Kód a názov študijného odboru: 2840 M biotechnológia a farmakológia

Dni otvorených dverí sa budú konať počas dvoch dní, a to 8.12.2022 (štvrtok) a 9.12.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 15:00.

Dĺžka štúdia : 4 roky

Forma štúdia: denná

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 80%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Najdôležitejšie odborné teoretické predmety: chémia – anorganická, organická, analytická, fyzikálna, biochémia, biológia, mikrobiológia, farmakológia, biotechnológia, teória liekových foriem

Najdôležitejšie praktické odborné cvičenia: laboratórne cvičenia z chémie, prax z biotechnológie a farmakológie

Cudzie jazyky: anglický , latinský

Biotechnológie sú technológie, ktoré využívajú na produkciu organizmy na úrovni buniek, bunkových štruktúr, rastlinných pletív, alebo živočíšnych tkanív

Medzi klasické biotechnológie patrí napríklad výroba piva, vína, liehu, droždia, octu, kyseliny citrónovej, antibiotík.

Moderné biotechnológie sa uplatňujú v rôznych odvetviach ľudskej činnosti, napríklad:

v chemickom priemysle: výroba alkoholov, organických kyselín, aminokyselín

v potravinárskom priemysle: výroba mliečnych, mäsových výrobkov, aditív

vo farmaceutickom priemysle: výroba antibiotík, očkovacích látok, hormónov

energetike: výroba bioplynu

poľnohospodárstve: výroba kompostu

odpadovom hospodárstve: čistenie vody, remediácia pôdy

ťažbe a spracovaní kovov: biohydrometalurgia, teda využitie mikroorganizmov na získanie kovov

Do biotechnológií patria aj moderné laboratórne postupy, napríklad genetické manipulácie, génová terapia, hybridómové technológie, rastlinné explantátové technológie

Farmakológia je veda o liečivách a ich pôsobení na organizmus, možnostiach aplikácie a dávkovaní liečiv.

Učebne teoretických predmetov a laboratóriá sa nachádzajú v krásnych historických budovách postavených na začiatku 20. storočia pre potreby slávnej Baníckej akadémie

Čo všetko sa študenti naučia na laboratórnych cvičeniach

Ovládať moderné laboratórne techniky a postupy

Pripraviť, izolovať, stanoviť anorganické a organické látky

Pracovať na moderných laboratórnych prístrojoch

Kultivovať baktérie, plesne, kvasinky a pozorovať ich pod mikroskopom

Stanovovať dôležité látky v krvnom sére

Deliť a identifikovať rastlinné farbivá

Izolovať voňavé a farmakologicky účinné látky a identifikovať ich

Izolovať nukleové kyseliny z ľudských slín, ale aj z baktérií

Zistiť prítomnosť mikroorganizmov vo vode, potravinách, farmakologických preparátoch

Izolovať mikroorganizmy z vody, pôdy a potravín

Vyrobiť niektoré biotechnologické a farmakologické produkty

Dokázať a stanoviť množstvo dôležitých látok vo vzorkách vody, pôdy, potravín, liečiv ....

Pracovať v kolektíve a vzájomne si pomáhať

A čo ďalej ?

Štúdium po strednej škole

Po maturite môžu študenti pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Najčastejšie si vyberajú štúdium so zameraním na

chémiu, biochémiu, biotechnológiu, farmáciu, biológiu, ekológiu, analýzu a hygienu potravín

Napríklad na niektorej z týchto vysokých škôl:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne

Fakulta ekológie a environmentalistiky Slovenskej technickej univerzity vo Zvolene

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zamestnanie

Po skončení strednej školy môžu nájsť študenti uplatnenie v laboratóriách alebo výrobných podnikoch. Napríklad v:

· laboratóriach analýzy potravín a krmív

· laboratóriach analýzy vody, pôd

· laboratóriach na kontrolu liečiv

· kontrolných laboratóriách výrobných podnikov

· laboratóriách klinickej biochémie v nemocniciach

· laboratóriách výskumných ústavov

vo výrobách:

· v pivovare

· v liehovare a droždiarňach

· vo vinárskych podnikoch

· v iných potravinárskych podnikoch

· vo firmách zaoberajúcich sa výrobou enzýmov, aminokyselín, antibiotík, vakcín

· vo farmaceutických firmách

· v šľachtiteľských a propagačných staniciach zameraných na produkciu rastlín

· vo firmách zaoberajúcich sa produkciou bioplynu, kompostu

· vo firmách, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním ekologických havárií

· v čistiarňach odpadových vôd

· v chemických podnikoch

v lekárňach

· v laboratóriách lekárni zameraných na prípravu individuálnych liekových foriem