p1160702_original

Krajské kolo SOČ 2015

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková – Netradičné využitie  odpadov z domácností

1. miesto odbor  05

Tibor Čavojský –     Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor  07

Pavel Sliacky –        Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor  05

Biotechnológia.a  farmakológia

Dominika Švehlíková- Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor  03

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan –  Geometrický plán

4. miesto odbor  10

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom  kole v Piešťanoch  držať palce !!!!!!!!!

dscf1059_original

Projekt OZ Tatry

Na jeseň  r.2014 študenti SPŠ Samuela Mikovíniho z odboru Životné prostredie  získali certifikát od OZ Tatry. V rámci celoeurópskeho projektu „Na skládky nie sme krátky“ mapovali výskyt inváznych rastlín a čiernych skládok v blízkom a vzdialenom okolí Banskej Štiavnice. Na projekte odpracovali 150 hodín a v teréne objavili v obci Orovnica 9 a v centre Svätého Antona 5 stanovíšť.

Študenti  mapovali invázne rastliny aj v minulosti v obci Vyhne, kde sa pobrežie pravidelne udržiava a výskyt sa následne zmenšil. Dve študentky, ktoré boli v kontakte aj so starostami obcí , po ukončení prác im odovzdali letáky s požiadavkou o verejné vyvesenie a osvetu  v problematike rozširovania inváznych rastlín a skládok. V rámci našej školy sa konali prednášky, kde každá študentka prezentovala jednu obec.

dajte_ma_dole..._original

Terénne cvičenia živoťákov a geodetov

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom, ktoré viedol Ing.Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Valentína Vajsová, Ing Mária Siváková, Ing. Slavomíra Kašiarová PhD, Ing.Dalibor Kostra.

Prvý deň účastníci absolvovali výstup na Sitno, kde mali odbornú prednášku s Ing. Antonom Maruškom zo správy CHKO Štiavnické vrchy o histórii a význame prírodnej rezervácie.

Po malom oddychy a večeri si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti  v nočnej hre, kde riešili úlohy zamerané na orientáciu v teréne, prácu s mapou, spoluprácu v skupine, vedomosti z oblasti geológie, dendrológie, liečivých rastlín  a kde občas stretli aj nejaké to „strašidlo“.

Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na mapovanie, výpočty a spracovanie v okolí tajchu  Bakomi, Vindšachta, Evička, Počúvadlo, kde sa zaoberali geológiou, fytocenológiou, geodéziou, krajinnou ekológiou, stresovými faktormi v krajine  a možnosťami využívania krajiny. Študenti 1. ročníkov navštívili aj ZŠ  na Štiavnických Baniach, kde sa predstavili žiaci so svojimi dravcami.

Vo večerných hodinách študenti spracovávali výsledky svojich prác  do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň. Po zhodnotení prác jednotlivých ročníkov, boli víťazi nočnej hry odmenení sladkými odmenami.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Počasie nám prialo slnečno-oblačno, čo k prírode patrí a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Názory študentov:

Dida, Mikuška 1Z

Chatovačka sa nám veľmi páčila. Vegeteriánska strava bola dobrá. Nepáčilo sa nám, že sme mali málo voľného času. Výstup na Sitno bol krutý. Veľmi sa nám páčil Scooty, a dravce na sokoliarstve. Páčila sa nám aj nočná hra. Tešíme sa na budúci rok.

Geodetky 1.G:

V stredu po Veľkej noci sme sa zobudili plné elánu, tešiac sa na terénne cvičenie. Po dvoch hodinách čakania, pre nás autobus prišiel. Po ubytovaní na chate nás čakal ťažký výstup na Sitno. Cesta bola náročná, no náučná. Na vrchole nás čakal pracovník  CHKO, ktorý nám rozprával o Sitne. Večer sme sa ubolení vrátili na chatu a pripravili si program  na ďalší deň. Unavení sme rýchlo zaspali. Štvrtku sme sa obávali-čakalo nás celodenné meranie. Doobeda bolo fajn, no potom nás to tak nebavilo.

3.Z

Výhodou terénnych cvičení je, že si svoje teoretické vedomosti si môžeme otestovať v praxi. Navyše sme sa zoznámili s poznatkami ,s ktorými sa stretneme vo vyššom ročníku. Mali sme aj malý čas na zábavu. Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť aj o rok v rovnakom počte.

Kašiarová, Siváková, Vajsová, Kostra – SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

dsc_0020_original

Európski environmentalisti na SPŠ

V rámci projektu environmentálnej výchovy fakulty prírodných vied UK v Bratislave študenti z rôznych krajín Európy – Srbska, Francúzska, Litvy, Španielska, ale aj Turecka – navštívili SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Študenti si pozreli jednotlivé odbory, ktoré sa vyučujú na škole – Grafický a priestorový dizajn, Konzervovanie papiera, Biotechnológiu a farmakológiu, Geodéziu, kartografiu a kataster, Životné prostredie, – kde si vypočuli informácie o štúdiu, uplatnení študentov, súťažiach a aktivitách študentov od Mgr. Ivana Slovenčáka, Ing. Samuela Šlauku, Ing. Eleny Šlaukovej, Ing.Dalibora Kostru, Ing. Slavomíry Kašiarovej a videli obhajoby klauzúrnych prác pod vedením Mgr. Miriam Iglárovej a Ing. Anny Melichovej. Tiež si prezreli maturitné práce a postery zo SOČ, ktoré nás prezentovali alebo budú prezentovať na medzinárodných kolách tejto súťaže. Tie na nich zapôsobili svojou náročnosťou a vysokou odbornosťou natoľko, že sa pýtali, či nie sme vysoká škola. Zaujalo ich i vypletanie košíkov z papiera a všeobecne výroba úžitkových predmetov z odpadov, využiteľných v rámci environmentálnej výchovy, kde sa aktivity našej školy prelínajú s témou ich projektu. Navyše odbor životného prostredia a jeho aktivity prezentovala v anglickom jazyku študentka odboru, Slávka Hrnčiarová, pre ktorú to bola zaujímavá, ale i nemalú odvahu vyžadujúca skúsenosť.

Poobede si študenti pozreli mesto a jeho pamiatky v sprievode vyučujúcej anglického jazyka RNDr. Valentíny Vajsovej, ktorá celý odborný program aj tlmočila. Na tajchu Vodárenská sa študenti oboznámili nielen so slávnou banskou minulosťou mesta, ale sa i osviežili v jeho studenej vode . Odborný výklad bol zakončený v Botanickej záhrade, kde si študenti pozreli najvýznamnejšie dreviny.

Na sídlisku Drieňová vysadením piatich stromov pred novostavbou panelových domov pri ul. Dr. Straku symbolicky zanechali svoju stopu na životnom prostredí nášho mesta.

Na záver sa ešte chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tejto návštevy. Od vyučujúcich FPV UK v Bratislave sme následne obdržali ďakovný list :

„Chcem sa Vám v mene svojom a v mene všetkých účastníkov nášho projektu poďakovať za milé prijatie.Veľmi si ceníme, že ste si na nás našli čas. Osobitne ďakujeme pani profesorkám Kašiarovej a Vajsove, ktoré s nami zostali do samého konca.Máte vysoko kvalifikovaných vyučujúcich a šikovných študentov.Želám Vám, Vašim pedagógom aj Vašim študentom aj naďalej veľa úspechov.“
So srdecným pozdravom, Štefánia Dugovičova KJA FPV UK

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD., RNDr.Valentína Vajsová
SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

zivotaci

Ekológovia zo SPŠ Mikovíniho v teréne

V dňoch 8.-11. apríla 2013 študenti odboru Životné prostredie na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici strávili tri dni na terénnych cvičeniach na Počúvadle. Pobytu sa zúčastnili aj žiaci základných škôl, výhercovia celoslovenskej ekologicko – literárnej a fotografickej súťaže „Svet okolo nás“, pre ktorých bol tento pobyt hlavnou cenou za umiestnenie na popredných miestach v súťaži. Túto cenu sponzorsky daroval majiteľ chaty na Počúvadle pán Peter Ernek. Terénne cvičenia viedli odborní vyučujúci Ing.M. Jausch, Ing.M. Siváková, RNDr. V. Vajsová a Ing. S .Kašiarová PhD.
Prvý deň sme si vypočuli veľmi podnetnú prednášku Prof. RNDr. Huberta Hilberta PhD, ktorý sa venoval problematike životného prostredia, bioindikácii rizikových faktorov pomocou lišajníkov, rias a siníc, čo nám ukázal priamo v teréne na podmienkach okolia jazera Počúvadlo. Venoval sa aj možnostiam využívania GIS pri modelovaní územia a jeho ohrození, hodnoteniu zdravotných rizík a vplyvoch ekonomiky a politiky na tvorbu a ochranu krajiny. Po prednáške sa študenti rozhýbali a potrápili si mozgové bunky pri ekohre, kde riešili úlohy z ekológie, botaniky, zoológie, geológie a krajinnej ekológie.
Na druhý deň sme sa rozdelili do skupín podľa tried. Študenti 1.Z a žiaci ZŠ spoznávali Banskú Štiavnicu na vychádzke s odborným sprievodom RNDr.Valentíny Vajsovej. Študenti prvého ročníka potom v rámci odbornej časti zbierali vzorky miestnych hornín, učili sa rozlišovať hlavné horniny podieľajúce sa na stavbe Štiavnických vrchoch a zdokumentovali geologický odkryv. Po odbornej časti si pozreli vystúpenie Sokoliarov ZŠ zo Štiavnických Baní. Druháci charakterizovali náučný lesnícky chodník na Počúvadle a tretiaci riešili urbanizáciu na Štiavnických Baniach a zmapovali možné zdroje kontaminácie v okolí jazera Počúvadlo.
Vo večerných hodinách, keď študenti nepracovali na príprave odborných prezentácií, mohli využívať biliard, stolný futbal a tenis, vírivku, horolezeckú stenu, bazén a saunu, ktoré patria k vybaveniu chaty a čo nám veľmi spríjemnilo náš pobyt v ešte doznievajúcom zimnom počasí na Počúvadle.
Na tretí deň sme prezentovali výsledky našej práce. Žiaci ZŠ boli ocenení za svoje fotografické a literárne práce, ale ocenené boli aj najlepšie družstvá v ekohre.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani kuchárkam p. Bôžikovej a Koledovej za dobré jedlo, ktoré nám celé tri dni pripravovali – nikto neostal hladný, a pánovi Petrovi Ernekovi, ktorý nám umožnil stráviť už tretí rok nielen študijné, ale aj radostné chvíle v jeho zariadení “Chata pod Sitnom“ a vyšiel nám po každej stránke v ústrety.
Dúfame, že sa tam vrátime aj na budúci rok a znova sa veľa naučíme o práci ekológa v teréne a zažijeme, veselé chvíle, ktoré by sme v školských laviciach nezažili a na ktoré budeme ešte dlho so smiechom spomínať.

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©