Kód a názov študijného odboru: 3660 M vodné hospodárstvo

Dni otvorených dverí sa budú konať počas dvoch dní, a to 8.12.2022 (štvrtok) a 9.12.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 15:00.

Dĺžka štúdia : 4 roky

Forma štúdia: denná

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 80%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Profil študijného odboru vodné hospodárstvo

Ak si človek, ktorý má rád prírodu a krajinu, zaujímaš sa o rastliny a živočíchy v biotopoch riek, potokov, jazier a uvedomuješ si krehkosť, ohrozenosť a zároveň dôležitosť vodných zdrojov a ekosystémov  pre život človeka,  celého prírodného sveta a v budúcnosti by si rád urobil niečo prospešné pre ochranu a udržiavanie týchto vzácnych  miest našej krajiny, je pre teba vhodný náš nový študijný odbor vodné hospodárstvo.

Štúdium v tomto odbore  (následne aj zamestnanie po jeho absolvovaní) je zaujímavé z hľadiska množstva času stráveného v prírode a krajine. Zaujímavá je tiež odborná starostlivosť o vodné zdroje, vodné toky, jazerá, vodné nádrže a technické vodohospodárske zariadenia.
Vodné hospodárstvo je nový študijný odbor, ktorý vznikol ako výsledok spolupráce našej školy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Katedrou vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študijný odbor vodné hospodárstvo reaguje na odborné požiadavky na zamestnanca v odvetví vodného hospodárstva a na nedostatok stredoškolsky vzdelaných odborníkov v tomto odvetví na trhu práce. Absolventi odboru sú žiadaní, preto sa môžu okamžite zamestnať na pracovných pozíciách vo vodohospodárskych podnikoch na území celého Slovenska.
 
Čomu sa budem počas štúdia venovať?

Po vyštudovaní odboru vodné hospodárstvo získate vedomosti o konštrukcii vodných stavieb a vodohospodárskych stavieb. Oboznámite sa s konštrukciami a funkciami technických zariadení a strojov, ktoré sa využívajú vo vodnom hospodárstve a s  hydromelioračnými opatreniami a zariadeniami. Zároveň budete študovať a skúmať ekosystémy a živé organizmy, ako sú:  baktérie, hmyz, živočíchy a rastliny žijúce v biotopoch vodných tokov, vodných nádrží a jazier. Budete sa venovať problematike úpravy a ochrany vôd a hospodárenia s vodou. Naučíte sa odoberať vzorky vody, vykonávať ich chemické a biochemické analýzy a zisťovať prípadné znečistenie vôd. Osvojíte si postupy mapovania vodných tokov a vami skúmaných ekosystémov. Určíte miesto odberu, znečistenia, prípadnú poruchu, poškodenie vodného toku, stavby, či zariadenia. Výsledky mapovania sa naučíte spracovať vo forme plánov, máp, 3D modelov, prípadne z nich vytvoríte komplexný geografický informačný systém. Oboznámite sa s rôznymi postupmi úprav a revitalizácie vodných tokov, nádrží a hrádzí s využitím najnovších poznatkov z oblasti vodohospodárskych stavieb a moderných technologických postupov, ktoré sú ohľaduplné voči vodným ekosystémom a biotopom. Oboznámite sa so základnou problematikou protipovodňovej a protieróznej ochrany krajiny a  s modelovaním rizikových situácií pri povodniach.

Počas štúdia sa zúčastníte praktických terénnych cvičení v krajine, kde budete odoberať vzorky, skúmať biotopy a ekosystémy vodných tokov a jazier, mapovať tieto skúmané javy a topografiu vodných tokov, nádrží a jazier.  Na exkurziách sa naučíte, ako fungujú vodné diela, vodné stavby a zariadenia. Oboznámite sa s ich obsluhou a manažmentom.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

1.Úspešné vykonať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
2. Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.

Aké sú hlavné odborné predmety vyučované v odbore vodné hospodárstvo?

Hlavné odborné predmety:
Mikrobiológia a hydrobiológia vôd – predmet vedie žiakov k tomu, aby získali teoretické poznatky o mikroorganizmoch. Využijú ich na praktických terénnych a laboratórnych cvičeniach pri práci s mikroorganizmami.
Technológia ochrany vody – v tomto predmete žiaci získajú vedomosti z oblasti významu, fyzikálno-chemických, senzorických a mikrobiálnych vlastností vody, rozdelenia vôd, procesov a reakcií, ktoré prebiehajú vo vode a hodnotenia kvality pitných, úžitkových a odpadových vôd.
Stavebné materiály – žiaci v tomto predmete získajú významné poznatky o fyzikálnych a chemických vlastnostiach stavebných materiálov a o ich výrobe, typoch výrobkov používaných v stavebníctve a vhodnosti ich využitia pri rôznych typoch stavieb.
Krajinná ekológia –  žiaci budú vedieť posúdiť stav krajiny, jej štruktúru a vyhodnotiť procesy, ktoré sa v nej uskutočňujú.
Mapovanie – v tomto predmete žiaci získajú teoretické poznatky o postupoch a spôsoboch mapovania krajiny, o metódach a postupoch pri vyhotovovaní máp, o teréne a jeho zobrazovaní vo forme plánov, máp či 3D modelov. Oboznámia sa s rôznymi typmi štátnych mapových diel a účelových máp, ktoré využíva  vodné hospodárstvo.
Aplikované priestorové merania - predmet je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri práci s meračskými pomôckami a prístrojmi. Žiaci sa oboznámia s meračskými, výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom a výškovom meraní pre pozemné meranie, deformačné šetrenie a vodohospodársku výstavbu.
Hydraulika a hydrotechnické stavby - cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základnými princípmi hydrauliky a ich využitím pri hydrotechnických stavbách, ako sú: priehrady, hate, vodné elektrárne, vodné cesty, umelé vodné toky, prieplavy, plavebné komory, lodné zdvíhadlá, objekty pre športovú a rekreačnú plavbu, či protipovodňové stavby.
Protipovodňová a protierózna ochrana - vo vyučovacom predmete sa žiaci naučia posudzovať a analyzovať krajinu z hľadiska jej ohrozenosti povodňami a eróziou pôdy.  Oboznámia sa s typmi a technológiami prvkov protipovodňovej a protieróznej ochrany a s ich vplyvom na biologické prostredie vodných tokov.
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie – po absolvovaní tohto predmetu budú žiaci schopní realizovať návrh a posúdiť systém zásobovania vodou a odkanalizovania pre jednoduché zásobovanie (resp. budú schopní riešiť odkanalizovanie územia). Žiaci získajú základné vedomosti o princípoch technológie úpravy pitnej vody a čistení odpadových vôd.
Vodné hospodárstvo a hydromeliorizačné stavby - v predmete žiaci získajú vedomosti o súčasnom stave a vývoji vodného hospodárstva, vrátane jeho strategických plánov vzhľadom k životnému prostrediu a zdraviu človeka.
Cvičenia z vodohospodárstva - v tomto predmete žiak získa vedomosti pri praktickom skúmaní zložiek živej a neživej prírody a pri praktických laboratórnych cvičeniach, ktoré skúmajú biológiu a mikrobiológiu vôd, vykonávajú chemickú a biochemickú analýzu vody, pôdy a ďalších zložiek ekosystémov a biotopov, prípadné ich poškodenie a znečistenie.
Odborná prax – predmet je zameraný na praktickú prípravu žiakov: vykonávať účelové mapovanie, zameriavanie, vytyčovanie a monitorovanie pre potreby vodohospodárstva a vodohospodárskych stavieb. Žiaci sa naučia vykonávať odbery vzoriek v teréne pre potreby granulometrie korýt, geologicko-pedologických analýz. Ďalej sa naučia stanovovať prietoky vodných tokov, prípravy úprav vodných tokov a osvoja si obsluhu automatizovaných meraní a zber údajov pre geografické informačné systémy a CAD modelovanie s využitím vo vodohospodárstve.

Aké budem mať uplatnenie po absolvovaní štúdia?

Absolvent odboru vodné hospodárstvo môže pracovať ako kvalifikovaný stredoškolský odborník na týchto pracovných pozíciách:
-    technik prevádzky kanalizácií a ČOV,
-    technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov,
-    technik diagnostikovania distribučnej siete,
-    technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách,
-    technik dispečingu na vodohospodárskych stavbách,
-    technik ochrany vodných zdrojov,
-    technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve,
-    majster vo vodárenstve,
-    majster vo vodnom hospodárstve.

Okrem uvedených profesií môžeš nájsť uplatnenie vo vedeckovýskumných inštitúciách, ako je napríklad výskumný ústav vodného hospodárstva, hydrometeorologický ústav, či výskumný ústav pôdoznalectva.

Môžem pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole?

Áno, absolvent môže pokračovať v štúdiu vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave alebo na príbuzných technických odboroch na Technickej univerzite vo Zvolene, Žilinskej univerzite, Technickej univerzite v Košiciach, prírodovedeckých fakultách univerzít v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach  alebo na univerzitách a vysokých školách s technickým alebo prírodovedným zameraním v zahraničí.