Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK

Spojená škola Samuela Mikovíniho realizuje Národný projekt s názvom: Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK.

Cieľom NP je zvýšiť počet absolventov SOŠ v BBSK, ktorí vyštudujú kvalitné odbory dopytované trhom práce v regióne a ktorí budú vybavení prenositeľnými zručnosťami ako kritické myslenie, čitateľská, finančná, digitálna, matematická gramotnosť a mäkkými zručnosťami ako tímová práca, flexibilita.

Bližšie informácie nájdete na - Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK a na www.idemnastrednu.sk

 

Usmev ako dar

ÚSMEV AKO DAR

Aby rodina zostala spolu...

Vedeli ste, že každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania?

Aj naša malá pomoc počas finančnej zbierky Úsmev ako dar, ktorú sme ako Spojená škola Samuela Mikovíniho pomohli realizovať 26. júla 2024, určite pomôže. Dve dvojice tretiačok sa s certifikátom a malými papierovými pokladničkami vydalo na cestu pomoci. Najskôr roztápali srdcia (i peňaženky) v priestoroch našej SŠ Samuela Mikovíniho a potom sa vydali do ulíc. Počasie im síce neprialo, dokonca ich vyportovali aj z jednej školy, ale boli obetavé a nevzdali to tak skoro. Ďakujeme našim dievčatám za ochotu a dobré srdiečka. Menovite: Pavlíne Janurovej(3.Z), Eme Držíkovej(3.Z), Martine Fabryovej (3.Z) a Evke Mackovej (3.P)

ZELENÝ ANDEL3

ZELENÝ ANDEL PRE MATURANTKY

Žiačky 4.ročníka  študijného odboru  životné prostredie SPŠ Samuela Mikovíniho Spojenej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa so svojimi maturitnými prácami zúčastnili súťaže SOČ, kde získali popredné umiestnenia na krajskom a celoslovenskom kole SOČ.
Tieto práce boli prihlásené do súťaže Zelený Anjel, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naše maturantky získali Certifikát za najlepší projekt v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia. Venovali  sa najmä týmto témam:

Zuzka Otiepkova
Vytvorila   spoločenskú hru pre deti a dospelých so zameraním na získanie vedomostí o CHKO Poľana a rozvoj cestovného ruchu v danej krajinnej oblasti. Za túto prácu získala aj Diplom z CHKO Poľana vo Zvolene.  Zuzka  zároveň zaškolila niektoré základné školy pre prácu s touto hrou.

Lenka Nagyová
Vytvorila historický virtuálny náučný chodník  významných osobností  v Banskej Štiavnici. Jej práca bola poskytnutá Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici.

Rebeka Hlavatová
Skúmala možnosť využitia  kávového gruntu na výrobu peliet pre energetické účely.

Viktória Moravská
Sledovala pohyb šeliem v Kremnických a Štiavnických vrchoch za účelom návrhu ekoduktu v danej oblasti.

Úspechy našich  žiakov zo Spojenej školy Samuela Mikovíniho   môžu výrazne pomôcť k ich prijatiu na vysoké školy, prípadne môžu v danej oblasti pokračovať, keď budú písať bakalárske alebo diplomové práce. Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiačok, za ktorými sa skrýva dlhodobá  a náročná spolupráca žiaka a učiteľa.

Terény (3)

Terénne cvičenia: Počúvadlo

Žiaci  1. -3. ročníka SPŠ Samuela Mikovíniho odborov geodézia, kartografia a kataster a životné prostredie a ich odborní vyučujúci, sa v dňoch 22. – 26. 4. 2024 zúčastnili  tradičných  terénnych cvičení na Počúvadle.

Tento ročník bol výnimočný vďaka hosťom: z TU Zvolen: Ing. Dušan Daniš, PhD. a Ing. Juraj Mokranský, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z UK v Bratislave – STU a z BBSK Ing. Ladislav Bíro.

Nabitý program sa realizoval v dosť nehostinnom počasí, ale vieme, že geodeti a živoťáci sú na drsné podmienky pripravení. Vždy...

Pondelok sa niesol v znamení aktivít z  knihy Ing. L. Bíra  Stromy. Počas tohto dňa tu boli aj dievčatá so ŠUP – 3. PD, spolu s Ing. Arch. P. Meszároš, aby tvorili podľa tejto inšpiratívnej knihy.

Utorok: Odborne garantovala SPU Nitra ako praktické aktivity v teréne na tému: Voda a pôda v krajine; (návrh ochrany vodného zdroja pred povodňami alebo znečistením ; stanovenie kvality vody pomocou makrozoobentosu, odber a spracovanie vzoriek pôdy, terénne metódy.)

Streda: Botanika a dendrológia v teréne pod odborným vedením pracovníkov z TU Zvolen.

Štvrtok: Večer sa prezentovali výsledky všetkých pracovných skupín a študijných odborov.

Zaujímavú aktivitu mali živoťací – odchyt hmyzu pomocou rôznych metód(striasaním, smýkaním, pomocou svetla, zemnej pasce či pomocou sieťky) s následným určovaním.

Aktivity pre geodetov: v spolupráci s SPU Nitra; praktické aktivity v teréne – modul Čítaj svoju krajinu. Zameranie polygónového ťahu, mapovanie predmetného územia. základy fotogrametrie a 3D modelovanie. Účel terénnych cvičení: získanie praktických zručností pri podrobnom zameriavaní – mapovaní polohopisu a výškopisu a následného spracovania výsledkov zamerania do formy 3D modelu mapovaného územia

Od SPU FZKI v Nitre dostala naša SŠ S. Mikovíniho dar terénny Multi – paramentálny tester v rámci zvyšovania kvality vzdelávania na SŠ.

A na záver jedna milá záchranná akcia: zatúlaný  sivý kocúrik bol opatrený, nakŕmený a prevezený Ing. Drengubiakom do Túlavej labky, kde dostal meno Octavio a čaká na adopciu...

 

K. Kozáková

Celoštátne kolo S0Č v Nitre

Naša Spojená škola Samuela Mikovíniho získala dve striebra na  Celoštátnom kole S0Č v Nitre

Deň 25. apríl 2024 bol významným dňom pre SOČ a pre naše účinkovanie v nej zvlášť.  Otvorenie súťaže, (aj slávnostné vyhodnotenie), sa uskutočnilo v reprezentačnej aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Samotná súťaž prebiehala na SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorá perfektne zvládla jej organizáciu. Ústretovosť a pohostinnosť organizátorov  bola pre našich súťažiacich veľkou vzpruhou a čiastočne zmiernila stres. Prezentovali svoje práce na vysokej úrovni, čo bolo aj náležite ocenené, napr. Cenou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.  V každej kategórii súťažilo 16 prác. Sily si tu zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska, ktorí sa stali víťazmi krajských kôl. Študenti tu obhajovali svoje práce v 17 súťažných odboroch. Naše farby obhajovali a úspešne reprezentovali štyria výnimoční žiaci a žiačky:

Matej Homola (4.B), 2. miesto   v kategórii Farmakológia a zdravotníctvo.  Karolína Kozáková (4. G), 2. miesto  v kategórii Geodézia, geológia, kartografia.

Reprezentovali nás aj Rebeka Hlavatová (4.Z) v kategórii Životné prostredie a Lenka Nagyová (4.Z) v kategórii: História, filozofia a právne vedy.

Všetkým „sočkárom“ zo SŠ Samuela Mikovíniho,  srdečne blahoželáme a úprimne ďakujeme, že šíria dobré meno SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej úrovni.

 

Nitra

Štvrtáci (IV.B) na medzinárodnej konferencii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

XXII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

organizovaná pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD., dekana FBP

V meste pod Zoborom sa mesiac apríl niesol v znamení vedy. Naši žiaci zo IV. B sa zúčastnili konferencie, kde úspešne prezentovali svoje komplexné odborné práce:

 Maximilián HOMOLA

Determinácia antikarcinogénnych účinkov propolisu a jeho frakcií na bunkovú líniu MDA-MB-231 karcinómu prsníka

Maximilián strávil v januári 2024 pracovný týždeň v Agrobiotechu Nitra, kde pracoval v špičkovom laboratóriu. Cieľom práce bolo overiť účinky propolisu na rakovinové bunky v podmienkach in vitro( v skúmavke).Zistil, že propolis zvyšuje fragmentáciu DNA nádorových buniek a znižuje mitochondriálnu aktivitu v nádorových bunkách. Cieľom  práce bola aj determinácia  antikarcinogénnych účinkov surového extraktu (SP) Z  výsledkov je zrejmé, že propolis má antikarcinogénne účinky in vitro a veľké množstvo účinných látok sa nachádza práve vo frakcii propolisu eluovaného 80 % Met-OH.

Diana MAĎAROVÁ

Podmienky produkcie pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans a povrchová úprava papiera pullulánom

 „V tejto práci sme sa zaoberali podmienkami produkcie pullulánu, ktorej producentom je  kvasinka Aureobasidium pullulans CCM F 148.  Zistili sme,  že pullulán je možné využiť na povrchovú úpravu ručne vyrobeného papiera ako náhradu za glejidlo. Vodné roztoky pullulánu s koncentráciami: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 % (w/w)  sme nanášali  na ručne vyrobené papiere štetcom. Vlastnosti papiera (drsnosť, lesk, nasiakavosť vodou, rozpíjavosť atramentu a farieb) impregnovaného 5 % - ným roztokom pullulánu  boli podobné ako vlastnosti papiera povrchovo glejeného. Okrem toho bol papier impregnovaný pullulánom  pevnejší a lepšie držal tvar pri ohnutí.“

Adam ŽILKA

Karotenoidy produkované kvasinkou Rhodotorula glutinis

 Karotenoidy sú pigmenty(žlté, oranžové až červené), tvorené rastlinami aj mikroorganizmami ako sekundárny produkt pri fotosyntéze. Mikroorganizmy ich tvoria kvôli ochrane pred oxidačným stresom. Pre človeka sú blahodárne, pretože betakarotén je prekurzorom vitamínu A. Aplikácia výsledkov tejto práce v praxi: najmä v potravinárstve, karotenoidy ako farbivo, doplnok stravy, ktorý má výrazné antioxidačné účinky.

Komisia sekcie: Prezentácie prác stredných škôl ,v zložení

Predseda: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Gestor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Členovia: Ing. Blažena Drábová, PhD. doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD. Ing. Katarína Poláková,

Komisia vysoko ohodnotila úroveň komplexných odborných prác našich žiakov, prirovnala ich k diplomovým prácam. Za to patrí vďaka najmä školiteľom: Ing. Elene Šlaukovej a Ing. Martinovi Melichovi, pretože ich odborné vedenie prinieslo vynikajúce výsledky nielen na XXII. Vedeckej konferencii v Nitre, ale aj na celoštátnej prehliadke SOČ.

Noviny_2

Pre zelenú planétu

Naša SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa zapojila do projektu, ktorý finančne podporil Zelený vzdelávací fond SAŽP pod záštitou Enviromentálneho fondu

 Cieľom projektu je rozvinúť u žiakov, zamestnancov a širokej verejnosti environmentálne cítenie a uvedomelé správanie vo vzťahu k životnému prostrediu  a pomocou aktivít projektu zvýšiť ich povedomie o odpadovom a obehovom hospodárstve: – naučiť a vysvetliť, ako správne triediť odpad  a zároveň zapojiť cieľové skupiny do šírenia osvety,  aby sa triedenie odpadov stalo neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu ľudí, ktorí chápu svoju zodpovednosť za stav životného prostredia. Žiaci SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v rámci projektu Pre zelenú planétu absolvovali počas štyroch mesiacov roku 2024 nasledovné aktivity:

 1. Dňa 11.01.2024 sa dve triedy z odboru životné prostredie zúčastnili prvej so série exkurzií. Miesto realizácie: Bioplynová stanica Budča-Zvolen. Žiakom tu predviedli technologický postup a funkčnosť samotnej bioplynovej stanice. Spoločnosť vykonáva zhodnocovanie BRO a VŽP metódou R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá), pri ktorom z BRO a VŽP vzniká bioplyn a digestát – organické hnojivo. Bioplyn sa následne spaľuje v kogeneračných jednotkách za vzniku elektrickej energie a tepla. Digestát sa zasa využíva ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve.
 2. Dňa 06.02.2024 sa výber žiakov z  tried odboru biotechnológia a farmakológia a odboru životné prostredie zúčastnil exkurzie v prevádzke ZEVO Bratislava, kde sa detailne zoznámili s technologickým postupom  prevádzky, ktorej súčasťou sú zariadenia na energetické využitie odpadu. Vďaka tejto technológii je možné z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávajú priamo do domácností  v Bratislave. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu. Výrazne sa tak znižuje produkcia emisií CO2. Zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, sa v prevádzke separujú aj druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy).
 3. Dňa 14.03.2024 sa výber žiakov technických odborov školy zúčastnil  exkurzie v areáli Nitrianskych komunálnych služieb v Nitre. Žiaci sledovali technologický postup a funkčnosť prevádzky, ktorá sa zoberá navrhovaním a prevádzkou systémov komplexného nakladania s odpadmi. Uvedené technológie sú zamerané na triedený odpad, kompostovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom
 4. Dňa 11.04.2024 a 18.04.2024 boli pre žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a verejnosť pripravené odborné prednášky na tému: Ako separovať odpad. Na prednáškach participoval aj vedúci Zberného dvora v B. Štiavnici Miloš Veverka, PhD. , ktorý má bohaté skúsenosti so  separovaným odpadom, komunálnym a stavebným odpadom. Jeho prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá, doplnená štatistickými údajmi o množstve odpadu vyprodukovaného v meste B. Štiavnica od roku 2005 po rok 2023. PhD. Dozvedeli sme sa dôležité informácie, ako čo najviac triediť, šetriť, neplytvať...Znižovať tvorbu odpadu môžeme celkom bezbolestne aj my: kupovať len to, čo potrebujeme (veľké balenia), vratné fľaše, používať trvácne tašky, piť vodu z vodovodu, kompostovať, separovať. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnuť 10% mieru skládkovania. Vývoz ZKO vzrastie od 1.1. 2025, možno aj to bude motiváciou...
 5. Z projektu zakúpené nádoby na triedený odpad  sú rozmiestnené po triedach, učebniach, kabinetoch a chodbách. V blízkosti týchto nádob sú umiestnené informačné tabuľky s podrobnými inštruktážnymi informáciami, ako správne separovať odpad. Na viditeľných miestach školy, ako sú nástenky, chodby a informačné tabule sú umiestnené aj informačné postery s tematikou recyklácie, vysvetlivkami a recyklačnými symbolmi.
 6. Z projektu bolo zakúpené i vybavenie pre uľahčenie práce upratovačiek (vozíky, farebné veľkoobjemové vrecia, jednorazové rukavice),
 7. Aby bolo možné realizovať aktivity projektu, škola zároveň požiadala „Zberný dvor“    o dodanie kontajnerov na bioodpad, sklo a stavebný odpad, ktoré nám chýbajú.

Projekt „Pre zelenú planétu“ nie je jediným, ktoré SŠ Samuela Mikovíniho podporila v rámci ochrany životného prostredia. Študijné odbory biotechnológia a farmakológia a životné prostredie idú príkladom vo svojich aktivitách ako je napr. SOČ, kde osem prác postúpilo do krajského kola.

IMG-20240405-WA0009

ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

Posledné marcové dni sú už tradične venované školskému kolu Sládkovičovej Štiavnice (poézia) a Zechenterovej Kremnice (próza). Potešilo nás, že tento rok sa prihlásilo až 9 recitátorov! Kvantita bola úmerná aj kvalite, čo sa týka výberu textov i výborného prednesu. Do regionálneho kola môže postúpiť len jeden súťažiaci za školu, preto nás čakala ťažká voľba. Všetci recitátori boli jedineční, zaujímaví, nekonvenční. Traja z nich v stredu 27. marca vystúpili na oslave Dňa učiteľov v jedálni školy a pohladili tak naše učiteľské srdcia: Alexandra Čipková, Vanesa Ivaničová a Benjamín Lakosil.   Do regionálneho kola v prednese poézie Sládkovičovej Štiavnice sme nominovali Samuela Benjamína Lakosila, ktorý baladu Vodník od K. J. Erbena ( skvelý preklad Ľ. Feldek) zdramatizoval a úplne vtiahol diváka do  pochmúrneho príbehu... Držíme mu palce!

 1. marec 2024

Poézia

 1. Vanesa Ivaničová / 1.B , Tichomír Milkin : Romanca
 2. Júlia Kosturiaková/ 1. B, L. Vadkerti – Gavorníková: Nemohra súhra
 3. Oliver Šípoš / 1. B Katarína Hudecová: Na cestu k vám
 4. Samuel Benjamín Lakosil / 1. Z, K. J. Erben: Vodník
 5. Alexandra Čipková /2. B Mária Petrová :
 6. Alica Kotorová / O,   R. Kipling : Ak
 7. Bianka Pastieriková / 3. Z Július Lenko:  Ja som ako ten smutný vták

Próza

 1. 1. Lukáš Pavlík / 1. B, Janko Jesenský: Medicína
 2. Timea Hajrová / 4. P, Igor Voštiar: Kvapka
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©