IMG-20240402-WA0007

Krajské kolo SOČ 2024

Krajské kolo SOČ sa konalo v marci  Banskej Bystrici. Výborné školské kolo na našej Spojenej škole Samuela Mikovíniho nás navnadilo.  Právom sme očakávali , že v krajskom kole ocenia úsilie našich žiakov, témy a náročnosť ich prác.

Po statočnom boji  obsadil Matej Homola (4.B) 1. miesto v kategórii Farmakológia a zdravotníctvo. Krásne 1. miesto obsadila aj Karolína Kozáková (4. G) v kategórii Geodézia, geológia, kartografia. Dve druhé miesta svedčia o kvalitnej príprave a spoločenskej užitočnosti prác SOČ: obsadili ich: Rebeka Hlavatová (4.Z) v kategórii Životné prostredie a Lenka Nagyová (4.Z) v kategórii : História, filozofia a právne vedy.

Víťazom, ale ich všetkým našim  „sočkárom“, srdečne  blahoželáme k postupu a ďakujeme za reprezentáciu školy. Už teraz držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v Nitre.

9

Školské kolo SOČ 2024

Školské kolo SOČ  prebiehalo v posledný februárový deň: 29. 2. 2024. Veľká poslucháreň bola svedkom zaujímavých prezentácií ôsmich súťažiacich 46. ročníka SOČ. Všetci „sočkári“ sú v maturanti a so svojimi prácami sa predstavili vo veľkom štýle pred publikom, ktoré tvorili spolužiaci, vyučujúci a samozrejme hodnotiaca porota v zložení:  Ing. S. Kašiarová  PhD., Ing. M. Melich, PhD. a Ing.  D. Kostra. Tohtoročné témy boli veľmi podnetné a jednoznačne zaujímavé. Diváci pozorne sledovali (dokonca odložili aj mobily!) priebeh súťaže a počas diskusie sa aj pýtali. Všetky práce boli dôkazom systematickej práce žiakov a školiteľov, takže postúpili do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať 22. 3. 2024 v B. Bystrici. Držíme palce!!!

Hodnotiaca porota

Ing. Martin Melich, PhD, Ing. Dalibor Kostra, Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD

 Pullulan – polysacharid využiteľný v praxi - Diana Maďarová    4.B,  1. miesto, kategória  04

Determinácia účinkov propolisu a jeho frakcií na funkčné prejavy bunkovej línie MDA-MB 231 karcinómu prsníka - Maximilián Homola 4.B., 1. miesto, kategória  06

Náučný chodník historických významných osobností v Banskej Štiavnici - Lenka Nagyová 4.Z., 1. miesto, kategória  13

Hra ako pomôcka  na zvýšenie záujmu o cestovný ruch v Biosférickej rezervácii Poľana - Zuzana Otiepková 4.Z, 1. miesto, kategória  08

Energetické využitie zvyškov kávy z kávovarov - Rebeka Hlavatová 4.Z,  1. miesto, kategória  05

Migrácia veľkých šeliem na území Štiavnických a Kremnických  vrchov - Viktória Moravská 4.Z, 2. miesto, kategória  04

 Jaskyňa Starý hrad - laserové skenovanie a vyhotovenie polohopisných plánov a vertikálnych rezov - Krolína Kozáková 4.G, 1. miesto, kategória  10

Vytvorenie cvičného bodového poľa v odbornej učebni geodézie - Silvia  Kondeková 4.,      2. miesto, kategória  10

SOC2023_005

45.ročník Krajského kola SOČ

Krajské kolo SOČ sa konalo dňa 31.3.2023 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Do súťaže bolo prihlásených 7 prác a 9 študentov. Jedna práca z dôvodu ochorenia  nebola prezentovaná. Žiaci výborne prezentovali výsledky svojich prác, čo sa prejavilo na ich peknom umiestnení v rôznych kategóriách.

Samuel Ziman

Digitalizácia matrice medirytiny , reprografia a kartografická analýza mapy gemerskej stolice z roku 1790 od Ladislava Bartolomeidesa.

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 2. miesto

Konzultant :Ing.Ingrida Miháliková

 Paulína Lepáčeková

Virtuálne lapidárium – digitalizácia fragmentov nálezov archeologického výskumu hradu Revište

13  História, filozofia, právne vedy 2.miesto

Konzultant :Ing.Ingrida Miháliková

 Adam Žilka, Maximilián Homola

Karotenoidy z kvasinky Rhodotorula glutinis

03  Chémia, potravinárstvo 1.miesto

Konzultant :Ing.Elena Šlauková PhD.

 Alexandra Ambrošová

Propolis a jeho biologické účinky

06 Zdravotníctvo, farmakológia 1.miesto

Konzultant: Ing.Martin Melich PhD.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Súťažiaci  postupujú na celoslovenské kolo SOČ, ktoré sa koná 26 - 28.4.2023 v Modre. Budeme držať palce.

 Ing.Kašiarová, PhD. – koordinátor SOČ

SOČV2021KK_022

Krajské kolo SOČ 2021

Úspech  žiakov SPŠ S. Mikovíniho  v Banskej  Štiavnici na krajskom kole  SOČ

 Každý rok sa žiaci našej školy zapájajú  do Stredoškolskej odbornej činnosti, aby si overili svoje vedomosti, nadobudli nové praktické zručnosti a skúsenosti, využili novú techniku prípadne nadviazali spoluprácu s ďalšími inštitúciami. Výsledky prác študentov  sa hodnotia podľa využiteľnosti v praxi. Spôsob, akým musí žiak pracovať pri realizácii prieskumu, spracovávať výsledky a celú prácu, mu pomôže v budúcnosti pri štúdiu na vysokej škole, prípadne ním zaujme budúceho zamestnávateľa. Tento rok však bola situácia iná. Žiaci mohli pracovať len v obmedzenom priestore a komunikácia s konzultantmi bola len online.  Napriek ťažkostiam sa krajského kola zúčastnili štyria žiaci z odboru Geodézia, kartografia a kataster a Životné prostredie, z ktorých sme obsadili 1., 2. a 3. miesto.

1.miesto kategória 08 - Lukáš Tátoš  – Inovácie v cestovnom ruchu- digitalizácia a vizualizácia hradu Revište: Lukáš a Matej fotogrametricky zmapovali hrad Revište , ktorý je súčasťou Pohronskej hradnej cesty a vyhotovili 3D model vo vysokom rozlíšení  vo formáte STL, ktorý  umožňuje tvorbu animácií, 3D vizualizácií, výpočet objemov, zobrazenie rezov, pohľadov a meranie vzdialeností, čo úspešní riešitelia SOČ využili pri tvorbe informačnej tabule o hrade. Digitálny model im umožnil aj tvorbu modelu 3D tlačou v mierke M 1:250, ktorý bude inštalovaný v rámci stálej  expozície  hradu  a obohatí zážitok turistov z prehliadky hradu( https://p3d.in/tghPi ).

2.miesto – kategória 05 –Leonard Biroš –Nákup elektrických spotrebičov podľa energetickej triedy Leonard analyzoval význam energetickej triedy pri nákupe vybraných elektrických spotrebičov rôznych značiek. Zistil, že aj keď sa spotrebiteľ snaží správať ekologicky, nie je pre neho finančne výhodné nakupovať pračky, umývačky vysokej energetickej triedy AAA .Odporúča si podľa návodu spotreby prepočítať. Naopak, pri nákupe chladničiek a mrazničiek je výhodnejšie nakupovať elektrospotrebiče  s vysokou energetickou triednou (https://www.instagram.com/sps.mikoviniho.zp/).

3.miesto- kategória 06 -Natália Mazániková - Prevencia ochorenia pred cestou do zahraničia Natália analyzovala príčiny ,následky, prevenciu rôznych ochorení , ktoré môžeme dostať v rôznych krajinách, ako aj možnosti očkovania sa v rámci SR . Ďalej sledovala, ako sa  Slováci pripravujú na cestu do zahraničia, ich vedomosti a postoje k prevencii prípadného ochorenia. Navrhla príručku cestovateľa ako pomôcku pre prevenciu ochorenia v zahraníčí (https://www.instagram.com/sps.mikoviniho.zp/)

4.miesto -kategória 10 Patrik Kečkár- Využitie laserového skenovania a 3D modelovania pri obnove plastických dekoratívnych prvkov fasád architektonických pamiatok. Patrik analyzoval možnosti využitia skenovania v oblasti modelovania plastických dekoratívnych prvkov fasád historických budov. Vyhotovil detailný funkčný 3D modelu iónskej hlavice, ktorá zdobí fasádu školy. Využil  laserový ručný skener Creaform MAXscan, na úpravu programy Geomagicwrap, Ansys SpaceClaim ( https://p3d.in/IV7DU). 3Dtlač modelu hlavice  bude slúžiť  pre umelecko-historickú dokumentáciu iónskej hlavice a ako učebná pomôcka pre odborné predmety odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba.

Výhercom blahoželáme                    Ing.Slavomíra Kašiarová PhD.-koordinátor SOČ

Krajské kolo SOČ 2020

42 . ročník Krajskej prehliadky SOČ v Banskej Bystrici a SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

16.4.2020 sme od vedenia školy dostali skvelú a povznášajúcu správu, ktorá v týchto pohnutých časoch zapôsobila ako balzam pre dušu pedagógov, študentov - autorov prác, ich školiteľov a publikum, ktoré vo veľkej posluchárni sledovalo výborné obhajoby prác školského kola SOČ v školskom roku 2019/2020. Plná poslucháreň, účasť vedenia školy, súťažiaci vyobliekaní takmer ako na stužkovú vytvorili dôstojnú atmosféru školskej prehliadky. Tešili sme sa, že do krajského kola postúpili kvalitné práce, nad ktorými strávili študenti desiatky hodín v laboratóriách, v knižnici, za počítačom, v teréne.....

Priznávame, že naše ambície v krajskom kole boli odvážne a veru dočkali sme sa. Ale pekne po poriadku.

Vzhľadom k súčasnej situácii ŠIOV ako organizátor SOČ navrhol náhradný postup pre realizáciu krajských kôl a zároveň aj celoštátneho kola SOČ. Zvolil si dištančnú formu prehliadky, ktorú podporil aj minister školstva. Ako prebiehala v histórii SOČ ojedinelá súťažná prehliadka? Do 14.4.2020 si odborné komisie preštudovali súťažné práce a po vzájomných konzultáciách určili poradie.

Naše horúce “sočkárske“ želiezka nesklamali a pre svoju SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici priniesli vynikajúce umiestnenia. (Pozri: prílohu) Získali sme 4 prvé a 4 druhé miesta, ktoré postupujú do celoštátnej prehliadky SOČ. Ďalej sme získali aj 2 tretie miesta. Krásne vysvedčenie pre našu Alma mater!

1.miesto:

Lukáš HRNČIAR  (IV.B), školiteľ : Ing. Martin MELICH

Sára MIŠUTOVÁ (IV.Z), školiteľka : Ing. Slávka KAŠIAROVÁ, PhD.

Martin SLÍŽIK (IV.Z), školiteľka Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Dominika KRUŽLIAKOVÁ a Viktória BABIAKOVÁ (III.D),

školiteľ: Ing. arch. Marcel MESZÁROS

2.miesto:

Alica JANOVIČOVÁ (IV.Z.), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Tomáš BAŠTA (IV.B), školiteľ: Ing. M. MELICH

Marek OBRCIAN (IV.G), školiteľka: Ing. Ingrid MIHÁLIKOVÁ

Marek MOJŽIŠ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ .PhD.

3.miesto:

Michaela MURINČEKOVÁ (IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Veronika PIPÍŠKOVÁ ( IV.Z), školiteľka: Ing. S. KAŠIAROVÁ, PhD.

Vedenie školy ďakuje všetkým žiakom a ich školiteľom za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy. Zvláštne poďakovanie patrí Ing. Slávke KAŠIAROVEJ, PhD. za obetavú prácu pri organizovaní školského kola SOČ a za prípravu šiestich prác, ktoré zabodovali v krajskej prehliadke. Veľké ďakujem si zaslúžia aj vyučujúci, ktorí  pomáhali žiakom zo IV. Z: PhDr. D. Bartošovej, Ing. M. Drengubiakovi a Ing. Arch. M. Meszárosovi. S napätím očakávame, ako sa naši štyria súťažiaci umiestnia v celoštátnom kole. Držme im palce!

Mgr. Beata Chrienová

SOC2019_001

Školské kolo SOČ 2019

Úspešný 41. ročník SOČ vo veľkej posluchárni

27. februára 2019 sa v dôstojnom akademickom prostredí veľkej posluchárne SPŠ Samuela Mikovíniho konal už 41. ročník SOČ, ktorý otvorila Ing. S. Kašiarová. Privítala vedenie školy, porotcov , súťažiacich a divákov. S potešením konštatovala vysoký počet súťažiacich prác.

Súťažiacim popriala veľa zdaru, žiadnu trému a spokojných divákov z radov spolužiakov.

V prítmí posluchárne svietili monitory počítačov štvrtákov a tretiakov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií. Niektoré práce vynikali a zaujali témou, rozsahom príprav a celkovým využitím. Myslíme si, že víťazné práce, ktoré postupujú do krajského kola majú ambície uspieť aj celoštátnom kole SOČ.

Scenár41. školského kola SOČ na SPŠ Samuela Mikovíniho zahŕňal predstavenie práce, ktoré sa má vtesnať do desiatich minút, otázok komisie či publika a následných cenných rád a pripomienok vyučujúcich, ktorí pravidelne pripravujú našich žiakov a poznajú nároky krajského a celoštátneho kola SOČ. V školskom kole išlo o čo najlepšie prezentovanie výsledkov niekoľkotýždňovej práce súťažiacich, ktorí neľutovali svoje osobné voľno a trávili v laboratóriách, odborných učebniach a v ateliéroch more času, kým dospeli do cieľového štádia.

SOC2018_01

Slovenské kolo SOČ 2018

25.-27. apríla 2018 sa uskutočnil 40. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline. V stredu 25. 2018 po registrácii súťažiacich čakali zaujímavé exkurzie a o 19:00 slávnostné otvorenie jubilejného 40. ročníka SOČ v novej menze.

Súťažiacich privítala rektorka žilinskej univerzity Ing. Tatiana Čorejová,  nasledoval príhovor županky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a príhovor riaditeľa Inštitútu odborného vzdelávania Michala Nemca.

26.4. sa od 8:00 konali obhajoby prác študentov, popoludní nasledovala diskusia k prácam po jednotlivých odboroch.

Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke SOČ je mimoriadne náročná na prípravu i samostatné prezentovanie prác. V jednotlivých kategóriách bolo mnoho zaujímavých prác na veľmi dobrej úrovni , stále je možné načerpať nové inšpirácie, ako práce zdokonaliť .

O 19:00 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie  a odovzdanie cien, oslava pokračovala diskotékou pre študentov.

V celoštátnej prehliadke sme mali 5 želiezok v ohni, dve z nich siahali na méta najvyššie: krásne I. miesto vo svojej kategórii obsadila Anna Fulajtárová  zo IV. B.  Dvojica: N. Jančoková a P. Slováčeková sa umiestnila na 2. mieste. Uvádzame práce, ktoré postúpili z Krajského kola SOČ v Lučenci:

Kategória 03

Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera - P.E Kelemenová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 03 – 2. miesto

Ručná výroba mydiel - L. Vicianová  - IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 06 – 2. miesto

Využitie slimačieho slizu achatin vo farmakologickom priemysle - A. Fulajtárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Kategória 10 – 1. miesto

GIS vo forme MIS pre obec Voznica– N.Jančoková , P.Slováčeková – IV.G (Ing. Ingrida Miháliková)

Kategória 06 – 2. miesto

Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica – M. Blahút – IV.G (Ing. Dalibor Kostra)

Ing. Miháliková Ingrida

Od 24. apríla do 27 . apríla sme sa zúčastnili Celoštátnej prehliadky SOČ v Žiline.  Do Žiliny sme sa odviezli autobusom, v ktorom  boli víťazi  Krajského kola SOČ , ktoré sa konalo v Lučenci.  Exkurzia na Žilinskej univerzite bola zaujímavá,  predstavili nám  svoje študijné odbory.  Neskôr sme sa ubytovali a podľa pokynov usporiadateľov sme sa presunuli na večeru. Nasledovalo  slávnostné otvorenie,  kde  nám predstavili  osobnosti zo žilinského kraja,  potom  nasledoval kultúrny program .  Na ďalší deň sme sa opäť vrátili na univerzitu , kde nás čakal náročný deň  obhajoby prác. Každý z nás  bol zaradený do príslušného odboru,  v  každom odbore súťažilo 16 súťažiacich a štvorčlenná odborná komisia prísne hodnotila. Konkurencia bola naozaj veľká, všetci mali podľa môjho názoru veľmi dobré práce. Po obhajobách nasledovala diskusia , kde komisia analyzovala  naše práce, v čom sme robili chyby, ale zároveň nás aj vydvihla a to tým , že je veľmi dobré a prospešné, že aj mladí ľudia majú záujem o SOČ a disponujú úžasnými  nápadmi. Po náročnom dopoludní sme sa vydali na obed a  po chvíľke  pauzy a oddychu, zasa naspäť do univerzitných priestorov. Nasledovalo slávnostné vyhodnotenie Celoštátneho kola SOČ, ktoré sa týkalo všetkých prác.   Keď sa umiestnil niekto z nášho kraja na 1. až. 3. mieste prestížneho Celoštátneho kola SOČ, všetci sme sa tešili.  O to väčšia radosť , keď ocenení pochádzali z  našej školy. Na krásnych druhých miestach sa umiestnili rovno dve naše práce  .  Nasledovalo vyhodnotenie môjho odboru: zdravotníctvo a farmakológia.  Vyhodnocovanie  začalo   od 5. miesta po 1. priečku. Najprv som   nevenovala vyhlasovaniu výsledkov prílišnú  pozornosť, aj   som si povedala , že ja tam určite figurovať nebudem ... No potom to prišlo... Získala  som  1. miesto ! Spočiatku som  nechcela ani veriť, že prečítali moje meno. Nevedela som, či sa mám smiať, alebo plakať. Dlho som sa spamätávala, veď počas celej obhajoby som bola prechladnutá. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Priniesla som do svojej školy ocenenie najvyššie: 1. miesto z Celoštátneho kola SOČ v odbore 06:zdravotníctvo a farmakológia.

Anna Fulajtárová, IV.B

KKSOC2018_010

Krajské kolo SOČ 2018

Krajské kolo SOČ 2018 sa konalo  v metropole Novohradu – Lučenci. Účastníkov SOČ privítala primátorka Lučenca PhDr. Alexandra Pivková v impozantnej secesnej synagóge, ktorá po zrekonštruovaní slúži  ako multikultúrny stánok mesta. Tanečné vystúpenie folklórneho súboru Ipeľ bolo príjemným spestrením pre súťažiacich Krajského kola SOČ 2018. Aspoň na chvíľu zabudli na trému pred obhajobami a prezentáciami svojich súťažných prác. Okolo 180 súťažiacich v sedemnástich kategóriách (17) privítal aj predseda Krajského kola SOČ 2018 pán Viktor Šokotko. Po oficiálnej časti sa presunul sprievod súťažiacich spolu so svojimi školiteľmi a porotcami do budovy Súkromného gymnázia na Gemerskej ceste v Lučenci, kde sa súťažilo, prezentovalo a stresovalo do neskorých poobedňajších hodín. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií sa neobišlo bez sklamaní, nenaplnených ambícií a očakávaní. Našu SPŠ Samuela Mikovíniho na Krajskom kole SOČ 018 v Lučenci reprezentovalo 9 najlepších prác, ktoré postúpili zo školského kola SOČ.

 Vyhodnotenie Krajského kola SOČ  zo dňa 6.4.2018 - Lučenec

Kategória 03 – 1. miesto

Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera - P.E Kelemenová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 03 – 2. miesto

Ručná výroba mydiel - L. Vicianová  - IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 06 – 2. miesto

Využitie slimačieho slizu achatin vo farmakologickom priemysle - A. Fulajtárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Kategória 10 – 1. miesto

GIS vo forme MIS pre obec Voznica– N.Jančoková , P.Slováčeková – IV.G (Ing. Ingrida Miháliková)

Kategória 06 – 2. miesto

Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica – M. Blahút – IV.G (Ing. Dalibor Kostra)

Kategória 04 – 3. miesto

Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- S. Štrbová – IV.B (Ing. Elena Šlauková)

Kategória 07 – 3. miesto

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe - M.Vozárová – IV.B (Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.)

Neumiestnili sa na popredných miestach:

Priestorový pútač pre firmu Mamut  - A. Lužina – IV.D (Ing. arch. Marek Lichard)

Obalový dizajn –káva- K. Stieranková – IV. D (Mgr. art. Ivan Slovenčák)

 Celoštátne kolo sa koná 24.4. - 27.4.2018 vo Výskumnom centre v Žilinskej univerzity, kde postupujú žiaci, ktorí získali 1. a 2. miesto. Našu školu bude reprezentovať 5 prác.

soc_2018_012

Výsledky školského kola 40. ročníka SOČ

SOČ Kategória 03:

1.miesto: Využitie lipázy pri reštaurovaní papiera – Petra -Ema Kelemenová

 2.miesto: Ručná výroba mydiel - Lea Vicianová

Kategória 04:

1.miesto: Izolácia plazmidovej DNA z buniek Escherichia coli- Soňa Štrbová

Kategória 05:

1.miesto: Interaktívna mapa čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica –Marek Blahút

 Kategória 06:

1.miesto:

Využitie slizu slimáka Achatina reticulata vo farmakologickom priemysle – Anna Fulajtárová

 Kategória 07:

 1.miesto:

Nebezpečenstvo aflatoxínov v poľnohospodárskej výrobe-   Michaela Vozárová

 Kategória 10:

1.miesto :

GIS vo forme MIS pre obec Voznica – Natália Jančoková , Petronela Slováčeková

2.miesto: Priestorový informačný systém severnej časti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici –Dávid Ilavský

 Kategória 16:

1.miesto: Priestorový pútač pre firmu Mamut  - Adam Lužina

2.miesto: Obalový dizajn –káva- Klaudia Stieranková

 

Hodnotiaca komisia:

Ing. Ingrida Miháliková

Ing. Mária Siváková

Ing. arch. Pavel Fabian

 

Krajského kola, ktoré sa bude konať 6.4.2018 na Gymnáziu v Lučenci, sa zúčastnia žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

  1. ročník SOČ sa konal vo veľkej posluchárni SPŠ Samuela Mikovíniho, kde mohli sledovať priebeh súťaže naši žiaci vo väčšom počte.

V SOČke súťažilo 14 prác a 15 žiakov.

Uvedené práce SOČ do krajského kola nepostúpili:

Geometrický plán – zameranie zmeny - Erik Hamaliar

Vytýčenie príjazdovej cesty- Tomáš Bartolovic

Priestorový pútač pre firmu Salomon- Martina Čipčalová

Priestorový pútač pre firmu Zajo- Kristína Stieranková

Naše poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich školiteľom, ktorí svoj voľný čas venovali príprave SOČ.

untitled-2_original

Slovenské kolo SOČ 2017

Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ.

V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšali svoje zručnosti, nápady a vedomosti žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka odboru geodézia kartografia a kataster: Filip Frčka za odbor 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia a Matúš Macek za odbor 08 hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorí v krajskom kole SOČ zvíťazili.

Usporiadatelia pripravili 26. apríla pre súťažiacich prehliadku múzea SNP.

Slávnostné otvorenie 39. ročníka SOČ bolo sprevádzané laserovou šou, príhovormi riaditeľa ŠIOU, predsedníčky celoštátnej odbornej komisie, riaditeľov usporiadateľských škôl, primátora BB a bohatým kultúrnym programom v aule SZU.

Celoštátna prehliadka pokračovala 27.apríla obhajobami prác a následnou diskusiou. Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke je mimoriadne náročná. V jednotlivých kategóriách mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých prác z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť úroveň svojej práce, prípadne ju zdokonaliť .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme v napätí očakávali, potvrdilo sa , že systematická práca, dobrý nápad a primerané nadšenie sa vypláca. Sme veľmi hrdí na vynikajúce umiestnenie nášho maturanta, žiaka IV.G Filipa Frčku, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnej prehliadke SOČ v kategórii 1 0 stavebníctvo, geodézia, kartografia .Okrem diplomu za 1. miesto a vecnej ceny od zástupkyne ŠIOU si zároveň prevzal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu súťažnú prácu s prírodovedným zameraním.

Filipovi Frčkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a do budúcna mu želáme ešte veľa kreatívnych nápadov. Veríme, že ďalšie úspechy sa skoro dostavia. Matúš Macek sa tiež dôstojne zhostil obhajoby svojej práce, ktorá bola zaujímavá a podnetná. Dostal účastnícky diplom a od nás pochvalu.

Ing. Ingrida Miháliková ,konzultantka SOČ

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič prijal úspešných geodetov Filipa Frčku a Matúš Macek spolu s vyučujúcimi Ing. Ingrid Mihálikovou a Ing. Daliborom Kostrom, ktorí ich pripravovali a priviedli k vynikajúcemu umiestneniu na krajskom a celoštátnom kole SOČ. Všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň ich aj finančne odmenil.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©