dscf3522_-_copy_original

Plenér 2017

V máji, keď slnko ukázalo svoje prvé teplé lúče, sme vyrazili do romantických ulíc Banskej Štiavnice. Prijemne strávené dni so spolužiakmi a učiteľmi, kde benefitom bolo pozorovanie dychberúcej architektúry nášho úžasného mesta. Snažili sme sa zachytiť pastelom, uhlíkom alebo ceruzkou na papier nádherné pohľady. Aj keď začalo pršať, neodradilo nás to, presunuli sme sa do bezpečia našej školy a kreslili sme jej zaujímavý interiér. Niektorí uprednostnili kreslenie striech , schodov , ulíc , domov a iných zaujali okná, oblúky alebo múry poznačené zubom času. Podporu sme dostávali nielen od našich pedagógov ale aj od okoloidúcich, ktorí sa pristavili, aby nás pozorovali pri kreslení. Týždeň nezabudnuteľných zážitkov uplynul a nám zostali spomienky na tvorivý týždeň ….

Paulína Grolmusová 1.pg

_dsc0486_original

Maturanti sa lúčili so školou

Piatok, 19.máj 2017 : o 10 25 hod : plný vestibul vyučujúcich, zamestnancov školy a študentov upriamil svoju pozornosť na hlavné schodište, ktorým poslednýkrát spoločne zostupovali naši štvrtáci s piesňou Lúčenie na perách…Dôstojne odspievaný Gaudeamus navodil slávnostnú atmosféru a otvoril scenár rozlúčky. Ondrej Hruška, vynikajúci študent, žiak IV. B triedy , člen školskej rady, víťaz celoštátnej chemickej olympiády predniesol prejav, ktorý bol aj jeho písomnou maturitnou prácou :

Veľavážený pán riaditeľ, vážený pán zástupca, milí naši triedni profesori , drahí učitelia, zamestnanci školy, milí spolužiaci!

Stretávame sa v tento slávnostný okamih, aby sme sa rozlúčili. Bok po boku sme strávili neuveriteľný čas…a po štyroch rokoch sa naše cesty rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám…

Štyri roky! Čo vlastne znamenajú?

Štvorka môže znamenať 4 svetové strany, 4 oceány či 4 veže Bratislavského hradu.

Pre nás, štvorka znamená 4 roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení. Preto sa k tomu času neobracajme chrbtom, ale spomínajme naň hlavne v dobrom.

V mene svojich spolužiakov by som sa chcel poďakovať naším drahým triednym učiteľom. Za ich dobré rady, za ochrannú ruku, ktorú nad nami držali, za kilometre, ktoré kvôli nám nabehali. Drahí učitelia, neplačte. Veď nie sme na pohrebe. Nevidíme sa naposledy. Len prechádzame do ďalšej etapy nášho života, aby sme naštartovali náš dospelácky život, naše ďalšie štúdium alebo kariéru…

A vy tu musíte zostať, aby sme mali koho navštevovať a tiež, aby ste vychovali ďalšiu generáciu chemikov, geodetov, živoťákov či umelcov s rovnakou láskou, akú ste dopriali nám.

Rovnako chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí do nás natlačili toľko vedomostí, div nám hlava nepraskla… A potom sa čudujú, že nám rožky narastajú. Keď sa už do hlavy nezmestia, nuž musia von…

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na pána riaditeľa. Pán riaditeľ, chceme vám poďakovať za študijné podmienky, ktoré na tejto škole vytvárate a tiež za dobré meno, ktoré si táto škola aj vďaka vám zachováva.

V neposlednom rade chcem poďakovať aj ostatným zamestnancom školy. Aj keď sme sa nestretávali tak často, vieme, že bez Vás by to tu nemohlo fungovať. Veď, nech je mechanizmus akokoľvek veľký, obsahuje maličké nity, bez ktorých by sa veľmi rýchlo rozpadol. A práve tie určujú jeho efektivitu.

Na záver sa chcem rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci. Aj keď nie vždy sme nažívali v symbióze a občas sa objavila aj istá forma parazitizmu, radšej spomínajme na časy, kedy nám bolo spolu dobre…

Takto sa končí naša spoločná púť a začína sa púť jednotlivca. Avšak, každý z nás, poznačený týmto súžitím, bude, dúfam, vnášať do ďalších kolektívov atmosféru „chemickej“, labákov, ateliérov či odborných učební a Banskej Štiavnice.

Báseň od pani profesorky Márie Petrovej Absolventom našej školy predniesla Radoslava Goralová, žiačka IV. G triedy. Tretiaci sa rozlúčili príhovorom , ktorý precítene prečítala Nikola Beňová z III. B triedy, ktorá je členkou Rady školy pri SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici.

Po odovzdaní kytíc a kvietkov profesorskému zboru a zamestnancov školy, pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič predniesol svoj slávnostný prejav, v ktorom zhodnotil výchovno – vzdelávacie výsledky maturitných tried v II. polroku a menovite vyzdvihol študentov, ktorí príkladne študovali a vzorne reprezentovali našu školu. Neobišiel ani druhú stranu: pokarhaných žiakov a znížené známky zo správania. Na konci prejavu vyslovil presvedčenie, že škola všetkým študentov dala do života to najcennejšie: hlboké vedomosti, praktické zručnosti a ľudský prístup…vďaka ktorým sa budú naďalej vracať na pôdu svojej Alma mater…

untitled-2_original

Slovenské kolo SOČ 2017

Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ.

V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšali svoje zručnosti, nápady a vedomosti žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka odboru geodézia kartografia a kataster: Filip Frčka za odbor 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia a Matúš Macek za odbor 08 hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorí v krajskom kole SOČ zvíťazili.

Usporiadatelia pripravili 26. apríla pre súťažiacich prehliadku múzea SNP.

Slávnostné otvorenie 39. ročníka SOČ bolo sprevádzané laserovou šou, príhovormi riaditeľa ŠIOU, predsedníčky celoštátnej odbornej komisie, riaditeľov usporiadateľských škôl, primátora BB a bohatým kultúrnym programom v aule SZU.

Celoštátna prehliadka pokračovala 27.apríla obhajobami prác a následnou diskusiou. Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke je mimoriadne náročná. V jednotlivých kategóriách mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých prác z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť úroveň svojej práce, prípadne ju zdokonaliť .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme v napätí očakávali, potvrdilo sa , že systematická práca, dobrý nápad a primerané nadšenie sa vypláca. Sme veľmi hrdí na vynikajúce umiestnenie nášho maturanta, žiaka IV.G Filipa Frčku, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnej prehliadke SOČ v kategórii 1 0 stavebníctvo, geodézia, kartografia .Okrem diplomu za 1. miesto a vecnej ceny od zástupkyne ŠIOU si zároveň prevzal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu súťažnú prácu s prírodovedným zameraním.

Filipovi Frčkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a do budúcna mu želáme ešte veľa kreatívnych nápadov. Veríme, že ďalšie úspechy sa skoro dostavia. Matúš Macek sa tiež dôstojne zhostil obhajoby svojej práce, ktorá bola zaujímavá a podnetná. Dostal účastnícky diplom a od nás pochvalu.

Ing. Ingrida Miháliková ,konzultantka SOČ

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič prijal úspešných geodetov Filipa Frčku a Matúš Macek spolu s vyučujúcimi Ing. Ingrid Mihálikovou a Ing. Daliborom Kostrom, ktorí ich pripravovali a priviedli k vynikajúcemu umiestneniu na krajskom a celoštátnom kole SOČ. Všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň ich aj finančne odmenil.

poezia_011_original

Prednes poézie a prózy

Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica

Po dlhých neúrodných rokoch sa nám konečne podarilo prekonať ostych študentov zo živého vystúpenia pred spolužiakmi a mohli sme zorganizovať školské kolo v prednese poézie a prózy. Z pôvodných 14 prihlásených študentov sa do jazykovej učebne NEJ dostavila rovná polovička. Divákmi boli prváci a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: PhDr. Dana Bartošová a Mgr. Beata Chrienová, ktoré zároveň tvorili aj porotu. Výsledky školského kola:

POÉZIA: 1. miesto: Lucia Zelenáková II.PG

2. miesto: Veronika Štirblová I.P

3. miesto: Lukáš Kocian II.G

Recitátorov chválime za prednes spamäti, Veronika nás prekvapila náročným a dlhým textom od P. O. Hviezdoslava: Krvavé sonety, ktorý je výzvou aj pre skúsených interpretov. Lucia precítene predniesla smutnú báseň od G. A. Bechtera. L. Kocian z II. G zaujal výberom básne od „prekliateho básnika“: J. A. Rimbauda: Moja bohéma a pekne zafarbeným hlasom.

PRÓZA:

Rozhodovanie poroty bolo ťažké, výkony vyrovnané a výber textov nesmierne zaujímavý.

1. miesto: Nikola Beňová III. B
Miroslava Vicianová II.G

2. miesto: Martin Bíreš III.B
3. miesto: Daniela Vojtková II.B (Tieň choroby v našej rodine od Petra Lenarta)

Do regionálnej súťaže v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica postúpila Lucia Zelenáková (19.4. 2017). Zechenterovu Kremnicu 12.4. 2017 navštívili a svojím výkonom zaujali prví traja zo školského kola v prednese poézie. Nikola Beňová recitovala úryvok z populárnej Anny zo zeleného domu. Mirka Vicianová stavila na doporučenú literatúru: Timravinu novelu Ťapákovci. Martin Bíreš pobavil Jáánošíkom od Stanislava Štepku. Daniela Vojtková sa predstavila prózou Tieň v našej rodine od Petra Lenárta.

Kremnica v stredu tesne pred veľkonočnými prázdninami privítala recitátorov prózy dôstojne: prijatím u primátora mesta. Samotná súťaž sa konala v miestnom múzeu. V silnej konkurencii sme obstáli, hoci sa nám neušlo postupové miesto, určite sme zanechali svojou účasťou dobrý dojem.

V Banskej Štiavnici to v deň konania regionálnej súťaže vypadalo ako pred Vianocami, keď sme sa brodili snehom po členky do kaviarne Libresso… Tlmené svetlo v miestnosti umocnilo komornú atmosféru a vynikajúce výkony súťažiacich potrápili štvorčlennú porotu v rozhodovaní. Naša Lucia zožala pochvalu, i keď stupienok víťazov sa jej neušiel…ale máme silnú motiváciu na budúci rok…

Vyhodnotenie súťaže 2017

Vyhodnotenie súťaže

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:

Matúš Uhlár – Základná škola s MŠ, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján

Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:

Ester Gažová – Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč

Víťazom srdečne blahoželáme.

Ako cenu získavajú 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

V prípade, že sa žiak nemôže pobytu zúčastniť, prosíme žiaka, alebo jej rodiča, prípadne učiteľa, aby nám túto skutočnosť ihneď oznámil telefonicky na tel. č.: 0905982661, alebo mailom na sutaz@mikovini.sk . Pobyt bude následne ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Nádej na pobyt teda majú aj ďalší žiaci.

Pobyt sa uskutoční v termíne 25.-27.4.2017.

Do súťaže ho venoval majiteľ rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom pán Peter Ernek.

Informácie pre účastníkov pobytu

Pre účasť žiaka ZŠ na pobyte je potrebné, aby rodič žiaka (zákonný zástupca) vyplnil, vytlačil, podpísal, nechal potvrdiť ZŠ a následne zaslal NÁVRATKU na adresu:

SPŠ Samuela Mikovíniho
Akademická č.13
969 15 Banská Štiavnica

Návratku je potrebné zaslať poštou do 13.4.2017 (pečiatka pošty).

Pre rýchlejšie spracovanie údajov nám prosím zašlite vyplnenú návratku aj e-mailom na sutaz@mikovini.sk. Na váš e-mail budeme reagovať správou o doručení.

Ak váš e-mail s návratkou neobdržíme do 13.4.2017, žiak stráca nárok na účasť na pobyte a tento bude ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Požadované osobné údaje v návratke budú použité pre účely realizácie pobytu a pre účely poistenia žiakov počas pobytu. Poistenie zabezpečuje a hradí SPŠ Samuela Mikovíniho.

Z dôvodu, že pobyt sa uskutočňuje počas vyučovania, súhlas s pobytom potvrdzuje aj ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Základná škola si môže overiť, či žiak získal pobyt na www.mikovini.sk . V prípade potreby pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi aj potvrdenie o absolvovaní pobytu.

Pobyt začína príchodom do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v utorok 25.4.2017.

Ubytovanie žiakov sa uskutoční v čase 9.30 – 10.00 hod.

Pobyt končí vo štvrtok 27.4.2017 o 13.00 hod. (Je možné dohodnúť aj neskorší odchod.)

Ubytovanie a stravovanie (plná penzia) je bezplatné.

Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Každý žiak si musí priniesť na pobyt preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný).

Je potrebné si priniesť vhodné oblečenie, veci pre osobnú hygienu, prezuvky.

Počas pobytu využijeme aj miestnu prepravu z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka resp. jeho rodiča (suma bez zľavy 2,10 Eur).

Rekreačné zariadenie Penzión pod Sitnom sa nachádza na Počúvadle, približne 12 km od Banskej Štiavnice.

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia).

Pobyt bude realizovaný formou školy v prírode so zameraním na ekologickú a environmentálnu výchovu.

Žiakom sa budú venovať stredoškolskí učitelia, ktorí vyučujú na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici odborné predmety študijného odboru životné prostredie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0905982661 resp. e-mailom zastupca@mikovini.sk

Teší sa na vás organizačný tím v zložení:

Ing. Miroslav Jausch a RNDr. Zdenka Zupková

V rekreačnom zariadení bude k dispozícii pre žiakov aj bazén a sauna. Ak tieto zariadenia chcete využiť, nezabudnite si pribaliť plavky.

Ing. Miroslav Jausch
zástupca riaditeľa SPŠ Samuela Mikovíniho

SONY DSC

Oslava “Dňa učiteľov”

Žiacka školská rada spolu so spolužiakmi pripravila kultúrny program:

Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí zamestnanci školy. Nadišiel čas, aby sme sa k vám prihovorili v mene žiakov SPŠ S. Mikovíniho. V utorok 28. marca bol váš deň, kedy spolu s Jánom Amosom spoločne oslavujete… možno sa vám zdalo, že sme pozabudli, ale my sme poctivo trénovali na dnešok… aby sme vám vyslovili svoje poďakovanie . Vaše povolanie učiteľa je ne ľahké a tobôž v 21. storočí! Charakterizujú ho trpezlivosť, ochota, láskavosť, erudovanosť , kreativita a láska k deťom . Je to často drina. Veď ťažko vysvetlíte žiakovi , aký status mali ženy v 17. Storočí, keď ho zaujíma iba to, aký status má jeho spolužiačka práve teraz… Výhodou dnešného učiteľa je fakt, že ho nik nemôže podozrievať, že svoju prácu vykonávate za peniaze…:)A tak sa už od prvého ročníka nezištne podieľate na formovaní krehkej osobnosti budúceho absolventa. Ste piliermi našej výnimočnej školy, držíte ju i nás pohromade. A pretože škola nie je iba miesto, kam sa chodíme všetci spolu dennodenne trápiť, ale aj zdrojom veselých príbehov, priateľstiev a porozumenia, v tomto duchu sa bude odvíjať aj náš krátky program, ktorý vám venujeme ako poďakovanie za snahu vychovať z nás vzdelaných a slušných ľudí. Vieme, že vychádzate z Platónovho múdreho výroku: ÚČELOM VZDELÁVANIA JE DAŤ TELU I DUŠI VŠETKU KRÁSU A DOKONALOSŤ,AKEJ SÚ SCHOPNÉ…

Radošinské naivné divadlo:

HRA NA DEJEPISÁRA:
Dejepisári sa vyznajú v minulo čase. Korene dejepisárov siahajú až do prvohôr. Neskôr dostali sparťanskú výchovu a egyptské vzdelanie. V roku 1492 objavia Ameriku a v roku 1600 vykonajú 1. pitvu. Kibicujú Jánošíkovi ako prepadnúť Révayovský kaštieľ, poznajú šestnástich francúzskych kráľov Ľudovítov. Počas 30 ročnej vojny zostarnú o 40 rokov, Na cisára Napoleona pošlú ruskú zimu a hnevy Európy. Vedia: KTO, KEDY a KDE.

Minule však nemenovaný dejepisár Michal Š. dostal takúto otázku od svojich ženy:
“Čo sa prihodilo: 7.2. 1998, v meste Prešov o 14:30 ?

Menovaný Michal Š. náhle očervenel , a tak ako to pozná od svojich žiakov, vyhováral sa, že vtedy nebol v škole, že meškal taxík….a ako znie správna odpoveď? „ V teň deň, sme Miško môj, mali svadbu…!!!! „

20170315_075830_original

Plavecký výcvik 2017

Sme jednou z mála stredných škôl, ktorá  investuje do plaveckej gramotnosti svojich prvákov. Stalo sa dobrým zvykom, že počas maturitných písomiek prváci nastúpia do štiavnickej plavárne.

Zvádzajú tu neľútostné súboje s ostychom, s pohodlnosťou, s chlórovanou vodou, s hlbokou vodou, s fóbiami á la :-ako budem vyzerať v plavkách a nenamaľovaná L,- už v nedeľu som utrápená myslela na pondelkovú“ promenádu“ v plavkách…atď.

Napokon zvíťazili všetci:

Tí, ktorí sa naučili plávať!!!

Tí, ktorí sa zdokonalili v plaveckých štýloch.

Tí, ktorí prekonali strach z vody…

Tí, ktorí plavecký pochopili ako príležitosť upevniť vzťahy so spolužiakmi, zabaviť sa , užiť si pohodu…

Kto sa pričinil o malé prvácke víťazstvá? Predovšetkým trpezliví a motivujúci učitelia : Mgr. Pavol Blaho –vedúci kurzu a inštruktori: Mgr. Tatiana Štepáneková,

RNDr. Zdenka Zupková a Ing. Dalibor Kostra.

„Mučivé“ myšlienky, stresy a obavy zahnala príjemná atmosféra, kopa „srandy“, lovenie granátov zo štvormetrovej hĺbky, skákanie, preteky a sladká odmena,“ vodné bitky“ ,akrobatické kúsky na súši , bláznenie sa vo vode, radosť z „angličákov“, slnko, týždeň so spolužiakmi…

Najväčší benefit: bezpečná vzdialenosť od školy a SPÁNOK!!!!

Záver: Plavecký bol: – skvelý,- budúci prváci sa majú na čo tešiť, – fakt super!

img_20170310_105158_1__original

Prvenstvo študenta SPŠ S. Mikovíniho

Prvenstvo študenta SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej olympiáde v chémii.

V dňoch 8. – 11. 3. 2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu zišlo viac ako 50 stredoškolákov z celého Slovenska, aby si na 53. ročníku Celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti z chémie.

Našu školu – SPŠ Samuela Mikovíniho, reprezentovali traja nadšenci vied chemických – študenti odboru biotechnológia a farmakológia: maturant Ondrej Hruška a tretiaci Branislav Budoš a Viktor Káčerik. Ondrej Hruška po vlaňajšom druhom mieste siahol na stupienok najvyšší. Okrem skvelého 1. miesta získal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepšiu teóriu. Branislavovi Budošovi, ktorý obsadil 4. miesto, uniklo 3. miesto len o 0,75 b. Viktor Káčerik po najlepšom výsledku v bloku organická chémia obsadil 10. miesto. Všetci traja sa stali aj úspešnými riešiteľmi CHO (z 25 súťažiacich potrebný počet bodov dosiahlo 18 chemikov). Súťažilo sa vo všeobecnej a fyzikálnej chémii, organickej chémii, prírodných látkach a biochémii,. Po teoretických úlohách čakali na olympionikov moderné laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UK s praktickými zadaniami. Trojicu našich reprezentantov pripravoval Ing. Jozef Urban, vyučujúci odborných predmetov.

Najlepšiu šesticu čaká v najbližších dňoch sústredenie, na ktorom sa rozhodne, kto bude reprezentovať Slovenskú republiku na Grand Prix Chimique (Valjevo- Srbsko).

Dúfame, že naši chlapci: Ondrej Hruška a Branislav Budoš zabodujú a dokážu, že chémia na Slovensku má aj vďaka nim budúcnosť.

001

Olympiáda v cudzích jazykoch 2017

Víťazstvo žiakov SPŠ Samuela Mikovíniho v 27. ročníku olympiády v cudzích jazykoch.

SPŠ Samuela Mikovíniho je známa nielen netradičným vzdelávaním, ale aj úspešnými žiakmi školy, ktorí nás reprezentujú v rôznych súťažiach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni už niekoľko rokov.

V školskom roku 2016/17 sme sa mohli naďalej radovať z úspechov našich žiakov, ktorí sa zapojili do olympiády v anglickom i nemeckom jazyku.

Do okresného kola olympiády v anglickom jazyku sme nominoval po víťazstve v školskom kole žiačku II. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo: Luciu Illyovú, ktorá vo svojej kategórii obsadila I. miesto a postúpila do Krajského kola v B. Bystrici, kde sa umiestnila v silnej konkurencii na II. mieste v kategórii 2D. Blahoželáme!

V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku nás reprezentovali dvaja žiaci IV. ročníka: Adam Zemko z odboru propagačného výtvarníctva, ktorý vybojoval víťazné I. miesto v a postúpil do

 

krajského kola, kde obsadil pekné III. miesto. Druhý súťažiaci: Radoslav Babiar, žiak IV. roč. odboru konzervovanie papiera skončil v okresnom kole na III. mieste.
Súťažiaci preukázali jazykové zručnosti na vysokej úrovni v čítaní a počúvaní s porozumením, v gramatickom teste, pri opise obrázkovej situácie, ako aj v riešení komunikačných situácii so skúšajúcimi.

Víťazom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, štvrtákom želáme šťastie počas maturitných skúšok a tešíme sa na ďalšie úspechy.

image12_original

Lyžiarsky výcvik 2017

Kedy : 16. – 20. Január 2017

Kde: Počúvadlo – Salamandra rezort

Ktože : 31 druhákov a traja inštruktori: Mgr. T. Štepáneková, Mgr. M. Prokein a D. Horváth

Úvod: “ Už v pondelok ráno sme tušili, že nás čaká mrazivý, náročný, nezabudnuteľný, slnečný týždeň.“/Alexandra, II.G)

Rozdelenie do skupín: á la „Kto sa nebojí, môže ísť…“

Výsledok: odvážlivci zlyžovali, opatrní realisti dali prednosť lanovke…

Skupiny: pokročilí lyžiari, začiatočníci a snowboarďáci

Podmienky: ukážkové

Očakávania: „Očakávala so veľkú porciu zábavy a športu. Nesklamala som sa…“(Lucia, II. Kp)

„Ani vo sne by ma nenapadlo, že lyžiarsky môže byť taký super! „(Adriána, II.G)

Bonusy: wellnes, čokoládová fontána s ovocím, narodeninová torta, nové priateľstvá

Postrehy:“ Smrtonosný Salamander brázdili len tí lepší lyžiari, ale, človeče, ten pocit víťazstva, keď som ho na stý pokus zdolala bez pádov…“(Viktória, II. Kp )

„ Miesto ako z rozprávky. Kryštáliky snehu odrážali ranné svetlo a jagali sa ako diamanty. A tie výhľady do okolia! Neopísateľné!“ (Kristína, II. Kp )

„Celý týždeň sme mali nádherné počasie a nebolo dňa, kedy by nás naši profesori nepovzbudzovali k lepším výkonom..“(Mirka, II.G)

Druháci  ĎAKUJÚ svojím profesorom  za skvelý pobyt, za to, že sa naučili lyžovať a vďaka pobytu na svahu, po výstupe na Sitno  zaspávali unavení „ako mačence“. A najmä, radi by si lyžiarsky ZOPAKOVALI!!!!!!

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©