Kód a názov študijného odboru: 3916 M životné prostredie

Dni otvorených dverí sa budú konať počas dvoch dní, a to 8.12.2022 (štvrtok) a 9.12.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 15:00.

Dĺžka štúdia : 4 roky

Forma štúdia: denná

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 80%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor životné prostredie vznikol v rámci SR v roku 1990 na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Ako prví sme odbor otvorili a máme tak najdlhšiu tradíciu a najviac skúseností s výučbou tohto odboru. Kvalifikovaní učitelia pripravujú našich absolventov do praxe a samozrejme aj pre štúdium na VŠ nielen v rámci SR, ale aj zahraničia.
Problematika ochrany a tvorby životného prostredia je veľmi aktuálna a je riešená na národnej a medzinárodnej úrovni. Každý rezort potrebuje zamestnanca, ktorý rieši problematiku životného prostredia organizácie či podniku. Je preto potrebné vzdelať odborníkov v danej oblasti.
Štúdium je 4-ročné a je ukončené maturitnou skúškou. Je určené pre chlapcov aj dievčatá.
Študent sa počas štúdia oboznámi a rozšíri si vedomosti:
 • o rastlinách, zvieratách, horninách,
 • z biológie človeka,
 • s pôsobením priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, odpadov a
  prírodných katastrof na krajinu
 • so spôsobmi, ktorými sa obmedzí uvoľňovanie toxických látok do ovzdušia, vody a pôdy
 • s prevádzkami skládok odpadov, spaľovní, čističiek odpadových vôd, úpravňami pitných vôd, kompostovaním
 • s alternatívnymi zdrojmi energie
 • so šetrením surovín, vody a energie
 • s metódami na zníženie rizika ochorenia človeka a zvierat
 • so zásadami plánovania, modelovania a s tvorbou projektov
 • s právnymi predpismi, týkajúcich sa životného prostredia

Podmienky prijatia na štúdium

 • Úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a biológie.
 • Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.

Kde prebieha vyučovanie
Vyučovanie prebieha v triede, odbornej učebni životného prostredia, geológie, výpočtovej techniky, biologickom a chemickom laboratóriu, Botanickej záhrade, v CHKO Štiavnické vrchy, kde sa organizujú terénne cvičenia a priamo na pracovisku podnikov.

Medzi odborné predmety patria najmä:

 • biotické a abiotické zložky krajiny – skrývajú v sebe poznatky z biológie, botaniky, zoológie, ale aj o geológii, meteorológii a pedológii
 • ekológia a krajinná ekológia – prináša vedomosti o vzťahoch medzi živými organizmami a ich prostredím, naučia poznať stav krajiny, jej štruktúru a hodnotiť procesy, ktoré sa v nej uskutočňujú
 • technológie ochrany životného prostredia – poskytujú vedomosti o príprave a úprave pitnej vody, spôsoboch čistenia odpadových vôd, alternatívnych zdrojoch energie a likvidovaní odpadov
 • monitoring životného prostredia - popisujú jednotlivé škodlivé látky vo vode, pôde, ovzduší, v potravinách, v organizmoch a u človeka, metódy pre ich odber a identifikáciu
 • stresové faktory v krajine v tomto predmete sa rieši poškodzovanie krajiny vplyvom činností človeka
 • stroje a zariadenia prinášajú vedomosti o strojoch a zariadeniach, ktoré slúžia na zlepšenie stavu životného prostredia a pod.

Ďalšie odborné predmety sú: základy fyzickej geografie, technické kreslenie, stavby v životnom prostredí, ekonomika, odborná prax. Samozrejmosťou je výučba cudzích jazykov a aplikovanej informatiky.
Prepojenosť s praxou a lokalita:
Výhodou našej školy je aj jej lokalizácia priamo v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v Botanickej záhrade, neďaleko Národnej prírodnej rezervácie Sitno, ktoré sú "otvorenou učebnicou" pre štúdium tohto odboru. Škola spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a organizujú pre našich žiakov prednášky, exkurzie v teréne a odbornú prax (napr. SAŽP, TU KKE Zvolen, CHKO Štiavnické vrchy, OZ Tatry, TANAP, Arborétum Mlyňany, Borová hora ...).

Študijné pobyty:
Študenti podľa úrovne jazykových schopností sa zúčastňujú študijných pobytov - Anglicko, Nemecko, Španielsko (2 týždne bez poplatku), kde vykonávajú prax v organizáciách so zameraním na životné prostredie.

Profil študijného odboru životné prostredie

Absolvent študijného odboru životné prostredie je kvalifikovaný pracovník v oblasti

 • ochrany a tvorby životného prostredia
 • riešenia problémov životného prostredia
 • kontroly kvality životného prostredia a identifikácie rizika
 • kontroly a posudzovania projektov a územného plánovania
 • riadenia zásahov pri ekologických haváriách

Odbor pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách v rámci SR a na zahraničných univerzitách.
Možnosti uplatnenia absolventov v praxi

Po štúdiu na SŠ môže absolvent pracovať:

 • v bioplynovej stanici
 • v priemysle
 • na zbernom dvore
 • v odpadovom hospodárstve
 • na MÚ, OÚ na oddelení životného prostredia
 • v prevádzkach likvidácie odpadov
 • v čističkách odpadových vôd
 • v úpravniach pitnej vody
 • v inštitúciách, monitorujúcich stav ŽP
 • vo firmách, udeľujúcich environmentálne audity
 • v centrách environmentálnej výchovy
 • v ochranárskych organizáciách
 • v organizáciách, realizujúcich environmentálne projekty

Ďalej môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole:
TU Bratislava, PF Bratislava, UK Bratislava, TU Zvolen, UMB Banská Bystrica, UKF v Nitre, TU Košice, FBM Košice, UVLF Košice, Policajná akadémia Bratislava, PF Praha, FŽP Praha, MU Brno, TU Žilina, Fakulta zahradnictva a krajinneho inzinierstva Slovenska polnohospodarska univerzita v Nitre a iné.
Po štúdiu na VŠ môže absolvent pracovať ako:

 • ochranár
 • krajinný ekológ
 • environmentalista
 • environmentálny manager
 • strážca prírody
 • meteorológ, hydrológ
 • botanik
 • zoológ
 • geograf
 • geológ
 • hygienik
 • veterinár
 • učiteľ na ZŠ,SŠ,VŠ
 • environmentálny policajt a pod.

Uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov zamestnaní našich absolventov
Niektorí si našli uplatnenie v praxi hneď po skončení našej školy, iní pokračovali v štúdiu na VŠ a potom sa zamestnali.

 • Jozef Skukálek - odborný referent na odbore životného prostredia v meste Žilina
 • Jozef Drugda - technický pracovník - Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií v Slovenskom vodohospodárskom podniku š.p. OZ Banská Bystrica
 • Zuzana Zvarová - Koordinátor životného prostredia v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o.
 • Martin Celleng - vedúci prevádzky v spoločnosti Agrocell s.r.o.
 • Tomáš Veselovský - zakladateľ a pracovník občianskeho združenia Poznaj a chráň
 • Tatiana Ďurajková - Tajomník protipovodňovej ochrany pre Žilinsky kraj
 • Kvetoslava Pilchová - Vedúca sadov a viníc v PD Hlohovec
 • Miroslava Čabáková - špecialista odpadového hospodárstva v Českej informačnej agentúre životného prostredia (CENIA)
 • Jaroslav Malo - stredoškolský učiteľ na Súkromnom gymnáziu v Kremnici.
 • Ján Šinkov – technický pracovník v Bioplynovej stanici v Stredných Plachtinciach
 • Michal Kiššimon - spolumajiteľ a country manager firmy EMYS s.r.o.
 • Lucia Sedliaková – Praktikant v spoločnosti GIZ - Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Spoločnosť pre internacionálnu spoluprácu, rozvojová činnosť)
 • Miroslava Ivorová - Všeobecný veterinárny lekár
 • Eva Horníková – hlavný referent na Okresnom úrade v Martine
 • Slavomíra Kršiaková - samostatne zárobkovo činná osoba (živnostníčka) - krajinná projektantka
 • Zuzana Durbáková - technický pracovník so zameraním na geografické informačné systémy na technickom úseku Vodohospodársky rozvoj a ekológia vôd v Slovenskom vodohospodárskom podniku š.p. Banská Štiavnica
Často kladené otázky na odbor životné prostredie

1. Má vzdelanie v oblasti životného prostredia perspektívu?
Ochrana životného prostredia je prioritou EÚ a uplatnenie v tejto oblasti má dobrú perspektívu na Slovensku ako aj v zahraničí.
2. Ako je organizovaná prax na škole?
Každý žiak absolvuje 2 krát za štúdium dvojtýždňovú prevádzkovú prax. Vo štvrtom ročníku je prax v rôznych podnikoch každý druhý týždeň s dotáciou 6 hod.
3. Aký cudzí jazyk sa žiaci tohto odboru učia?
V ponuke je anglický jazyk.
4. Pracujú žiaci počas štúdia aj s počítačom?
Informatika sa vyučuje v každom ročníku.
5. Aká je možnosť ubytovania a stravovania?
Žiaci majú k dispozícii dva internáty, z ktorých jeden prešiel kompletnou rekonštrukciou. Na izbe sú ubytovaní 2 žiaci. Stravovať sa dá okrem internátu aj v školskej jedálni.
6. Kde by som sa dozvedel viac o študijnom odbore životné prostredie?
Priamo v našej škole počas dní otvorených dverí. Môžete tiež kontaktovať výchovného poradcu našej školy, prípadne zástupcov riaditeľa školy, ktorí Vám radi mailom alebo telefonicky poskytnú bližšie informácie, prípadne si s nimi dohodnite stretnutie na pôde školy.