Kritériá prijímania žiakov na UMELECKÉ ODBORY

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

 V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

▪  8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo

papier, staré tlače a knižné väzby                   6 žiakov

▪  8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo

omietky a štuková výzdoba                            5 žiakov

▪  8641 M       propagačné výtvarníctvo                          8 žiakov

▪  8610 M       odevný dizajn                                                6 žiakov

▪  8604 M       grafický dizajn                                              6 žiakov

▪  8603 M       grafický a priestorový dizajn                  7 žiakov

 Počet tried: 2                                                            Počet žiakov: 38

I. Termín PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

II. KRITÉRIÁ prijímaCIEHO KONANIA

1. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný) nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Prvý profilový predmet              -           dejepis

Druhý profilový predmet            -           anglický jazyk

1.3 Doplnkový predmet:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Doplnkový predmet                    -           občianska náuka

Ak žiak niektorý z profilových alebo doplnkových predmetov v jednom z posudzovaných ročníkov neabsolvoval, bude škola rátať s dvojnásobkom známky za ročník, kde táto známka je uvedená.

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá

3.1 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Body budú pridelené v prípade umiestnenia do 3. miesta v rámci súťaže.

Celonárodné umiestenie:

  1. miesto
8 bodov
  1. miesto
7 bodov
  1. miesto
6 bodov

Medzinárodné umiestenie:

  1. miesto
15 bodov
  1. miesto
13 bodov
  1. miesto
11 bodov

max. 23 bodov

3.2 Umelecký výkon - posúdenie domácich prác

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie školy. Žiak vytvorí a zdigitalizuje domáce výtvarné práce, ktoré pošle formou emailu do 22.5.2020.

Minimum 5 domácich prác.

max. 100 bodov

3.3 Vlastné kritérium strednej školy – zadanie

Dištančné overenie umeleckého talentu formou zadania dvoch tém na výtvarné spracovanie. Žiak dostane písomne (poštou) spolu s podmienkami na realizáciu dištančnej formy talentovej skúšky podrobné informácie o spôsobe, obsahu a pomôckach, ktoré si má pripraviť na talentovú skúšku v domácom prostredí. Žiak vytvorí a zdigitalizuje výtvarné práce, ktoré pošle formou emailu do 22.5.2020.

1. výtvarná práca max. 50 bodov

2. výtvarná práca max. 50 bodov

Žiak úspešne vykonal talentovú prijímaciu skúšku, keď získal najmenej 10 bodov za každú prácu, t.j. najmenej 20 bodov za vlastné kritérium strednej školy – zadanie.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet bodov z prvého profilového predmetu školy,

d/ dosiahol väčší počet bodov z druhého profilového predmetu školy,

e/ dosiahol väčší počet bodov z doplnkového predmetu školy,

f/ lepší priemerný prospech uchádzača za 9. ročník - 1. polrok,

g/ lepší priemerný prospech uchádzača za 8. ročník - 2. polrok

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 III. PRIJATIE

1. Do prvého ročníka Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici v školskom roku 2020/2021 bude prijatý uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania a ktorý sa umiestnil v poradí na mieste zodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

3. Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

4. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

5. V prípade, že niektorý prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude na uvoľnené miesto prijatí ďalší uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, ale sa umiestnil v poradí na mieste nezodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor v termíne do 30. júna 2020.

2. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.mikovini.sk a na výveske školy zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020.

4. Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy rozhodne do 15. júna 2020 o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

V Banskej Štiavnici, 7.5.2020

Ing. Miroslav Jausch

PDF verzia na tlač

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©