KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

 ▪  8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo  papier, staré tlače a knižné väzby         6 žiakov

▪  8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo   omietky a štuková výzdoba                     5 žiakov

▪  8641 M       propagačné výtvarníctvo                  8 žiakov

▪  8610 M       odevný dizajn                                        6 žiakov

▪  8604 M       grafický dizajn                                      6 žiakov

▪  8603 M       grafický a priestorový dizajn           7 žiakov

 Počet tried: 2                                                            Počet žiakov: 38

Dátum konania talentových skúšok: 30. apríl 2020 /štvrtok/

Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory sa musia podrobiť talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z dvoch častí:

  1. tri výtvarné práce – max 10 bodov za každú prácu
  2. domáce práce /10ks; min. formát A3/ – max 10 bodov spolu

Ťažiskové pri hodnotení sú dosiahnuté počty bodov z 3 výtvarných prác, ktoré robia žiaci na talentových skúškach. Bodovo sa zhodnotia tiež domáce práce, dosiahnutý študijný priemer za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ a účasť v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach.

Bodovanie výtvarných prác – max 10 bodov za každú prácu                      

Bodovanie prospechu

1,00-1,30 – 12 bodov

1,31-1,50 – 11 bodov

1,51-1,70 – 9 bodov

1,71-2,00 – 7 bodov

2,01-2,40 – 5 bodov

2,41-2,60 – 2 body

2,61 a viac – 0 bodov

 Žiak získa 4 body za umiestnenie na 1. až 3. mieste v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach. (Ohodnotí sa najviac jedno ocenenie z posledných 3 rokov, ktorého kópiu overenú ZŠ /ZUŠ/ podpisom a pečiatkou je potrebné doložiť k prihláške a tiež uviesť v prihláške).

Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 56 bodov /max 30 bodov výtvarné práce + 12 bodov prospech + 10 bodov domáce práce + 4 body za umiestnenie na 1. až 3. mieste v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach/. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa aspoň 28 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím talentovej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:

  1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
  2. získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
  3. získal lepšie umiestnenie v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach,
  4. získal väčší počet bodov za domáce práce,
  5. má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na iný umelecký študijný odbor na škole (v prípade voľného miesta).

Ing. Miroslav Jausch

     poverený organizačným zabezpečením

       prijímacieho konania

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©