Požiadavky na prijímacie skúšky

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 z predmetov:

slovenský jazyk a literatúra, matematika a biológia

Prijímacie skúšky sa konajú z nasledovných predmetov:

2848 M biotechnológia a farmakológia – SJL, MAT

3692 M geodézia, kartografia a kataster – SJL, MAT

3916 M životné prostredie – SJL, BIO

 

Požiadavky na slovenský jazyk a literatúru:

GRAMATIKA:

1) pravopisné cvičenie       y/i

2) vetné členy

3) synonymá, antonymá a homonymá

4) štýly a slohové postupy – základné znaky

5) súvetia – druhy

6) slovné druhy

LITERATÚRA:

 • základné literárne žánre
 • básnické prostriedky
 • umelecké smery – priradiť k dielam

Požiadavky z matematiky: 

 • desatinné čísla
 • zlomky, racionálne čísla
 • percentá
 • pomer, priama úmernosť
 • výrazy a ich úpravy
 • lineárne rovnice
 • riešenie pravouhlého a všeobecného trojuholníka
 • obvod a obsah rovinných útvarov – štvorec, obdĺžnik, lichobežník
 • podobnosť trojuholníkov
 • objem kocky a kvádra

Požiadavky z biológie: 

 • Príroda – živé a neživé prírodniny
 • Vedné odbory biológie
 • Bunka (rastlinná, živočíšna, základné časti bunky a ich funkcia)
 • Vírusy, baktérie, huby – základná charakteristika
 • Rastliny (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
 • Živočíchy (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
 • Kategórie chránených území
 • Populácia, spoločenstvo, ekosystém
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©