Usmev ako dar

ÚSMEV AKO DAR

Aby rodina zostala spolu...

Vedeli ste, že každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania?

Aj naša malá pomoc počas finančnej zbierky Úsmev ako dar, ktorú sme ako Spojená škola Samuela Mikovíniho pomohli realizovať 26. júla 2024, určite pomôže. Dve dvojice tretiačok sa s certifikátom a malými papierovými pokladničkami vydalo na cestu pomoci. Najskôr roztápali srdcia (i peňaženky) v priestoroch našej SŠ Samuela Mikovíniho a potom sa vydali do ulíc. Počasie im síce neprialo, dokonca ich vyportovali aj z jednej školy, ale boli obetavé a nevzdali to tak skoro. Ďakujeme našim dievčatám za ochotu a dobré srdiečka. Menovite: Pavlíne Janurovej(3.Z), Eme Držíkovej(3.Z), Martine Fabryovej (3.Z) a Evke Mackovej (3.P)

ZELENÝ ANDEL3

ZELENÝ ANDEL PRE MATURANTKY

Žiačky 4.ročníka  študijného odboru  životné prostredie SPŠ Samuela Mikovíniho Spojenej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa so svojimi maturitnými prácami zúčastnili súťaže SOČ, kde získali popredné umiestnenia na krajskom a celoslovenskom kole SOČ.
Tieto práce boli prihlásené do súťaže Zelený Anjel, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naše maturantky získali Certifikát za najlepší projekt v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia. Venovali  sa najmä týmto témam:

Zuzka Otiepkova
Vytvorila   spoločenskú hru pre deti a dospelých so zameraním na získanie vedomostí o CHKO Poľana a rozvoj cestovného ruchu v danej krajinnej oblasti. Za túto prácu získala aj Diplom z CHKO Poľana vo Zvolene.  Zuzka  zároveň zaškolila niektoré základné školy pre prácu s touto hrou.

Lenka Nagyová
Vytvorila historický virtuálny náučný chodník  významných osobností  v Banskej Štiavnici. Jej práca bola poskytnutá Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici.

Rebeka Hlavatová
Skúmala možnosť využitia  kávového gruntu na výrobu peliet pre energetické účely.

Viktória Moravská
Sledovala pohyb šeliem v Kremnických a Štiavnických vrchoch za účelom návrhu ekoduktu v danej oblasti.

Úspechy našich  žiakov zo Spojenej školy Samuela Mikovíniho   môžu výrazne pomôcť k ich prijatiu na vysoké školy, prípadne môžu v danej oblasti pokračovať, keď budú písať bakalárske alebo diplomové práce. Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiačok, za ktorými sa skrýva dlhodobá  a náročná spolupráca žiaka a učiteľa.

Terény (3)

Terénne cvičenia: Počúvadlo

Žiaci  1. -3. ročníka SPŠ Samuela Mikovíniho odborov geodézia, kartografia a kataster a životné prostredie a ich odborní vyučujúci, sa v dňoch 22. – 26. 4. 2024 zúčastnili  tradičných  terénnych cvičení na Počúvadle.

Tento ročník bol výnimočný vďaka hosťom: z TU Zvolen: Ing. Dušan Daniš, PhD. a Ing. Juraj Mokranský, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z UK v Bratislave – STU a z BBSK Ing. Ladislav Bíro.

Nabitý program sa realizoval v dosť nehostinnom počasí, ale vieme, že geodeti a živoťáci sú na drsné podmienky pripravení. Vždy...

Pondelok sa niesol v znamení aktivít z  knihy Ing. L. Bíra  Stromy. Počas tohto dňa tu boli aj dievčatá so ŠUP – 3. PD, spolu s Ing. Arch. P. Meszároš, aby tvorili podľa tejto inšpiratívnej knihy.

Utorok: Odborne garantovala SPU Nitra ako praktické aktivity v teréne na tému: Voda a pôda v krajine; (návrh ochrany vodného zdroja pred povodňami alebo znečistením ; stanovenie kvality vody pomocou makrozoobentosu, odber a spracovanie vzoriek pôdy, terénne metódy.)

Streda: Botanika a dendrológia v teréne pod odborným vedením pracovníkov z TU Zvolen.

Štvrtok: Večer sa prezentovali výsledky všetkých pracovných skupín a študijných odborov.

Zaujímavú aktivitu mali živoťací – odchyt hmyzu pomocou rôznych metód(striasaním, smýkaním, pomocou svetla, zemnej pasce či pomocou sieťky) s následným určovaním.

Aktivity pre geodetov: v spolupráci s SPU Nitra; praktické aktivity v teréne – modul Čítaj svoju krajinu. Zameranie polygónového ťahu, mapovanie predmetného územia. základy fotogrametrie a 3D modelovanie. Účel terénnych cvičení: získanie praktických zručností pri podrobnom zameriavaní – mapovaní polohopisu a výškopisu a následného spracovania výsledkov zamerania do formy 3D modelu mapovaného územia

Od SPU FZKI v Nitre dostala naša SŠ S. Mikovíniho dar terénny Multi – paramentálny tester v rámci zvyšovania kvality vzdelávania na SŠ.

A na záver jedna milá záchranná akcia: zatúlaný  sivý kocúrik bol opatrený, nakŕmený a prevezený Ing. Drengubiakom do Túlavej labky, kde dostal meno Octavio a čaká na adopciu...

 

Exkurzia_3_4 Z_EKE_Lesy B.Bela_012

Exkurzia so zameraním na ekológiu lesa a krajinnú ekológiu

Žiaci odboru životné prostredie SPŠ Samuela Mikovíniho na exkurzii

Dňa 18.10.2022 sa žiaci III.Z a IV.Z v rámci predmetu EKE (Ekológia a krajinná ekológia) zúčastnili na exkurzii so zameraním na ekológiu lesa a krajinnú ekológiu. Exkurzia prebiehala na rôznych lesných stanovištiach v katastri obce Banská Belá.  Odbornú časť zastrešili zamestnanci obecných lesov (Lesy s.r.o. Banská Belá) Ing. Š. Orolin, Ing. Š. Melcer a Ing. M. Orolinová (Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o). Žiaci si priamo v teréne vypočuli prednášku o lesnom ekosystéme, kde im zamestnanci lesov na konkrétnych príkladoch vysvetlili vzťahy a deje, ktoré v ekosystéme prebiehajú.

Počas praktických ukážok si na vlastnej koži mohli vyskúšať sadenie semenáčikov v praxi.
V rámci lesnej pedagogiky a didaktických hier s lesnou tematikou sa mohli kreatívne prejaviť a súťažiť o milé ceny.

Ing. Zuzana Durbáková

bannerDOOD_spšdecember

Virtuálny Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili študijné odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich, na Dni otvorených dverí aj virtuálnou online formou.

Virtuálne Dni otvorených dverí sa budú konať on-line prostredníctvom Microsoft teams.

Prístup na konzultáciu získate kliknutím na odkaz daného odboru, o ktorý máte záujem.

Najvhodnejším časom na prihlásenie je: 16.00, 16.30, 17.00 a 17.30 hod.

Dni otvorených dverí sa budú týkať informácií o jednotlivých študijných odboroch, predmetov v jednotlivých odboroch, vybavenia učební a laboratórií, o možnostiach ubytovania a podobne.

Prístup na konzultáciu získate kliknutím na odkaz odboru, o ktorý máte záujem:

19.12.2022 (pondelok) Biotechnológia a farmakológia Životné prostredie 20.12.2022 (utorok) Geodézia, kartografia a kataster Vodné hospodárstvo  
Projektovy den004

Projektový deň

Dňa  24.9.2021 sa konal na našej škole Projektový deň –Noc výskumníkov, ktorý organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie. Fakulta prírodných vied Univerzita Sv. Cyrila a Metóda.

Na prvej prednáške „ Nie je extrém ako extrém  (Keď sa biológia spojí s technikou) prednášateľka: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD., prezentovala žiakom zaujímavú prednášku o výskyte živých mikroorganizmov v extrémnych podmienkach, ako je veľmi kyslé prostredie, vysoká a nízka teplota, magma, sucho a pod. Tieto organizmy sa používajú na pranie, odstránenie ropných škvŕn, rozpúšťanie kovov, likvidáciu odpadov, výrobu liekov na liečbu Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby, nanotechnológie a pod.

Na druhej  prednáške „Netradičné využitie nukleárnej medicíny vo výskume rastlín“prednášateľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. Žiakom vysvetlil princíp rádioaktívneho žiarenia, druhy a látky, ktoré spôsobujú žiarenie a jeho využitie v nukleárnej medicíne. Predstavil  výskum katedry, ktorá skúma využitie rádioaktivity  pri čistení prírody prostredníctvom energetických rastlín a získavanie bioenergie.

Gruntovacka006

Čistenie prírody

V rámci Eko projektu –20.9.2021

Rozvojová agentúra Dobrý kraj v spolupráci so SPŠ.Mikovíniho v Banskej Štiavnici organizovala Gruntovačku na Červenej studni v Banskoštiavnických vrchoch.

Akcie sa zúčastnili žiaci odboru Životné prostredie, dobrovoľníci, organizátori a dvaja učitelia. Vyzbierali sme 7 vriec odpadu a na záver sme si pochutnali na výbornom guláši.

Kašiarová

Zameriavanie sedimentov dna tajchov

Projektový deň v SPŠ S.Mikovíniho

V marci 2020 vyučujúci na našej škole sa snažili zorganizovať Projektový deň, kde by sa žiaci od odborníkov z rôznych oblastí dozvedeli o nových poznatkoch z praxe. Avšak prišla do toho  pandémia Covid 19 a naplánované aktivity sa zrušili.

Pracovníci  Katedry biometeorológie a hydrológie- Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spolu so SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici, zorganizovali 14.12.2020 našim žiakom odboru Životné prostredie, Geodézie a kartografie Projektový deň.

Prostredníctvom on line prednášok sa žiaci dozvedeli o erózii pôdy, jej následkoch, mapovaní tajchov, využívaní GIS pri určovaní nánosov, mapovaní rôznych problémov v životnom prostredí pomocou dronov , následkoch povodní a možnosti protipovodňových úprav.

Prednášky boli na veľmi dobrej úrovni a žiaci aj takouto formou mohli vidieť využívanie teoretických poznatkov v praxi.  Prepojenie vedomostí z rôznych odborov,  pri riešení vážnych problémov, je v súčasnosti nevyhnutné. Videli rôzne formy zameriavania v teréne, spracovania údajov a vyhodnocovania výsledkov.

Budeme sa tešiť na ďalšie kolo prednášok v nasledujúcom období a prípadnú spoluprácu v študentských súťažiach.

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD.

SPŠ. S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Otvorenie Ekotopfilmu

Ekotopfilm-Envirofilm 2020

Akcia „Ekotopfilm- Envirofilm“ sa koná v Banskej Štiavnici niekoľko rokov. Malí aj starší žiaci si spolu s organizátormi pozrú niekoľko filmov a vypočujú prednášky so zaujímavou ekologickou tematikou. Na záver sa realizujú interaktívne hry. Aj napriek tomuto nepriaznivému obdobiu sa organizátori BBSK kraja rozhodli v tejto aktivite pokračovať.

A tak 11.12.2020   žiaci 1.2. a 3.ročníka odboru Životné prostredie na SPŠ Mikovíniho  v Banskej Štiavnici  sa zúčastnili akcie Ekotopfilm- Envirofilm, ktorá prebiehala on line. Filmy  boli zamerané na dôležité problémy životného prostredia.

  1. Film – Včelár (2019) – INDIA, 7‘, slovenský dabing – opisuje prácu ochrancu nedoceneného hmyzu -včiel, ktorý chráni včely v Indii, školí ľudí vo včelárstve a distribuuje med.
  2. Film - OLAJKUJ A SLEDUJ (2019) – JP, 2′, slovenský dabing – je krátky film o závislosti na múdrych telefónoch.
  3. Film - NA KOLIESKACH (2018) – MX, 3′, slovenský dabing - v sivom a znečistenom meste začnú obyvatelia jeden po druhom nachádzať slobodu pohybu bez auta.
  4. Film - URBANALITA (2019) – AU, 4′, slovenský dabing -film o izolovanosti nášho moderného prostredia, o tom, že musíme zmeniť náš odmietavý  postoj a nechať sa uniesť krásou plynutia s prúdom prirodzeného života.

Následne prebehla prednáška o uhlíkovej stope, ktorú každý človek zanecháva svojimi aktivitami a prispieva k skleníkovým plynom a ku klimatickým zmenám.

Všetky  filmy sa žiakom  páčili. Boli prekvapení z informácií o včelách, čo všetko dokážu a aký majú veľký význam pre ekosystém. Ďalej zarezonovala informácia o obrovskom  množstve odpadu  v oceánoch a informácie o uhlíkovej stope.

Filmy boli naozaj kvalitne a nápadite spracované. Mnohé informácie človeka zasiahli a určite nebude  možné na nich tak ľahko zabudnúť.

Sme radi , že sa takéto podujatia organizujú a že  si našli k nám cestu  aj v tejto dobe. Budeme čakať, čo nám zaujímavé pripravia organizátori na budúci rok.

Prajeme  im veľa síl a úspešných akcií.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

SPŠ. S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©