Kód a názov študijného odboru: 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Dni otvorených dverí sa budú konať počas dvoch dní, a to 8.12.2022 (štvrtok) a 9.12.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 15:00.

Dĺžka štúdia : 4 roky

Forma štúdia: denná

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

-úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 80%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

V študijnom odbore Geodézia‚ kartografia a kataster sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní geodeti, kartografi. Študijný odbor dáva široký základ pre výkon rozmanitých činností v oblasti zememeračstva (zameriavanie terénu a stavieb), vyhotovovania máp a náčrtov, spôsobu evidovania vlastníctva k pozemkom a stavbám, zameriavania terénu pomocou prístrojov na princípe fotografovania, a špeciálnych meračských prác (poklesy terénu, posuny priehrad, mostov) a zameriavanie kultúrnych pamiatok.

Študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, výpočtovú techniku a technické vedy. Štúdium rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti, učí riešiť problémové úlohy, identifikovať ich, analyzovať a navrhovať optimálne riešenia.

Príprava absolventov odboru Geodézia‚ kartografia a kataster sa uskutočňuje v spolupráci so súkromným sektorom a meniacimi sa požiadavkami na vedomosti vzhľadom na rýchly vývoj v danom odbore v oblasti vedy a techniky a zároveň vytvára žiakom predpoklady na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysokoškolské štúdium.

Štúdium odboru Geodézia‚ kartografia a kataster je určené pre dievčatá a chlapcov.

 

Profil študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster

Geodézia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá meraním a zobrazovaním zemského povrchu a objektov na ňom.

Ak rád pracuješ s počítačom, počas štúdia geodézie sa naučíš pracovať s kresliacimi softvérmi a základom geografických informačných systémov (GIS). Vyznáš sa v mapách? Máš rád technické novinky? Ak áno, naučíš sa pracovať s meračskými prístrojmi, zobrazovacími prístrojmi a GPS prístrojmi, ktoré určujú geografickú polohu. Chceš vedieť radiť pri kúpe pozemkov a stavieb ? Naučíš sa orientovať v zákonoch, týkajúcich sa pozemkov a stavieb.

Aké sú najdôležitejšie odborné predmety?

Geodézia – naučíš sa princípy merania polohy bodu a jeho nadmorskej výšky - práve zememerači (geodeti) určili nadmorské výšky najvyšších vrchov na svete.
Mapovanie – naučíš sa vytvoriť mapu a plány rôzneho druhu aj za pomoci počítačov (automapa? – dielo geodetov a kartografov)

GIS – prepojenie textových údajov s mapou. Využitie v mestách pre rýchlejšie orientovanie pri odstraňovaní (likvidácii) požiarov, prírodných katastrof, nehôd) alebo plánovaní výstavby oddychových miest, cyklistických chodníkov
Fotogrametria – naučíš sa zobrazovať zemský povrch z fotografických snímok

Pozemkové evidencie – naučíš sa orientovať v zákonoch a normách, týkajúcich sa pozemkov, stavieb (nehnuteľností) a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, naučíš sa zhotoviť podklady pre kúpne zmluvy, dedičské konania a kolaudácie stavieb.

Automatizácia zobrazovacích prác – naučíš sa pracovať s odbornými geodetickými programami - geus, kokeš, autocad ai., ktoré každý geodet potrebuje k práci.

Materiálne vybavenie

Pri štúdiu môžeš využívať príjemne pôsobiacu učebňu geodézie, ktorá je vybavená meračskými prístrojmi a pomôckami, GPS prístrojmi a odbornou knižnicou, 3 internetové učebne a učebňu s interaktívnou tabuľou.

Prepojenosť s praxou

Počas štúdia spolupracujeme so súkromnými a štátnymi organizáciami, ktoré poskytujú školenia, exkurzie a konzultácie pri riešení projektov, prípadne ponúkajú možnosť práce už počas štúdia.

Výhodná poloha školy umožňuje vyskúšať si praktické zručnosti v rôznych prostrediach: v jedinečnej botanickej záhrade, Kalvárii, banskom skanzene, ktorý umožňuje meranie v banských priestoroch. Vo vybranej geodetickej firme si osvojíš základné zručnosti geodeta.

Po maturite môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí, najmä v Českej republike, v rôznych technických odboroch blízkych zememeračstvu ( geodézia, geoprieskum, pozemné staviteľstvo, dopravné stavby, inžinierska geodézia, diaľkový prieskum zeme, kataster nehnuteľností, geografické informačné systémy, kartografia, astronomická geodézia a podobne).

Požiadavky na žiaka odboru Geodézia, kartografia a kataster

- Rád cestuješ a spoznávaš nové miesta?
- Vieš sa orientovať v mapách?
- Rád sa túlaš prírodou?
- Rád kreslíš?
- Máš záujem o prácu v s grafickým softwerom?

Ak áno, tak uvažuj o štúdiu zememeračstva (geodézie).

- Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá.
- Podmienkou prijatia na štúdium je úspešná prijímacia skúška zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky.
- Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.

Otázky a odpovede na odbor Geodézia, kartografia a kataster

1. Aká je prepojenosť školy s praxou počas štúdia?

Študenti každoročne absolvujú dvojtýždennú odbornú prax vo vybranej firme, kde majú možnosť získať skúsenosti z praxe. Študent môže spolupracovať s firmou pri realizácii praktickej formy maturitnej skúšky vo forme komplexnej odbornej práce.

2. Aká je možnosť samostatného podnikania po ukončení školy?

Ak chceš po ukončení školy samostatne podnikať, môžeš pracovať ako súkromný geodet. Ak získaš vysokoškolské vzdelanie a po niekoľkých rokoch praxe získaš autorizačné oprávnenie, môžeš overovať dokumenty aj pre ostatných geodetov.

3. Kde sa môže geodet zamestnať?

V štátnej správe (štátne úrady) napríklad na správe katastra, kde sa pracuje s písomnou a mapovou dokumentáciou, so zápisom vlastníctva a jeho zmien alebo, napr. ako správca informačnej siete. Ďalšou oblasťou, kde sa môžeš zamestnať je železničná geodézia, inžinierska geodézia, banské meračstvo, mapovanie, tvorba geografických informačných systémov, vojenská správa atď.

4. Pracuje geodet aj s počítačmi?

Geodet pracuje s prístrojovým vybavením, ktoré môže byť priamo prepojené s počítačmi. Moderná geodézia sa bez počítačového vybavenia už nezaobíde, najmä pri vyhodnocovaní meraní a vyhotovovaní máp.

5. V akých podmienkach pracuje geodet?

Geodet pracuje obyčajne v teréne pri meračských prácach, v kancelárii pri vyhodnocovaní nameraných údajov alebo v štátnej správe (štátne úrady), napríklad na správe katastra.

6. Čo sa robí na odbornej praxi?

Počas odbornej praxe sa overujú teoretické vedomosti, ktoré študenti získali počas štúdia. Je vytvorený priestor pre praktické cvičenia, v rámci ktorých môžu využiť nadobudnuté vedomosti. Pri priaznivom počasí sa chodí zameriavať terén a stavebné objekty v okolí školy, napr. do botanickej záhrady, na Kalváriu, do Banského skanzenu. Namerané údaje sa potomv učebni vyhodnocujú.