Mobilita Leonardo da Vinci 2011/2012

Ďalších šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho sa dnes môže pochváliť  Europassom z Londýna a Lipska

Na začiatku septembra sa šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho  zúčastnilo dvojtýždenného  pracovného pobytu v Londýne a Lipsku. Autorkou projektu, ktorý podporila Národná agentúra  celoživotného vzdelávania v rámci programu  Mobility Leonardo Da Vinci – IVT, je Mgr. Zuzana Chladná, vyučujúca nemeckého jazyka, ktorá uspela už štvrtýkrát s projektmi mobilít pre  študentov i učiteľov.
Cieľom projektu, ako už vyplýva z jeho názvu „Získavanie odborných a jazykových zručností,“ bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť v krajine, ktorej jazyk sa učia. Škola takto umožnila svojím študentom  nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať trendové technológie, spracovanie, využívanie materiálov a prístrojov u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax . Študenti propagačného výtvarníctva pracovali v reprografických štúdiách, študenti biotechnológie a farmakológie v lekárňach a v zdravotníckych laboratóriách, študenti odboru konzervovanie papiera v kníhviazačskej dielni a v archíve, študentky životného prostredia na farme a študenti reštaurovania omietok v štukatérskej firme.

Po ukončení mobility v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov  Europass  o absolvovaní  pracovnej alebo vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát z konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Pre každého študenta,  v životopise ktorého sa vyskytuje zahraničná skúsenosť potvrdená týmto oficiálnym  Europassom, to znamená veľkú výhodu na trhu práce v budúcnosti.

Nie menej dôležitým cieľom  projektu bolo  i spoznávanie reálií, pamiatok a života v cieľovej krajine. Počas pobytu obe skupiny vo voľnom čase spoznávali kultúru krajiny, pamiatky a okolie miest, teda Londýna v Británii a v Nemecku Lipska a Berlína.

Pri záverečnom hodnotení projektu mnohí účastníci uvádzali výrazné zlepšenie komunikačných zručností, konkrétne odbornej slovnej zásoby i každodennej komunikácie. V Londýne študenti  bývali  v hosťovských rodinách, čím získali autentickú skúsenosť zo života v Anglicku.

V  Lipsku zase študenti bývali v medzinárodnom hosteli zahraničného partnera, kde spoznali mnoho iných študentov z celej Európy.  V obidvoch prípadoch boli neustále nútení komunikovať v cudzom jazyku nielen na pracoviskách, ale i v mieste ubytovania. Nezanedbateľným prínosom sú pracovné  a spoločenské kontakty, ktoré študenti získali v zahraničí.

Spolu so študentmi vycestovali do zahraničia aj  traja vyučujúci cudzích jazykov ako sprevádzajúce osoby. Tí  vďaka projektu očakávajú zvýšenie motivácie pri učení sa cudzích jazykov, pretože hlavnými kritériami pri výbere účastníkov projektu bola znalosť jazyka spolu s odporúčaním odborného či triedneho profesora.
Priebeh mobility v Londýne skontroloval i riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho Ing. Ján Totkovič, ktorý navštívil niektorých študentov na pracoviskách, zúčastnil sa slávnostného odovzdávania  Europassov a certifikátov. Zoznámil sa s vedúcimi pracovníkmi partnerskej organizácie, s ktorými sa dohodol na ďalšej spolupráci do budúcnosti, čo znamená, že  i ďalší študenti našej školy sa môžu v budúcnosti uchádzať o účasť na  podobnom projekte.

Popis projektu

Číslo projektu: SK/LDV/IVT113211246

Názov projektu: Získavanie odborných a jazykových zručností III

Vysielajúca organizácia:

SPŠ Samuela Mikovíniho,
Akademická 13, Banská Štiavnica 96915
Štatutár: Ing. Ján Totkovič
Koordinátor Mgr. Zuzana Chladná
Dátum mobility v Anglicku od 2.9.2011- 15.9.2011

Príjmajúca organizácia v Anglicku

ADC College
11-13 Masons Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex, HA3 5AD
Telephone +44 20 8424 9424 Facsimile +44 20 8424 9427
Web: www.adc-tt.co.uk
Web: www.adccollege.eu
E-mail: jstrausova@adc-tt.co.uk
Dátum mobility v Nemecku a partnerstvo 11.9.2011- 24.9.2011

Prijímajúci partner:
Vitalis- Gut Wehlitz GmbH
Malgorzata Worona
04435 Schkeuditz
Deutschland
Tel.: +49 34204 774000
Fax.: +49 34204 774021
E-Mail: leonardo1@gut-wehlitz.de

Cieľ projektu

Projektu sa zúčastnili 16 študenti 3 a 4..ročníka SPŠ Mikovíniho, ktorí študujú odbor reštaurovanie papiera a tlače, dizajn, ale i chemické odbory zamerané na chémiu, farmakológiu a životné prostredie.Projekt, bol zameraný na nadobudnutie odborných a jazykových zručnosí v oblasti odbornej prípravy študentov strednej školy so zameraním na spomínané štúdijné odbory, ale zároveň umožnil nadobudnúť potrebné vedomosti pre prípravu k maturitnej skúške z cudzieho jazyka a odborných predmetov, na ktoré je štúdium účastníkov zamerané.

Študenti našej školy absolvovali mobility v krajinách EÚ- Anglicku a Nemecku. Počas 14 dní teda škola žiakom umožnila nahliadnuť do sveta vyspelej Európy a spoznať trendové technológie, spracovanie, využitie materiálov a zariadení u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax počas 14 dní a odpracovali 7 hodín každý pracovný deň. Očakávaným výstupom bolo nadobudnutie odbornej kompetencie a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú, aktívne zapojenie sa do chodu firiem a podnikov typov reštaurátorských dielní, lekární, chemických závodov, laboratórií, krajčírskych dielní. Výstupom bude i samotná prezentácia výsledkov stáže účastníkmi projektu na praktickom vyučovaní v škole, ale i pre ďalších žiakov a pedagogických pracovníkov školy, ako i prezentácia projektu pri novom nábore študentov na základných školách.

Predpokladáme zvýšenie motivácie pri výučbe jazykov a rozšírenie vedomostného obzoru v odborných predmetoch a ich využitím v praxi, ako i lepšie uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu po ukončení našej školy, nové nadobudnutia sociálnych kontaktov.Projekt sa uskutočnil umožnením získaného finančného grantu udeleného Národnou agentúrou Leonardo da Vinci v mesiaci august a september 2011, nakoľko je prax na dva týždne pre tretie ročníky povinná v každom odbore.
Radi by sme využili nadobudnuté kontakty z predošlej mobility s partnerom Vitalis z Nemecka, ako i ďalšími podnikmi, kde už naši študenti pracovali počas predošlých mobilít a ich práca mala úspech pre ďalšiu spoluprácu. Po dopyte študentov, ktorí sa učia anglický jazyk sme v tomto školskom roku rozšírili mobilitu o cieľovú krajinu Anglicko- Londýn, kde boli naplánované rovnaké mobility ako v Nemecku. Po ukončení mobility v zahraničí študenti získali Europass , ako i certifikát z konkrétnych firiem a prijímajúcich inštitúcií. Účastníci v Nemecku boli ubytovaní priamo u partnera VItalis v Lipsku- Schkeuditzi a študenti v Londýne mali zabezpečené ubytovanie v hosťovských rodinách. Počas pobytu obe skupiny vo voľnom čase spoznávali okolie miest, pamiatky a kultúru cieľovej krajiny, ktorú navštívili, teda Londýn a v Nemecku mestá Lipsko, Berlín.

Monitoring mobility:

Monitorovanie osôb počas projektu zabezpečuje škola formou sprevádzajúcich osôb, ktoré vycestovali so študentmi. Obe osoby boli jazykovo zdatné a preto sme to riešili s vyučujúcimi cudzích jazykov nemčiny a angličtiny. Osobným monitorovaním v danej krajine je zabezpečené kontaktovanie firiem a vysielajúcej organizácie, ako i predchádzaniu prípadných nedorozumení vo firmách medzi zamestnávateľmi a praktikantom. Sprevádzajúce osoby sa zúčastňovali pracovných pohovorov so žiakmi, aby získali prehľad o firmách, serióznosti zamestnávateľov. Počas pobytu navštevovali pracoviská a komunikovať s osobami zodpovednými za študentov. V škol.r.2011/2012 sa monitoringu zúčastnil i štatutár vysielajúcej inštitúcie Ing. Ján Totkovič, ktorý skontroloval priebeh mobility v Anglickom Londýne.

Čo hovoria študenti o prínose tejto stáže pre nich samotných?

Adriana, 4 ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Londýn:
„Som veľmi rada, že mi škola umožnila takúto skvelú skúsenosť, pretože vďaka svojmu pracovnému pobytu som sa výrazne zlepšila v komunikácii v angličtine a najmä v porozumení a ešte som aj videla Londýn.“

Nikol, 3. ročník, odbor Propagačné výtvarníctvo, Londýn:
„Londýn, ako taký a hlavne mestská časť Harrow je veľmi čarovné miesto s milými ľuďmi. Zanechalo to vo mne hlbokú stopu a túžbu jedného dňa sa tam vrátiť.“

Katarína, 3. ročník, odbor Konzervovanie papiera , Londýn:
„Pre mňa najzaujímavejšou skúsenosťou bolo moje pracovné zaradenie, kde som mala šancu vidieť ako fungujú knižnice a archívy v zahraničí. Určite mi to pomohlo v rozhodovaní o mojej budúcej profesionálnej orientácii.“

Samo, 4 ročník, odbor Konzervovanie papiera ,Londýn:
„ Bola to najlepšia mobilita, akú som kedy zažil. Čas strávený v Anglicku nás posunul dopredu nielen v ovládaní jazyka, ale tiež „nám otvoril oči“ pre vnímanie inej kultúry a fungovanie v nej. Myslím si, že pracovná skúsenosť vo firme v anglickom prostredí zaručuje kvalitnú perspektíva pre ďalšie pracovné zameranie. Mohli sme si tam overiť, či naozaj chceme pracovať v odbore, ktorý študujeme.“

Dominika, 3.ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Londýn:
„Dvojtýždňový pobyt v inej krajine, medzi ľuďmi s inou mentalitou, kultúrou, jazykom – skvelá príležitosť na zdokonalenie sa v jazyku, ale aj pozitívnu zmenu samého seba vplyvom kontaktu s priateľskými a milými ľuďmi.“

Lenka , 4. ročník, odbor Životné prostredie, Londýn:
„Bola to úžasná a nová skúsenosť, kde som „ochutnala“ rušný londýnsky život, stretla úžasných ľudí a prevetrala svoju angličtinu v praxi.“

Monika, 3. ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Lipsko:
„ Z praxe v Nemecku mám výborný pocit. Získala som nové skúsenosti, doniesla si mnoho zážitkov a našla som si nových priateľov.“

Daja, 3, ročník odbor Biotechnológia a farmakológia, Lipsko:
„Z praxe v Nemecku mám veľmi dobrý pocit. Nabrala som tam nové skúsenosti. Mám dobrý pocit aj zo seba, lebo som sa tam naučila veľa nového. Ľudia b oli milí a snažili sa pomáhať , keď mi niečo sem, tam nešlo. Hocikedy by som sa tam vrátila. Neuveriteľne sa mi tam páčilo!“

Zuzana a Peter, 4. Ročník odbor Konzervovanie papiera, Lipsko:
„Na Lipsku sa nám páčilo, že je prechodom medzi veľkomestom a malým mestom. Nie príliš rušné, ale s mnohými možnosťami. V práci k nám boli veľmi milí a všetko nám ochotne vysvetlili. Ukázali nám zariadenia, ktoré u nás nemáme a pochválili našu všestrannosť. Videli sme a naučili sme sa veľa nového.“

Valentína Vajsová, vyučujúca anglického jazyka, sprevádzajúca osoba v Londýne:
„Musím povedať, že som veľmi hrdá na našich študentov, ktorí ponechaní sami na seba sa veľmi rýchlo naučili fungovať v takom veľkomeste, akým je Londýn, to znamená dochádzať do práce, niekedy aj hodinu s viacerými prestupmi a hlavne komunikovať v cudzom jazyku na pracovisku i v rodinách. Navyše, dostali sme samé pozitívne referencie o ich pôsobení v práci, takže škole robili v zahraničí dobré meno. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čerpať.“

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©