant v spoločnosti GIZ - Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Spoločnosť pre internacionálnu spoluprácu, rozvojová činnosť)
 • Miroslava Ivorová - Všeobecný veterinárny lekár
 • Eva Horníková – hlavný referent na Okresnom úrade v Martine
 • Slavomíra Kršiaková - samostatne zárobkovo činná osoba (živnostníčka) - krajinná projektantka
 • Zuzana Durbáková - technický pracovník so zameraním na geografické informačné systémy na technickom úseku Vodohospodársky rozvoj a ekológia vôd v Slovenskom vodohospodárskom podniku š.p. Banská Štiavnica
Často kladené otázky na odbor životné prostredie
1. Má vzdelanie v oblasti životného prostredia perspektívu? Ochrana životného prostredia je prioritou EÚ a uplatnenie v tejto oblasti má dobrú perspektívu na Slovensku ako aj v zahraničí. 2. Ako je organizovaná prax na škole? Každý žiak absolvuje 2 krát za štúdium dvojtýždňovú prevádzkovú prax. Vo štvrtom ročníku je prax v rôznych podnikoch každý druhý týždeň s dotáciou 6hod. 3. Aký cudzí jazyk sa žiaci tohto odboru učia? V ponuke je anglický a nemecký jazyk. 4. Pracujú žiaci počas štúdia aj s počítačom? Informatika sa vyučuje v každom ročníku. 5. Aká je možnosť ubytovania a stravovania? Žiaci majú k dispozícii dva internáty, z ktorých jeden prešiel kompletnou rekonštrukciou. Na izbe sú ubytovaní 2 žiaci. Stravovať sa dá okrem internátu aj v školskej jedálni. 6. Kde by som sa dozvedel viac o študijnom odbore životné prostredie? Priamo v našej škole počas dní otvorených dverí. Môžete tiež kontaktovať výchovného poradcu našej školy, prípadne zástupcov riaditeľa školy, ktorí Vám radi mailom alebo telefonicky poskytnú bližšie informácie, prípadne si s nimi dohodnite stretnutie na pôde školy.
Žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ dávame tiež možnosť oboznámiť sa so študijným odborom životné prostredie v čase, keď naši žiaci absolvujú výučbu odborných predmetov v rámci 3-dňového pobytu na Počúvadle neďaleko Banskej Štiavnice (terénne cvičenia – výučba priamo v prírode). Ubytovanie a stravovanie je pre žiakov ZŠ bezplatné. Takúto možnosť dávame len prvým 10 prihláseným žiakom ZŠ na pobyt. V prípade záujmu je preto potrebné prihlásiť sa čím skôr na tel.č.:0905982661, alebo mailom: zastupca@mikovini.sk . Títo žiaci počas pobytu absolvujú aj prípravu na prijímacie pohovory z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia.