Geodeti v Maďarsku

Západomaďarská univerzita Šoproň, Maďarsko

9. až 10. 4. 2015 sa študenti SPŠ S. Mikovíniho 1.- 4. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili odbornej exkurzie realizovanej v rámci projektu „Učíme sa pre prax“, ktorý zahŕňa modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Prvým cieľom bola Budapešť s návštevou Rybárskej bašty.

Ďalšou zaujímavou zástavkou v Budapešti bol pre geodetov zaujímavý vrch Gellerthégy, kde sa v bývalej hvezdárni nachádzal počiatok súradnicových sústav kartografických zobrazení používaných pre mapy bývalého Uhorska. V súčasnosti na vrchu Gellerthégy dominuje bývalá pevnosť rakúskej posádky. Študenti tu mali možnosť prezrieť si a pofotiť  jarnú panorámu centra Budapešti.

Po sedení v autobuse a po náročnej poznávacej časti padlo dobre troška ponaťahovať kostry „hekískom“ pri parkovisku.

Hlavným bodom programu exkurzie bola návšteva Fakulty geoinformatiky Západomaďarskej univerzity v Šoproni, ktorá sa uskutočnila následujúci deň. Na akademickej pôde nás srdečne privítal vedúci oddelenia Geodézie a geoiformatiky a spolu so svojimi kolegami nám odprezentovali život univerzity z dvoch hľadísk: z hľadiska historického a z hľadiska súčasného.

Univerzita, ako priamy nástupca slávnej Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, dodnes udržiava prostredníctvom svojich pedagógov a študentov dávne akademické tradície. Presvedčili sme sa o tom aj počas prehliadky štiavnickej uličky „Selmeci utca“ s vystavenými exponátmi pripomínajúcimi naše mesto a dokumentujúcimi jednotlivé akademické tradície.

Modernú odbornú zložku exkurzie zastrešilo pracovisko geodézie a pracovisko  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Moderné prístrojové vybavenie a technológie používané pri realizácii odborných projektov v oblasti geodézie nám predviedli priamo počas pútavej prednášky. Výsledkom prednášky bolo nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj 3D model – mračno bodov prednáškovej sály spolu s účastníkmi prednášky vytvorený pomocou 3D laserového skenera.

Nasledovala prehliadka  pracoviska  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, kde si žiaci vyskúšali rôzne typy umelého stereoskopického pozorovania.

Exkurziu sme zavŕšili návštevou „muzeálnej časti“ inštitútu, kde vystavovali také skvosty ako unikátny lodný chronometer pochádzajúci zo zaoceánskej lode obdobia Rakúsko – Uhorska ale aj reliéfna nástenná mapa vytvorená z máp 3. vojenského mapovania (z čias Rakúska – Uhorska) zobrazujúca celé bývalé Uhorsko.

Ing. Dalibor Kostra

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©