KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried umeleckých študijných odborov: 2 Počet žiakov: 41

V školskom roku 2018/2019 otvárame podľa plánu výkonov nasledovné umelecké študijné odbory:

▪ 8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo: papier, staré tlače a knižné väzby 6 žiakov
▪ 8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo: omietky a štuková výzdoba 5 žiakov
▪ 8260 M Propagačné výtvarníctvo 11 žiakov
▪ 8298 M Odevný dizajn 6 žiakov
▪ 8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 7 žiakov
▪ 8261 M Propagačná grafika 6žiakov

Dátum konania talentových skúšok: 18. marec 2019 /pondelok/

Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory sa musia podrobiť talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z dvoch častí:
1. tri výtvarné práce – max 10 bodov za každú prácu
2. domáce práce – max 10 bodov spolu /10ks; min. formát A3/

Ťažiskové pri hodnotení sú dosiahnuté známky (počty bodov) z 3 výtvarných prác, ktoré robia žiaci na talentových skúškach. Bodovo sa zhodnotia tiež domáce práce a dosiahnutý študijný priemer za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ.

Bodovanie výtvarných prác – max 10 bodov za každú prácu

Bodovanie prospechu

1,00-1,30   –   12 bodov

1,31-1,50 – 11 bodov

1,51-1,70 – 9 bodov

1,71-2,00 – 7 bodov

2,01-2,40 – 5 bodov

2,41-2,60 – 2 body

2,61 a viac – 0 bodov

Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 52 bodov /max 30 bodov výtvarné práce + 12 bodov prospech + 10 bodov domáce práce/. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa aspoň 27 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím talentovej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
c) získal väčší počet bodov za domáce práce,
d) má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na náhradný umelecký odbor na škole.

Kritériá prijímania žiakov na umelecké študijné odbory pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 21.1.2019.

V Banskej Štiavnici, 21.1.2019

Ing. Ján Totkovič
riaditeľ školy

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Napíšte nám komentárIveta Balikova

pred 12 mesiacov

Dobrý deň poprosím vás o informáciu musí žiak ktorý chce ísť na vašu školu odbor dizajn navštevovať počas štúdia na základnej škole umelecký krúžok ďakujem za odpoveď

Peter Coplák

pred 11 mesiacov

Čo sa týka Vašej otázky, či je nutné navštevovať umelecký krúžok, resp. základnú umeleckú školu pokiaľ sa chcete prihlásiť na ktorýkoľvek z umeleckých odborov, tak odpoveď je, že určite to nie je nutnosť, ale môže to byť výhodou pri samotných talentových skúškach, nakoľko absolventi ZUŠ majú základy jednotlivých techník. Zo skúseností z minulých rokov však vyplýva, že viac ako polovica našich žiakov nechodila na žiadny umelecký krúžok.
V rámci zhodnotenia Vašich schopností a nadania je možné prísť na náš prípravný kurz na talentové skúšky, ktorý organizujeme niekoľko rokov začiatkom februára. Termín bude zverejnený v januári 2019. Keďže súčasťou talentových skúšok je aj hodnotenie domácich prác (cca 10 ks) je tiež vhodné tieto priniesť na zhodnotenie v rámci nášho prípravného kurzu.
Pokiaľ máte záujem o štúdium na našej škole, tak dávam do pozornosti Dni otvorených dverí 4. a 5. Decembra 2018, kde sa dozviete veľa zaujímavých informácií o štúdiu na našej škole. Aj sem je možné priniesť na zhodnotenie Vaše domáce práce.

Prajem pekný deň

Ing. Peter Coplák
výchovný poradca

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©