2016_768_original

ČOV v Banskej Štiavnici

Študenti  z odboru životné prostredie absolvovali odbornú prax na ČOV v Banskej Štiavnici, ktorá zbiera odpadovú vodu z mesta Banská Štiavnica a súčasne likviduje vybrané  nebezpečné odpady. Vedúci prevádzky Štefan Petro nám odborne vysvetlil jednotlivé stupne čistenia – mechanické a biologické. Popísal nám účinnosť jednotlivých zariadení, tiež celkovú technológiu čistenia odpadovej vody a spracovanie a likvidáciu biologického kalu.

Keďže čistenie na danej čističke je energeticky náročné, bol vypracovaný projekt na technologické zmeny v zariadení, čím sa zníži spotreba energie. Už dlhé roky sú problémom vlhčené utierky a paličky do uší, ktoré poškodzujú najmä jemné hrablice. Preto aj touto cestou upozorňujeme, že tento odpad patrí do komunálneho odpadu a nie do kanalizácie.

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD. a žiaci 4Z.

p1180510_original

Terénne cvičenia 2016

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere, ktoré viedol Ing. Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Dalibor Kostra, Ing. Ingrida Miháliková Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.  Pobytu na Počúvadle sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z rôznych regiónov, ktorí získali pobyt ako jednu z cien v rámci súťaže, alebo prejavili záujem študovať na našej škole a chceli vidieť praktické úlohy v teréne. Aj keď aprílové počasie nebolo prívetivé, na chate Lodiar nám spríjemnili pobyt p.správca a pani kuchárky, ktoré sa o nás dobre starali.

Prvý deň pricestoval  geodet  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík z Košíc, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  a ukážkou „Využitia UAV technológií v geodézii“. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia – drony. Drony možno využiť na monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Poobede sa spracovala nalietaná časť záujmového územia, z ktorej sa urobila vizualizácia 3D modelu chaty Lodiar. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich. Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na orientáciu v teréne a vytyčovanie pomocou GNSS – GPS technológie. Doobeda mali študenti súťaž, ktorú pripravili lektori- hľadali polohu bodov pomocou súradníc zadaných do GPS, pričom plnili úlohy a po ich splnení získali sladkú odmenu. Pomocou aplikácie v mobile študenti vyhľadali 4 geokešky – skrýše v okolí jazera Počúvadlo. Tie obsahovali malú krabičku s drobnosťami a zápisníkom kde sa zapisovali všetci nálezcovia. V ďalších dňoch študenti zmapovali záujmové územie v okolí chaty a spracovávali výsledky svojich prác v geodetických programoch do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň.

Žiaci z odboru Životné prostredie  v prvý deň absolvovali výstup na Sitno, kde sa oboznámili s históriou hradu. Na druhý deň sa presunuli do obce Štiavnické Bane, kde  mapovali biotopy v okolí tajchu Vindšachta , kde sledovali zmeny ekosystémov po napustení tajchu. Podľa metodiky  realizovali ekologické hodnotenie jednotlivých stavieb, dvorov, záhrad, sadov, spevnených brehov, chodníkov a ciest, drevín, cintorínov a ďalších zložiek obce a pozreli si vodohospodárske prepojenie  tajchu Bakomi, Vindšachta, Evička. Následne  sa  presunuli  do rekreačnej oblasti Richňava, kde si všímali jednotlivé parametre pre vyhodnotenie  SWOT analýzy a možného potenciálneho rozvoja danej oblasti. Vo večerných hodinách, keďže ešte počasie prialo si všetci opiekli klobásky  či špekáčky na ohníku. Na tretí deň, aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, Živoťáci vyhodnocovali pórovitosť, merali koridory, uzly, siete, v chatovej oblasti a  možnosti kontaminácie územia Počúvadla. Porovnávali staré historické mapy so súčasnými. V poobedňajších hodinách vyhodnocovali  odobrané lišajníky z danej oblasti, ktoré sú známe ako bioindikátory znečistenia ovzdušia a spracovávali výsledky svojich prác do prezentácie, ktorú si všetci odprezentovali po večeri pred svojimi spolužiakmi..

Počasie bolo naozaj aprílové, čo k prírode patrí, a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Miháliková, Kašiarová

p1160648_original

Exkurzia v Thermosolar Žiar nad Hronom

Koncom marca sme z odboru životné prostredie navštívili Thermosolar v Žiari nad Hronom. Vypočuli sme si prednášku o výhodách a nevýhodách slnečnej energie na Slovensku ako aj vo svete a technológii výroby slnečných kolektorov. Súčasťou boli aj informácie o vzniku podniku, vývojovom pracovisku, patentoch, oceneniach, ktoré podnik získal a zahraničných partneroch. Čiastočne sme mohli vidieť aj skúšanie rôznych kolektorov v teréne a na záver prehliadky sme si mohli pozrieť celú výrobnú linku. Celý management , vývoj, ako aj výroba, boli na vysokej úrovni.

Slnečná energia je čistá energia, ktorá šetrí nielen životné prostredie ale aj našu peňaženku. Návratnosť investícií do solárneho systému pre štvorčlennú rodinu je 4 roky. Mali by sme porozmýšľať, čo je pre nás výhodnejšie……..

vesmir_020_original

Vesmír a zážitkové vyučovanie

Po prebratí učebného celku Vesmír a slnečná sústava sa študenti technických odborov SPŠ S. Mikovíniho vybrali na exkurziu do Hvezdárne a Zážitkovo – vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

V Atlantis centre sme sa oboznámili s jednotlivými planétami Slnečnej sústavy, s históriou ich skúmania a budúcimi výzvami pre ľudstvo pri spoznávaní vesmíru. Fantazírovali sme o mimozemšťanoch a hľadali odpovede na otázky, ktoré si ľudstvo v súvislosti s vesmírom  a našom mieste v ňom kladie od nepamäti.

Vo hvezdárni nás nadšenci pozorovania vesmírnych telies poučili o ďalekohľadoch, ktorými možno pozorovať hviezdy a úkazy na oblohe. Je úžasné, že viaceré časti hlavného teleskopu si pracovníci hvezdárne zostrojili sami. Pri prezentácii v kupole, ktorá predstavovala oblohu a pohľad do vesmíru, sa premietala obloha a rôzne animácie, vďaka ktorým sme takmer na vlastnej koži prežili pobyt vo vesmíre, preleteli sme pásmom asteroidov pri Jupiteri, pozreli sme sa na nočnú oblohu očami starých Grékov, naučili sme sa orientovať na nočnej oblohe, určovali sme sever, takže sa v noci nestratíme. Fascinoval nás pohľad na Slnečnú sústavu z vesmíru, kde sa naša modrá planéta vynímala medzi ostatnými planétami ako žiarivý klenot.

Neskôr     sme sa do sýtosti nasmiali a vybláznili pri interaktívnych objektoch, prostredníctvom ktorých sme spoznávali fungovanie mnohých fyzikálnych a prírodných javov v praxi. Overili sme si zákon akcie a reakcie, magnetizmus, silu a prúdenie vetra, príťažlivú silu zeme, odraz a lom svetla pomocou zrkadiel, pôsobenie sily po určitej dráhe, veľkosť rotačnej sily, naklonenú rovinu, orientáciu v priestore a mnoho ďalších zákonitostí. Najviac času sme strávili tvorbou obrovských bublín, ktoré demonštrovali povrchové napätie v kvapaline. Bolo zábavné ocitnúť sa vo vnútri bubliny, alebo sa vďaka optickým ilúziám zbaviť tela.

Po návrate nás ešte čakala práca na vypracovaní zadaní a skupinové prezentácie, ktoré sme si navzájom ohodnotili. Vďaka tejto exkurzii sme si vyskúšali prácu v tímoch a spoločne prezentovali zážitky, dojmy i novonadobudnuté vedomosti.
Na záver možno konštatovať, že naši študenti sa spontánne zapájali do ponúkaných aktivít a viackrát prekvapili pracovníkov centra a hvezdárne svojimi vedomosťami.

RNDr. Valentína Vajsová

SONY DSC

Exkurzia do Gabčíkova

Žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho študijných odborov životné prostredie a biotechnológia a farmakológia sa v utorok 5.5.2015 so svojimi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Gabčíkova.  Exkurzia začala ráno o 7.00 hod. odchodom autobusu z Banskej Štiavnice. Zúčastnilo sa je 42 žiakov a 3 vyučujúci.

V rámci exkurzie sme si prezreli celé vodné dielo – zdrž Hrušov, stupeň Čunovo, prívodný kanál a stupeň Gabčíkovo. V Gabčíkove sme videli 2 plavebné komory, ktoré sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné more s Čiernym morom a samotnú vodnú elektráreň, ktorá je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj. Má 8 vertikálnych Kaplanových turbín s inštalovaným výkonom 8 x 90 MW. Počas celej exkurzie nás sprevádzali zamestnanci štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorí nám popísali prevádzku vodného diela (VD). Venovali sa aj jeho histórii s uvedením, že najskôr bolo budované ako Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Z dôvodu, že maďarská strana zastavila práce, bolo do prevádzky uvedené len VD Gabčíkovo so stupňom Čunovo, ktorý bol vybudovaný ako náhrada za VD Nagymaros. Poukázali tiež na význam VD – najmä výroba elektrickej energie, zabránenie záplavám, zlepšenie plavebných pomerov. Športovo-rekreačnú funkciu napĺňa dielo areálom Divoká voda v Čunove, ktorý sme si tiež prezreli. Prechádzkou lužnými lesmi sme sa presvedčili, že VD ich oživilo tým, že im vrátilo vodu, čo pozitívne ovplyvnilo aj živočíšstvo.

Exkurzia splnila svoj cieľ. Umožnila žiakom aj učiteľom na vlastné oči vidieť najväčšie vodné dielo na Dunaji a zároveň jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Žiakom pomohla utvrdiť si teoretické vedomosti, ktoré získavajú štúdiom. Veď raz vidieť je lepšie, ako 100-krát počuť. Exkurziu sme ukončili návratom do Banskej Štiavnice o 17.15 hod.

p1160572_original

Exkurzia na biofarme v obci Počúvadlo

V jarných mesiacoch študenti životného prostredia navštívili biofarmu v obci Počúvadlo. Priamo v praxi videli podmienky ekologického hospodárenia. Farma ponúkala viac ako sto kusov oviec a malých jahniatok, domácich a čínskych prasiat, slovenských a zahraničných druhov hovädzieho dobytka a koní, hydinu a prepelice.

Exkurziou ich sprevádzalo niekoľko ovčiarskych psov, z ktorých pes Max predviedol, ako vie spievať na povel. Farma ponúka nielen prehliadku, ale aj možnosť jazdenia na koňoch, nákup zvierat a syra. Súčasťou prehliadky bola aj linka na dojenie či porážku a výrobňa prírodného či údeného syra. Celá výroba spĺňala nariadenia EÚ a ďalej sa modernizuje.

Prajeme biofarme veľa úspechov a návštevu v čistej prírode vrelo odporúčame.

p1160702_original

Krajské kolo SOČ 2015

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková – Netradičné využitie  odpadov z domácností

1. miesto odbor  05

Tibor Čavojský –     Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor  07

Pavel Sliacky –        Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor  05

Biotechnológia.a  farmakológia

Dominika Švehlíková- Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor  03

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan –  Geometrický plán

4. miesto odbor  10

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom  kole v Piešťanoch  držať palce !!!!!!!!!

dscf1059_original

Projekt OZ Tatry

Na jeseň  r.2014 študenti SPŠ Samuela Mikovíniho z odboru Životné prostredie  získali certifikát od OZ Tatry. V rámci celoeurópskeho projektu „Na skládky nie sme krátky“ mapovali výskyt inváznych rastlín a čiernych skládok v blízkom a vzdialenom okolí Banskej Štiavnice. Na projekte odpracovali 150 hodín a v teréne objavili v obci Orovnica 9 a v centre Svätého Antona 5 stanovíšť.

Študenti  mapovali invázne rastliny aj v minulosti v obci Vyhne, kde sa pobrežie pravidelne udržiava a výskyt sa následne zmenšil. Dve študentky, ktoré boli v kontakte aj so starostami obcí , po ukončení prác im odovzdali letáky s požiadavkou o verejné vyvesenie a osvetu  v problematike rozširovania inváznych rastlín a skládok. V rámci našej školy sa konali prednášky, kde každá študentka prezentovala jednu obec.

dajte_ma_dole..._original

Terénne cvičenia živoťákov a geodetov

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom, ktoré viedol Ing.Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Valentína Vajsová, Ing Mária Siváková, Ing. Slavomíra Kašiarová PhD, Ing.Dalibor Kostra.

Prvý deň účastníci absolvovali výstup na Sitno, kde mali odbornú prednášku s Ing. Antonom Maruškom zo správy CHKO Štiavnické vrchy o histórii a význame prírodnej rezervácie.

Po malom oddychy a večeri si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti  v nočnej hre, kde riešili úlohy zamerané na orientáciu v teréne, prácu s mapou, spoluprácu v skupine, vedomosti z oblasti geológie, dendrológie, liečivých rastlín  a kde občas stretli aj nejaké to „strašidlo“.

Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na mapovanie, výpočty a spracovanie v okolí tajchu  Bakomi, Vindšachta, Evička, Počúvadlo, kde sa zaoberali geológiou, fytocenológiou, geodéziou, krajinnou ekológiou, stresovými faktormi v krajine  a možnosťami využívania krajiny. Študenti 1. ročníkov navštívili aj ZŠ  na Štiavnických Baniach, kde sa predstavili žiaci so svojimi dravcami.

Vo večerných hodinách študenti spracovávali výsledky svojich prác  do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň. Po zhodnotení prác jednotlivých ročníkov, boli víťazi nočnej hry odmenení sladkými odmenami.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Počasie nám prialo slnečno-oblačno, čo k prírode patrí a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Názory študentov:

Dida, Mikuška 1Z

Chatovačka sa nám veľmi páčila. Vegeteriánska strava bola dobrá. Nepáčilo sa nám, že sme mali málo voľného času. Výstup na Sitno bol krutý. Veľmi sa nám páčil Scooty, a dravce na sokoliarstve. Páčila sa nám aj nočná hra. Tešíme sa na budúci rok.

Geodetky 1.G:

V stredu po Veľkej noci sme sa zobudili plné elánu, tešiac sa na terénne cvičenie. Po dvoch hodinách čakania, pre nás autobus prišiel. Po ubytovaní na chate nás čakal ťažký výstup na Sitno. Cesta bola náročná, no náučná. Na vrchole nás čakal pracovník  CHKO, ktorý nám rozprával o Sitne. Večer sme sa ubolení vrátili na chatu a pripravili si program  na ďalší deň. Unavení sme rýchlo zaspali. Štvrtku sme sa obávali-čakalo nás celodenné meranie. Doobeda bolo fajn, no potom nás to tak nebavilo.

3.Z

Výhodou terénnych cvičení je, že si svoje teoretické vedomosti si môžeme otestovať v praxi. Navyše sme sa zoznámili s poznatkami ,s ktorými sa stretneme vo vyššom ročníku. Mali sme aj malý čas na zábavu. Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť aj o rok v rovnakom počte.

Kašiarová, Siváková, Vajsová, Kostra – SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

dsc_0020_original

Európski environmentalisti na SPŠ

V rámci projektu environmentálnej výchovy fakulty prírodných vied UK v Bratislave študenti z rôznych krajín Európy – Srbska, Francúzska, Litvy, Španielska, ale aj Turecka – navštívili SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Študenti si pozreli jednotlivé odbory, ktoré sa vyučujú na škole – Grafický a priestorový dizajn, Konzervovanie papiera, Biotechnológiu a farmakológiu, Geodéziu, kartografiu a kataster, Životné prostredie, – kde si vypočuli informácie o štúdiu, uplatnení študentov, súťažiach a aktivitách študentov od Mgr. Ivana Slovenčáka, Ing. Samuela Šlauku, Ing. Eleny Šlaukovej, Ing.Dalibora Kostru, Ing. Slavomíry Kašiarovej a videli obhajoby klauzúrnych prác pod vedením Mgr. Miriam Iglárovej a Ing. Anny Melichovej. Tiež si prezreli maturitné práce a postery zo SOČ, ktoré nás prezentovali alebo budú prezentovať na medzinárodných kolách tejto súťaže. Tie na nich zapôsobili svojou náročnosťou a vysokou odbornosťou natoľko, že sa pýtali, či nie sme vysoká škola. Zaujalo ich i vypletanie košíkov z papiera a všeobecne výroba úžitkových predmetov z odpadov, využiteľných v rámci environmentálnej výchovy, kde sa aktivity našej školy prelínajú s témou ich projektu. Navyše odbor životného prostredia a jeho aktivity prezentovala v anglickom jazyku študentka odboru, Slávka Hrnčiarová, pre ktorú to bola zaujímavá, ale i nemalú odvahu vyžadujúca skúsenosť.

Poobede si študenti pozreli mesto a jeho pamiatky v sprievode vyučujúcej anglického jazyka RNDr. Valentíny Vajsovej, ktorá celý odborný program aj tlmočila. Na tajchu Vodárenská sa študenti oboznámili nielen so slávnou banskou minulosťou mesta, ale sa i osviežili v jeho studenej vode . Odborný výklad bol zakončený v Botanickej záhrade, kde si študenti pozreli najvýznamnejšie dreviny.

Na sídlisku Drieňová vysadením piatich stromov pred novostavbou panelových domov pri ul. Dr. Straku symbolicky zanechali svoju stopu na životnom prostredí nášho mesta.

Na záver sa ešte chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tejto návštevy. Od vyučujúcich FPV UK v Bratislave sme následne obdržali ďakovný list :

„Chcem sa Vám v mene svojom a v mene všetkých účastníkov nášho projektu poďakovať za milé prijatie.Veľmi si ceníme, že ste si na nás našli čas. Osobitne ďakujeme pani profesorkám Kašiarovej a Vajsove, ktoré s nami zostali do samého konca.Máte vysoko kvalifikovaných vyučujúcich a šikovných študentov.Želám Vám, Vašim pedagógom aj Vašim študentom aj naďalej veľa úspechov.“
So srdecným pozdravom, Štefánia Dugovičova KJA FPV UK

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD., RNDr.Valentína Vajsová
SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©