Tento projekt sa realizuje  s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.“

Názov projektu:Učíme sa pre prax

Prijímateľ:                         Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Miesto realizácie projektu: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, Banská Štiavnica
Začiatok projektu:             02/2014
Ukončenie projektu:          07/2015
Sektor:                              Verejný
Operačný program:           Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1:                    Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:                         1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové výdavky projektu:302 497,43 eur
Požadovaná výška NFP:     287 372,56 eur

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvýšenia šance na uplatnenie sa pre absolventov po ukončení štúdia.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©