Kód a názov študijného odboru: 3660 M vodné hospodárstvo

Dĺžka štúdia : 4 roky

Forma štúdia: denná

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky alebo splnenie podmienok výberového konania

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Profil študijného odboru vodné hospodárstvo

Vodné hospodárstvo je nový študijný odbor, ktorý vznikol ako výsledok spolupráce našej školy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik a Katedrou vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študijný odbor vodné hospodárstvo reflektuje na odborné požiadavky na zamestnanca v odvetví vodného hospodárstva a tiež na nedostatok stredoškolsky vzdelaných odborníkov z tohto odvetvia na trhu práce. Absolventi tohto odboru sú preto žiadaní a majú možnosť okamžitého zamestnania na pracovných pozíciách vo vodohospodárskych podnikoch na území celého Slovenska.

 Čomu sa budem počas štúdia venovať?

Ak budete študovať tento odbor získate vedomosti a poznatky o konštrukciách vodných stavieb a vodohospodárskych stavieb. Oboznámite sa s konštrukciami a funkciami technických zariadení a strojov využívaných vo vodnom hospodárstve a taktiež s hydromelioračnými opatreniami a zariadeniami. Budete však aj študovať a skúmať ekosystémy a živé organizmy ako sú baktérie mikroorganizmy prítomné vo vode, hmyz, živočíchy a rastliny žijúce v biotopoch vodných tokov, vodných nádrží a jazier a v ich blízkom okolí. Budete sa venovať problematike úpravy a ochrany vôd a hospodárenia s vodou. Ďalej sa naučíte robiť odbery vzoriek vody, vykonávať ich chemické a biochemické mikrobiologické analýzy a zisťovať ich prípadnú znečistenie kontamináciu. Počas štúdia sa naučíte postupy mapovania vodných tokov a vami skúmaných ekosystémov, či určiť miesto odberu, znečistenia alebo prípadnej poruchy, poškodenia vodného toku, stavby, či zariadenia. Výsledky mapovania sa naučíte spracovať vo forme plánov, máp, 3D modelov, alebo z nich vytvoriť komplexný geografický informačný systém. Oboznámite sa s rôznymi postupmi úprav a revitalizácie vodných tokov, nádrží a hrádzí s využitím najnovších poznatkov z oblasti vodohospodárskych stavieb a moderných technologických postupov ohľaduplných voči vodným ekosystémom a biotopom. Oboznámite sa so základnou problematikou protipovodňovej a protieróznej ochrany krajiny a s modelovaním rizikových situácií pri povodniach.

Počas štúdia budete absolvovať aj praktické terénne cvičenia v krajine počas ktorých budete vykonávať odbery vzoriek, skúmať biotopy a ekosystémy vodných tokov a jazier, vykonávať mapovanie týchto skúmaných javov a topografie vodných tokov, nádrží a jazier. Absolvujete praktické exkurzie na ktorých sa oboznámite s fungovaním vodných diel, vodných stavieb a zariadení, ich obsluhou a manažmentom.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

- Úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

- Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.

 

Aké sú hlavné odborné predmety vyučované v odbore vodné hospodárstvo?

Medzi hlavné odborné predmety patria:

Mikrobiológia a hydrobiológia vôd – predmet vedie žiakov k tomu, aby získali teoretické poznatky o mikroorganizmoch, ktoré využijú na praktických terénnych a laboratórnych cvičeniach pri práci s mikroorganizmami.

Technológia ochrany vody – v tomto predmete žiaci získajú vedomosti z oblasti významu, fyzikálno-chemických , senzorických a mikrobiálnych vlastností vody, rozdelenia vôd, jednotlivých procesov a reakcií, ktoré prebiehajú vo vode, metód a technológie čistenia vôd, aby žiak bol pripravený vykonávať práce pri identifikácii rizika, kontaminácie, hodnotenia kvality pitných, úžitkových a odpadových vôd.

Stavebné materiály – žiaci v tomto predmete získajú o významné poznatky týkajúce sa fyzikálnych a chemických vlastností stavebných materiálov a ich výroby, typov výrobkov používaných v stavebníctve a vhodnosti ich využitia pri rôznych typoch stavieb.

Krajinná ekológia –  žiaci sa naučia poznať stav krajiny, jej štruktúru a hodnotiť procesy, ktoré sa v nej uskutočňujú.

Mapovanie – v tomto predmete žiaci získajú teoretické poznatky o postupoch a spôsoboch mapovania krajiny, o metódach a postupoch pri vyhotovovaní máp, o teréne a jeho zobrazovaní vo forme plánov, máp či 3D modelov. Taktiež sa oboznámia sa s rôznymi typmi štátnych mapových diel, a účelových máp využívaných vo vodnom hospodárstve.

Aplikované priestorové merania - predmet je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri práci s meračskými pomôckami a prístrojmi. Žiaci sa oboznámia s meračskými, výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom a výškovom meraní pre pozemné meranie, deformačné šetrenia a vodohospodársku výstavbu.

Hydraulika a hydrotechnické stavby - cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základnými princípmi hydrauliky a ich využitím pri hydrotechnických stavbách ako sú priehrady, hate, vodné elektrárne, vodné cesty, umelé vodné toky, prieplavy, plavebné komory, lodné zdvíhadlá, objekty pre športovú a rekreačnú plavbu, či protipovodňové stavby.

Protipovodňová a protierózna ochrana - vo vyučovacom predmete sa žiaci naučia posudzovať a analyzovať krajinu z hľadiska jej ohrozenosti povodňami a eróziou pôdy a ohodnotiť jej povodňové riziko. Oboznámia sa typmi a technológiami prvkov protipovodňovej a protieróznej ochrany a ich vplyve na biologické prostredie vodných tokov.

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie – po absolvovaní tohto predmetu budú žiaci schopní realizovať návrh a posúdenie systému zásobovania vodou a odkanalizovania pre jednoduché zásobovanie, resp. schopní riešiť odkanalizovanie územia. Žiaci získajú základné vedomosti o princípoch technológie úpravy pitnej vody a čistení odpadových vôd.

Vodné hospodárstvo a hydromeliorizačné stavby - v predmete žiaci získajú vedomosti o súčasnom stave a vývoji vodného hospodárstva, vrátane jeho strategických plánov vzhľadom k životnému prostrediu a zdraviu človeka.

Cvičenia z vodohospodárstva - – v tomto vyučovacom predmete žiak získa poznatky a vedomosti pri praktickom skúmaní zložiek živej a neživej prírody a praktických laboratórnych cvičeniach zameraných na skúmanie biológie a mikrobiológie vôd a vykonávaní chemických a biochemických analýz vody, pôdy a ďalších zložiek ekosystémov a biotopov a ich prípadného poškodenia a znečistenia.

Odborná prax – predmet je zameraný na praktickú prípravu žiakov na vykonávanie účelového mapovania, zameriavania, vytyčovania a monitorovania pre potreby vodohospodárstva a vodohospodárskych stavieb. Žiaci sa naučia vykonávať odbery vzoriek v teréne pre potreby granulometrie korýt, geologicko-pedologických analýz. Ďalej sa naučia stanovovať prietoky vodných tokov, prípravy úprav vodných tokov, a osvoja si obsluhu automatizovaných meraní a zberu údajov pre geografické informačné systémy a CAD modelovanie s využitím vo vodohospodárstve.

 Aké budem mať uplatnenie po absolvovaní štúdia?

Absolvent odboru vodné hospodárstvo má teoretické poznatky a praktické zručnosti na vykonávanie svojej profesie kvalifikovaného stredoškolského odborníka na pracovných pozíciach:

- technik ochrany vodných zdrojov

- technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

- technik pre správu vodného toku

- technik dispečingu na vodohospodárskych stavbách,

- technik v akvakultúre

- poriečny

- technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

- vzorkár pre odber vôd

- hrádzny, hatiar

- odpočtár meracích prístrojov pre vodu

- technik prevádzky kanalizácií a ČOV,

- technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov

- majster vo vodnom hospodárstve

 Môžem pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole?

Áno, ďalšou možnosťou pre absolventa odboru vodné hospodárstvo je pokračovanie v štúdiu vodného hospodárstva na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave alebo na univerzitách alebo vysokých školách s technickým, alebo prírodovedným zameraním na Slovensku či v zahraničí.