Voľby do školského parlamentu

ZÁPISNICA z volieb členov Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica vyhlasuje voľby členov Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica a určuje termín ich konania na štvrtok 04.04.2024. Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho zároveň poverila Mgr. art. Larisu Gombárovú (predsedníčku Rady školy) a Ing. Zuzanu Durbákovú PhD. (podpredsedníčku Rady školy) dohliadať na priebeh volieb.

Školský parlament v zmysle platnej legislatívy reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom a navonok. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov Školského parlamentu sú žiaci Spojenej školy Samuela Mikovíniho. Návrh na kandidáta do volieb členov do Školského parlamentu je možné predložiť spolu s písomným súhlasom kandidáta na sekretariát školy do 03.04.2024 do 10:30 hod. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb je 11 členov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním v priestoroch školy.

Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho v prílohe zverejňuje:

- Výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb členov do Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

- Súhlas s návrhom na kandidáta

- Volebný poriadok pre voľby členov do Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©