Pre zelenú planétu

Naša SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa zapojila do projektu, ktorý finančne podporil Zelený vzdelávací fond SAŽP pod záštitou Enviromentálneho fondu

 Cieľom projektu je rozvinúť u žiakov, zamestnancov a širokej verejnosti environmentálne cítenie a uvedomelé správanie vo vzťahu k životnému prostrediu  a pomocou aktivít projektu zvýšiť ich povedomie o odpadovom a obehovom hospodárstve: – naučiť a vysvetliť, ako správne triediť odpad  a zároveň zapojiť cieľové skupiny do šírenia osvety,  aby sa triedenie odpadov stalo neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu ľudí, ktorí chápu svoju zodpovednosť za stav životného prostredia. Žiaci SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v rámci projektu Pre zelenú planétu absolvovali počas štyroch mesiacov roku 2024 nasledovné aktivity:

  1. Dňa 11.01.2024 sa dve triedy z odboru životné prostredie zúčastnili prvej so série exkurzií. Miesto realizácie: Bioplynová stanica Budča-Zvolen. Žiakom tu predviedli technologický postup a funkčnosť samotnej bioplynovej stanice. Spoločnosť vykonáva zhodnocovanie BRO a VŽP metódou R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá), pri ktorom z BRO a VŽP vzniká bioplyn a digestát – organické hnojivo. Bioplyn sa následne spaľuje v kogeneračných jednotkách za vzniku elektrickej energie a tepla. Digestát sa zasa využíva ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve.
  2. Dňa 06.02.2024 sa výber žiakov z  tried odboru biotechnológia a farmakológia a odboru životné prostredie zúčastnil exkurzie v prevádzke ZEVO Bratislava, kde sa detailne zoznámili s technologickým postupom  prevádzky, ktorej súčasťou sú zariadenia na energetické využitie odpadu. Vďaka tejto technológii je možné z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávajú priamo do domácností  v Bratislave. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu. Výrazne sa tak znižuje produkcia emisií CO2. Zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, sa v prevádzke separujú aj druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy).
  3. Dňa 14.03.2024 sa výber žiakov technických odborov školy zúčastnil  exkurzie v areáli Nitrianskych komunálnych služieb v Nitre. Žiaci sledovali technologický postup a funkčnosť prevádzky, ktorá sa zoberá navrhovaním a prevádzkou systémov komplexného nakladania s odpadmi. Uvedené technológie sú zamerané na triedený odpad, kompostovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom
  4. Dňa 11.04.2024 a 18.04.2024 boli pre žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a verejnosť pripravené odborné prednášky na tému: Ako separovať odpad. Na prednáškach participoval aj vedúci Zberného dvora v B. Štiavnici Miloš Veverka, PhD. , ktorý má bohaté skúsenosti so  separovaným odpadom, komunálnym a stavebným odpadom. Jeho prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá, doplnená štatistickými údajmi o množstve odpadu vyprodukovaného v meste B. Štiavnica od roku 2005 po rok 2023. PhD. Dozvedeli sme sa dôležité informácie, ako čo najviac triediť, šetriť, neplytvať...Znižovať tvorbu odpadu môžeme celkom bezbolestne aj my: kupovať len to, čo potrebujeme (veľké balenia), vratné fľaše, používať trvácne tašky, piť vodu z vodovodu, kompostovať, separovať. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnuť 10% mieru skládkovania. Vývoz ZKO vzrastie od 1.1. 2025, možno aj to bude motiváciou...
  5. Z projektu zakúpené nádoby na triedený odpad  sú rozmiestnené po triedach, učebniach, kabinetoch a chodbách. V blízkosti týchto nádob sú umiestnené informačné tabuľky s podrobnými inštruktážnymi informáciami, ako správne separovať odpad. Na viditeľných miestach školy, ako sú nástenky, chodby a informačné tabule sú umiestnené aj informačné postery s tematikou recyklácie, vysvetlivkami a recyklačnými symbolmi.
  6. Z projektu bolo zakúpené i vybavenie pre uľahčenie práce upratovačiek (vozíky, farebné veľkoobjemové vrecia, jednorazové rukavice),
  7. Aby bolo možné realizovať aktivity projektu, škola zároveň požiadala „Zberný dvor“    o dodanie kontajnerov na bioodpad, sklo a stavebný odpad, ktoré nám chýbajú.

Projekt „Pre zelenú planétu“ nie je jediným, ktoré SŠ Samuela Mikovíniho podporila v rámci ochrany životného prostredia. Študijné odbory biotechnológia a farmakológia a životné prostredie idú príkladom vo svojich aktivitách ako je napr. SOČ, kde osem prác postúpilo do krajského kola.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©