Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2022/2023

EDU ID školy: 100009599

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried: 2

Počet žiakov: 48

V školskom roku 2022/2023 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:
2840 M biotechnológia a farmakológia 18 žiakov
3916 M životné prostredie 10 žiakov
3692 M geodézia, kartografia a kataster 10 žiakov
3660 M vodné hospodárstvo 10 žiakov

I. TERMÍN KONANIA SKÚŠOK:
1. termín: 02. máj 2022
2. termín: 09. máj 2022

II. PODMIENKY PRIJÍMANIA
Uchádzač, ktorý v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Pridelený mu bude maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať.
Všetci ostatní uchádzači musia vykonať prijímaciu skúšku.
Súčasťou prijímacieho konania je:
a) bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok na študijný odbor
- biotechnológia a farmakológia, vodné hospodárstvo, geodézia, kartografia a kataster: zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
- životné prostredie: zo slovenského jazyka a literatúry a biológie
b) bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka,
c) bodové hodnotenie úspechov žiaka v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom, o ktorý sa uchádza (zo ZŠ v 8. a 9. ročníku).

III. KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe:
a) výsledkov písomného testu zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO,
b) študijných výsledkov na ZŠ (2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka),
c) výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s príslušným študijným odborom.

Uchádzači sa usporiadajú podľa dosiahnutého počtu bodov od najlepšieho k najhoršiemu. V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa v poradí ten žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov na prijímacích skúškach (SJL, MAT, príp. SJL a BIO),
c) má lepší priemer prospechu zo ZŠ v 1. polroku 9. ročníka,
d) má lepší priemer prospechu zo ZŠ v 2. polroku 8. ročníka,
e) získal umiestnenie (1.-3.miesto) v predmetovej olympiáde alebo súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom, o ktorý sa uchádza.

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradovníku na miestach, ktoré zodpovedajú schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

Bodové hodnotenie na prijímacích skúškach
a) Určenie počtu bodov za výsledky prijímacích skúšok – SJL, MAT, BIO
Uchádzači budú konať prijímacie skúšky zo SJL, MAT resp. SJL, BIO písomnou formou.
Časový rozsah: 60 minút každý test.
Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 2 (5. – 9. ročník ZŠ).
Maximálny počet získaných bodov za prijímacie skúšky je:
50 bodov SJL
50 bodov MAT alebo 50 bodov BIO

Žiak vyhovie prijímacím skúškam, ak v každom predmete prijímacích skúšok získa minimálne 30% bodov.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením doloží k prihláške na vzdelávanie v strednej škole správu z diagnostického vyšetrenia vydanú CPPPaP (kópia nie staršia ako dva roky). Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

b) Určenie počtu bodov za študijné výsledky
Za prospech na ZŠ budú žiakovi pridelené body: za priemer z klasifikácie v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka.
Do študijného priemeru sa budú započítavať predmety pre študijný odbor:
biotechnológia a farmakológia - slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, biológia, chémia
geodézia, kartografia a kataster - slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, geografia, fyzika
vodné hospodárstvo - slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, geografia, fyzika
životné prostredie - slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, biológia, geografia

V prípade, že bude mať žiak na prihláške uvedený prospech z dvoch cudzích jazykov, zohľadňuje sa ten, v ktorom dosiahol lepší prospech.
Ak bude mať uchádzač z niektorého z uvedených predmetov uvedené na prihláške „absolvoval“, berie sa z daného predmetu hodnotenie z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. Iné slovné hodnotenie bude prevedené na známku v spolupráci so ZŠ.

Kompletné kritériá prijímania pre školský rok 2022/2023

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©