Biotechnológia a farmakológia je inovovaný študijný odbor, ktorý pripravuje žiaka na činnosť v oblasti výroby biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických produktov a v oblasti laboratórneho výskumu.

Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja farmaceutického a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny a výživy.

Ak budete študovať tento odbor, naučíte sa o technológiách, pri ktorých sa využívajú mikroorganizmy, rastlinné a živočíšne bunky, získate poznatky o baktériách, plesniach, kvasinkách a naučíte sa s nimi pracovať v laboratóriu, porozumiete, ako je možné pripraviť užitočné geneticky modifikované organizmy, naučíte sa robiť biochemické analýzy, ktoré sú nevyhnutné pri stanovení diagnózy chorých ľudí, zistíte, že biotechnológie je možné využiť aj pri zhodnotení odpadov, v energetike, pri ťažbe kovov a v iných oblastiach, získate vedomosti o liečivých látkach a liekoch, naučíte sa pripraviť liekové formy a analyzovať liečivá.

 

Profil študijného odboru biotechnológia a farmakológia

K hlavným odborným predmetom patria: chémia biológia mikrobiológia biotechnológia biochémia farmakológia technológia liekových foriem aplikovaná informatika Pracovné uplatnenie absolventa študijného odboru biotechnológia a farmakológia: - v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami - v biochemických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych a farmaceutických laboratóriách - vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach - v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo - v lekárňach - v štátnej správe Pokračovanie v štúdiu na vysokej škole Absolvent tohto študijného odboru je dobre pripravený aj na vysokoškolské štúdium najmä chemického a farmaceutického zamerania: FCHPT TU Bratislava, PrF UK Bratislava, Farmaceutická fakulta UK Bratislava, UMB Banská Bystrica, TU Zvolen, SPU Nitra, VUT Brno, VŠCHT Praha Materiálne vybavenie: Škola má 3 špecializované laboratóriá, odborné učebne chémie, biológie, fyziky, jazykové učebne, počítačové učebne s internetom. Požiadavky na žiaka odboru biotechnológia a farmakológia Čo musíš splniť, aby si sa stal študentom takéhoto zaujímavého odboru? Mať záujem o chémiu a zdravú zvedavosť s chuťou objavovať niečo nové. Podmienky prijatia na daný odbor - Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. - Podmienkou prijatia na štúdium je úspešná prijímacia skúška zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky. - Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.

Najčastejšie otázky na odbor biotechnológia a farmakológia

Ako dlho sa vyučuje tento odbor na vašej škole? Odbor biotechnológie na našej škole pôsobí takmer 15 rokov, ale v spojení s farmakológiou tri roky. Aký cudzí jazyk sa žiaci učia? Anglický a nemecký. Je tu veľa hodín chémie, biológie, matematiky a fyziky? Počet hodín chémie a biológie je rozšírený, pretože tieto predmety sú základom pre hlavné odborné predmety. Matematika a fyzika má počet hodín ako na iných stredných školách. Absolvujú žiaci aj prax mimo školy? Áno, v treťom ročníku sa dostávajú do reálnych pracovných podmienok na dva týždne. Môžu absolventi po ukončení štúdia pracovať aj v zahraničí? Áno, ak sa snažia, sú dostatočne jazykovo i odborne pripravení úspešne sa zamestnať nielen na domácom trhu práce, ale i v zahraničí.