SPŠ Samuela Mikovíniho je významnou nositeľkou bohatých tradícii chemického aj baníckeho školstva, ktorá má dlhú a slávnu históriu, jej korene siahajú až k chýrnej Banskej akadémii. Za roky svojej existencie vychovala tisíce absolventov – veľa prvotriednych – chemikov, hutníkov, baníkov ale aj iných odborníkov, mnoho významných manažérov, výskumníkov, špecialistov i umelcov – konzervátorov, dizajnérov a pod.

Od 1. septembra 2008 sa SPŠ Samuela Stankovianskeho (bývalá chemická škola) a SPŠ Samuela Mikovíniho (bývalá banícka škola) spojili a dnes nesie škola názov SPŠ Samuela Mikovíniho. Sídli v starej historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, v krásnom prírodnom prostredí Botanickej záhrady. V súčasnosti je to najväčšia stredná odborná škola v meste Banská Štiavnica.

Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

· kvalite výučby a riadenia
· úspešnosti absolventov
· motivácii a spokojnosti študentov
· ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
· dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v 9 študijných odboroch (3 technických a 6 umeleckých). Ide o nasledovné odbory:

TECHNICKÉ ODBORY:

– 2840 M biotechnológia a farmakológia

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster

– 3916 M životné prostredie

UMELECKÉ ODBORY

8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

8641 M       propagačné výtvarníctvo

8610 M       odevný dizajn

8604 M      grafický dizajn

8603 M       grafický a priestorový dizajn

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©