skola_06

Oznam – ukončenie školského roka

Ukončenie školského roka sa uskutoční v dňoch 29. – 30. júna 2020 podľa nasledovného rozpisu:

Pondelok 29.6.2020 – žiaci 1. ročníka a trieda II.B,G

Utorok 30.6.2020 – žiaci 3. ročníka a triedy II.P,O,Z; II.D,PG,KP

Žiaci pri príchode do školy odovzdajú vyplnené a podpísané Vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že nemá nariadené karanténne opatrenie.

Žiaci odovzdajú učebnice, prevezmú si vysvedčenia a uvoľnia skrinky.

Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

skola_02

Výsledky prijímacieho konania 2020

Študijný odbor : 2840 M Biotechnológia a farmakológia

Študijný odbor : 3916 M Životné prostredie

Študijný odbor : 3692 M Geodézia, kartografia a kataster

Identifikačným kódom uchádzača sú iniciály jeho priezviska, mena a posledné dve číslice z rodného čísla.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium bude zaslané poštou spolu s návratkou – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, ktorým je nutné písomne potvrdiť záujem/nezáujem žiaka o štúdium na našej škole.
Toto potvrdenie je potrebné doručiť našej škole obratom najneskôr do 4. júna 2020 (rozhodujúci je dátum doručenia) odoslaním podpísaného a naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (spravca@mikovini.sk) a zároveň poštou na adresu školy (Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica).
Neprijatým uchádzačom pošle škola rozhodnutie o neprijatí poštou. Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať do 5 dní od doručenia.

skola_54

Kritériá prijímania žiakov na TECHNICKÉ ODBORY

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia                             1 trieda                       21 žiakov

3916 M životné prostredie                                                       0,5 triedy                      9 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster                           0,5 triedy                    10 žiakov

Počet tried: 2                        Počet žiakov: 40

I. Termín PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

II.KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný) nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Študijný odbor biotechnológia a farmakológia životné prostredie geodézia, kartografia a kataster
Profilový predmet biológia biológia geografia

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Študijný odbor biotechnológia a farmakológia životné prostredie geodézia, kartografia a kataster
Prvý doplnkový predmet chémia geografia fyzika
Druhý doplnkový predmet anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk

Ak žiak niektorý z profilových alebo doplnkových predmetov v jednom z posudzovaných ročníkov neabsolvoval, bude škola rátať s dvojnásobkom známky za ročník, kde táto známka je uvedená.

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo:                                                           Krajské kolo:

5 bodov          1. miesto                                             10 bodov        1. miesto

4 bodov          2. miesto                                             8 bodov          2. miesto

3 bodov          3. miesto                                             6 bodov          3. miesto

2 body            4. miesto                                             4 body            4. miesto

1 bod              5. miesto                                             2 body            5. miesto

Za umiestnenie v okresnom a krajskom kole sa ohodnotí najviac jedno ocenenie.

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Za umiestnenie v celonárodnej a medzinárodnej súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom budú pridelené body nasledovne:

15 bodov      1. miesto

13 bodov     2. miesto

11 bodov     3. miesto

9   bodov      4. miesto

7   bodov       5. a ďalšie miesto

Za umiestnenie v celoslovenskej a medzinárodnej súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom sa ohodnotí najviac jedno ocenenie.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet bodov z profilového predmetu školy,

d/ dosiahol väčší počet bodov z prvého doplnkového predmetu školy,

e/ dosiahol väčší počet bodov z druhého doplnkového predmetu školy,

f/ lepší priemerný prospech uchádzača za 9. ročník – 1. polrok,

g/ lepší priemerný prospech uchádzača za 8. ročník – 2. polrok

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 III. PRIJATIE

1. Do prvého ročníka Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v školskom roku 2020/2021 bude prijatý uchádzač, ktorý sa umiestni v poradí na mieste zodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

3. Riaditeľ školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

4. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

5. V prípade, že niektorý prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude na uvoľnené miesto prijatí ďalší uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, ale sa umiestnil v poradí na mieste nezodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor v termíne do 30. júna 2020.

2. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.mikovini.sk a na výveske školy zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020.

4. Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne do 15. júna 2020 o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 7.5.2020.

V Banskej Štiavnici, 7.5.2020

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

PDF verzia na tlač

odevny_dizajn_20

Kritériá prijímania žiakov na UMELECKÉ ODBORY

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

 V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

▪  8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo

papier, staré tlače a knižné väzby                   6 žiakov

▪  8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo

omietky a štuková výzdoba                            5 žiakov

▪  8641 M       propagačné výtvarníctvo                          8 žiakov

▪  8610 M       odevný dizajn                                                6 žiakov

▪  8604 M       grafický dizajn                                              6 žiakov

▪  8603 M       grafický a priestorový dizajn                  7 žiakov

 Počet tried: 2                                                            Počet žiakov: 38

I. Termín PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

II. KRITÉRIÁ prijímaCIEHO KONANIA

1. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný) nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Prvý profilový predmet              –           dejepis

Druhý profilový predmet            –           anglický jazyk

1.3 Doplnkový predmet:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Doplnkový predmet                    –           občianska náuka

Ak žiak niektorý z profilových alebo doplnkových predmetov v jednom z posudzovaných ročníkov neabsolvoval, bude škola rátať s dvojnásobkom známky za ročník, kde táto známka je uvedená.

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá

3.1 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Body budú pridelené v prípade umiestnenia do 3. miesta v rámci súťaže.

Celonárodné umiestenie:

  1. miesto
8 bodov
  1. miesto
7 bodov
  1. miesto
6 bodov

Medzinárodné umiestenie:

  1. miesto
15 bodov
  1. miesto
13 bodov
  1. miesto
11 bodov

max. 23 bodov

3.2 Umelecký výkon – posúdenie domácich prác

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie školy. Žiak vytvorí a zdigitalizuje domáce výtvarné práce, ktoré pošle formou emailu do 22.5.2020.

Minimum 5 domácich prác.

max. 100 bodov

3.3 Vlastné kritérium strednej školy – zadanie

Dištančné overenie umeleckého talentu formou zadania dvoch tém na výtvarné spracovanie. Žiak dostane písomne (poštou) spolu s podmienkami na realizáciu dištančnej formy talentovej skúšky podrobné informácie o spôsobe, obsahu a pomôckach, ktoré si má pripraviť na talentovú skúšku v domácom prostredí. Žiak vytvorí a zdigitalizuje výtvarné práce, ktoré pošle formou emailu do 22.5.2020.

1. výtvarná práca max. 50 bodov

2. výtvarná práca max. 50 bodov

Žiak úspešne vykonal talentovú prijímaciu skúšku, keď získal najmenej 10 bodov za každú prácu, t.j. najmenej 20 bodov za vlastné kritérium strednej školy – zadanie.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet bodov z prvého profilového predmetu školy,

d/ dosiahol väčší počet bodov z druhého profilového predmetu školy,

e/ dosiahol väčší počet bodov z doplnkového predmetu školy,

f/ lepší priemerný prospech uchádzača za 9. ročník – 1. polrok,

g/ lepší priemerný prospech uchádzača za 8. ročník – 2. polrok

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 III. PRIJATIE

1. Do prvého ročníka Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici v školskom roku 2020/2021 bude prijatý uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania a ktorý sa umiestnil v poradí na mieste zodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

3. Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

4. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

5. V prípade, že niektorý prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude na uvoľnené miesto prijatí ďalší uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, ale sa umiestnil v poradí na mieste nezodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor v termíne do 30. júna 2020.

2. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.mikovini.sk a na výveske školy zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020.

4. Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy rozhodne do 15. júna 2020 o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

V Banskej Štiavnici, 7.5.2020

Ing. Miroslav Jausch

PDF verzia na tlač

technicke-odbory

Prípravný kurz na technické odbory

SPŠ Samuela Mikovíniho s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 odkladá termín konania prípravného kurzu na prijímacie skúšky, ktorý sa mal konať  7.5.2020 (štvrtok) na neurčito. Prípravný kurz bude možno aj zrušený. Prosím, sledujte našu stránku. Podľa vývoja mimoriadnej situácie budeme informácie aktualizovať.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Kódy študijných odborov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré sa týkajú vyučovania umeleckých študijných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

 

Od 1.9.2020 vzniká nová stredná škola – Škola umeleckého priemyslu Banská Štiavnica, ktorá bude

sídliť v pôvodných budovách na Akademickej ulici č.13 a bude poskytovať vzdelanie v umeleckých študijných odboroch:

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M      grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn

Na Akademickej ulici č.13 budú existovať dve samostatné školy. Pôvodná SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorá už nebude prijímať žiakov na umelecké odbory a Škola umeleckého priemyslu, na ktorú budú žiaci základných škôl robiť talentové skúšky 30. apríla 2020. V prihláške je potrebné uviesť kód školy 662506.

Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho zostáva pôvodný kód školy 664506. Prijímacie pohovory pre túto školu budú 11. a 14. mája 2020 na uvedené technické študijné odbory:

– 2840 M biotechnológia a farmakológia

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster

– 3916 M životné prostredie

Tak, ako sa nemenia priestory pre umelecké odbory, tak sa nezmenia ani jednotliví vyučujúci odborných a všeobecno – vzdelávacích predmetov. Uvedenú zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe legislatívnych zmien vo vyučovaní umeleckých odborov, ktoré sa musia vyučovať na školách umeleckého priemyslu.

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 

DOD Odev03

Dni otvorených dverí 2019

Dva dni: 10. december a 11. december boli venované návštevám, ktoré prejavili vážnejší záujem o štúdium na našich technických a umeleckých odboroch. Vo vestibule školy žiaci zaregistrovali uchádzačov o daný odbor a potom ich odviedli do príslušnej učebne alebo ateliéru. Deviataci prichádzali spolu s rodičmi, učiteľmi, výchovnými poradcami. Milé boli dvojice: mamka – naša absolventka alebo starý otec, absolvent chemickej priemyslovky, k nám priviedol svoju vnučku. Nuž, láska k strednej škole pretrváva celý život…

Z prezenčnej listiny sme sa dozvedeli, že najviac žiakov prišlo, prirodzene, z Banskej Štiavnice, zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Krupiny či Prievidze. Vzdialenejšie návštevy zo Skalice, Čadce, Dolného Kubína, Martina, Bánoviec nad Bebravou či Fiľakova k nám merali dlhú cestu, aby získali čo najviac informácií o štúdiu a na vlastné oči videli priestory našej SPŠ Samuela Mikovíniho.

V odborných učebniach, v ateliéroch, v laboratóriách a dielňach do 14:00 hod. čakali vyučujúci odborných predmetov, aby odpovedali na všetky otázky uchádzačov o štúdium.

Dvakrát denne vo vestibule predviedol odevný dizajn módnu prehliadku, ktorú  podobne ako vo Veľkom Krtíši sprevádzala školská kapela. Predviedli kolekcie z klauzúrnych prác a súťažné modely z MMT v Prešove.

Horné poschodie patrilo – Chemikom, ktorí predvádzali v odbornej učebni zábavnú chémiu: horiace ruky, umelú krv, modrú banku. Okrem chémie hravej umožnili deviatakom skúmať preparáty pod mikroskopom. Zaujímavé je, že prezentácie nadchli aj rodičov, ktorí by  neváhali zasadnúť do stredoškolských lavíc SPŠ Samuela Mikovíniho spolu so svojimi potomkami.

Živoťáci mali v triede pripravenú hotovú expozíciu: žiacke práce, prírodniny, diplomy, ukážky recyklovania. Záujem o životné prostredie vzrastá.

Konzervátori papiera okrem nainštalovaných prác predviedli šitie knižného bloku a kaligrafiu – písanie podľa predlohy. V dielni štvrtáčky reštaurovali knihy z 19. storočia. Konzervátori – omietkári modelovali lebku a reliéf podľa predlohy. K dispozícii boli portfóliá, ktoré dopĺňali info o jednotlivých umeleckých odboroch.

Každý odbor, ktorý ponúkame, mal pripravené zaujímavé expozície toho najzaujímavejšieho. Najväčším prínosom DOD 2019 na SPŠ Samuela Mikovíniho bolo, že prichádzali záujemcovia o štúdium individuálne, takže je veľký predpoklad, že sme váhavých dokázali presvedčiť.

Tešíme sa na prípravný kurz a na prijímacie pohovory. VIDÍME SA !!!!!

 

dsc_8648_original

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 7. februára 2020, od 8:00 do 12:00.

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov(šperk, odev, modely, výkresy Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese vychovny.poradca@mikovini.sk alebo prostredníctvom kontakného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

Talentové skúšky 18. marca 2019

Článok o prípravnom kurze na talentové skúšky 2018

Formulár je úspešne odoslaný a k nám doručený aj keď sa zobrazuje oznámenie, že sa SPRACOVÁVA.

Plagát na výstavu školy

Prezentácia školy vo Veľkom Krtíši

SPŠ Samuela Mikovíniho v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Veľkom Krtíši a Hontiansko – ipeľským osvetovým  strediskom pripravili dvojdňovú výstavu spojenú s prezentáciou študijných odborov našej školy. Vernisáž výstavy sa konala 4. decembra 2019 vo Výstavnej sále MKS. Veľkorysé priestory sály poskytli našej škole prezentovať to najzaujímavejšie, čím disponujeme, teda klauzúrne a maturitné práce, módnu prehliadku, ukážky 3D tlače, živú kresbu, fotografie, propagačné materiály, portfóliá, úspechy našich žiakov na súťažiach. Výstavu sme pripravili najmä pre žiakov základných škôl, ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Už počas vernisáže sme zaznamenali vysokú účasť žiakov i dospelých. Záujem o naše umelecké a technické odbory bol veľký, predznamenal motiváciu prísť sa pozrieť aj na „miesto činu“, teda na SPŠ Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice na Deň otvorených dverí 10. a 11. decembra 2019.

Módna prehliadka odevného dizajnu býva úvodným magnetom a ani tentoraz nesklamala. Spojenie prehliadky so živou sprievodnou hudbou našej školskej kapely sa ukázalo ako geniálny ťah. Vystúpenie bolo plné energie, malo šmrnc, o čo sa postarali ostrieľané modelky vyšších ročníkov, ale ani prváčky nezaostali. Fotoaparáty cvakali, mnohí  dospelí návštevníci boli prekvapení vysokou úrovňou modelov odevného dizajnu.

Vo Veľkom Krtíši nás počas 2 dní reprezentovali: Ing. Elena Šlauková, Mgr. art. Larisa Gombárová, Ing. Dalibor Kostra, Mgr. art. Ivan Slovenčák, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art. Peter Jánošík a žiaci najmä z regiónu V. Krtíša.

Komentované predstavovanie všetkých našich odborov býva osvedčeným  spôsobom, ako zaujať deviatakov, ôsmakov a pravdaže aj ich rodičov. Naši kolegovia v spolupráci so žiakmi jednotlivých technických i umeleckých odborov SPŠ S. Mikovíniho  dokázali vtiahnuť školákov „do deja“. Máme čo ponúknuť: praktické žiacke práce, reštaurovanie kníh, modely , postery…

Technické odbory sa snažili zaujať nádejných chemikov po svojom: žiačky II.B Diana a Kristína predvádzali pokusy z oblasti zábavnej chémie: napr. umelá krv a modrá banka udivovali najmä mladších školákov. Tí starší dali prednosť pozorovaniu preparátov pod mikroskopom. Záujem o chémiu bol primeraný.

Vizuálnu stránku našej expozície vysoko hodnotili hostia už na vernisáži. Celá akcia pôsobila veľmi prirodzeným dojmom a všetci si dúfame, odniesli len pozitívne dojmy a inšpirácie.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©