Chemická odborná učebňa – 25.II.2016

Súťažná prehliadka SOČ na našej škole opäť ukázala, akým pestrým potenciálom študijných odborov disponujeme . Už samotné témy SOČ napovedajú, že sa oplatilo investovať kopu času, úsilia a entuziazmu do ich prípravy. Z uvedených prác postupujú do krajského kola prvé dve v každom odbore.

Odbor-10 Stavebníctvo, geodézia , kartografia

- práce geodetov boli motivované kultúrnym a prírodným prostredím Banskej Štiavnice, ich predmetom bolo zameriavanie a vytváranie 3D modelov. Niektoré práce ašpirujú na praktické využitie v turistickom ruchu a môžu byť pre naše mesto veľkým prínosom. Dokážu pomocou interaktívnej mapy poskytnúť presné informácie o osobnostiach pochovaných na evanjelickom cintoríne nad Klopačkou alebo podnetom pre úpravu a revitalizáciu frekventovaného a doposiaľ nevyužitého územia pod Starým zámkom

1.miesto

Priestorový digitálny vektorový model kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone - Leonard Vladimír Rinesch

2.miesto

Geometrický plán – zameranie zmeny -Martin Schneider

3.miesto

Priestorový digitálny vektorový model Domu smútku na židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici - Ľudovít Chovanec

4.miesto

LIS turisticky zaujímavých trás v meste Banská Štiavnica - Miroslav Klinovský/ LIS Land information system/

5.miesto

Priestorový digitálny vektorový model územia ako podklad projektovania úpravy a revitalizácie - Alena Laššáková

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia

1.miesto

Lišajníky ako bioindikátory znečistenia ovzdušia v Banskej Štiavnici - Ivana Majerová /Biomonitoring pomocou lišajníkov -17 druhov , prebiehal na 20-tich stanovištiach v B. Štiavnici, aby potvrdil kontamináciu ovzdušia lokálnymi zdrojmi vykurovania. Žiačka po prvýkrát v našom meste realizovala uvedený typ meraní a navrhla aj možnosti eliminácie rizika a ochranu zdravia obyvateľov/

2.miesto

Recyklácia papiera v umeleckej úžitkovej tvorbe Martina Országhová/ 11 zaujímavých kreatívnych modelov vytvorila žiačka z roliek toaletného papiera ako príklad recyklácie /

Odbor 04-Biológia

1.miesto

Vplyv chovu a služobného výcviku psov na správanie a choroby psov - Mária Rihová / Adeptka štúdia kynológie v spolupráci s PZ v Žiari nad Hronom navrhla inovatívny postup pri výcviku služobných psov. Na základe prieskumu u policajných psovodov a súkromných majiteľov psov navrhla vhodné plemená na výcvik pre vybrané aktivity, identifikovala možné ochorenia a zmeny v správaní psov. Takáto téma bola po prvýkrát v SR realizovaná v Policajných zložkách SR/

2.miesto

Meranie fyzikálnych parametrov v pracovnom prostredí – Danka Ďurkovičová /Fyzikálne faktory : hluk, svetlo, vlhkosť a používanie pracovných pomôcok vyhodnocovala na vzorke dvoch ZŠ, dvoch SŠ a v siedmich priemyselných podnikoch. Navrhla odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok žiakov i pracovníkov /

Odbor 16-Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

1.miesto

Gotická sáčková väzbaLucia Hlaváčová

2.miesto

Modifikácia dobového odevuĽudmila Uhrínová

3.miesto

Naša existencia ako súčasť ekosystémovZuzana Lehká

Pozrime sa na niektoré práce bližšie.

GEODÉZIA – práce geodetov boli motivované kultúrnym a prírodným prostredím Banskej Štiavnice

Umelecké odbory bodovali nezvyčajnými prácami, veď už víťazná práca je toho dôkazom. Parafráza na gotickú sáčkovú väzbu/ ktorá je veľmi vzácna, dochovalo sa len 25 originálov na celom svete /má ambície zabodovať už aj tým, že využíva dobové technológie a materiály . Napríklad blok z ručného papiera bol vyrobený v našej papierni, použili sa pergamenové predsádky a na sponách technika leptu a puncovania.

Korzet ako modifikácia dobového odevu dokázal remeselnú zručnosť a odvahu autorky popasovať sa s náročnou úlohou, ktorej predchádzala rekonštrukcia pôvodného dobového korzetu . Bavlnený batist a špeciálne špirálové kovové kostice, robené na mieru ,pomohli dotvoriť profesionálne čistú prácu , ktorá by potrápila aj skúsených divadelných kostymérov.

Skúšobná komisia vyhodnotila SOČ 2016 , vyzdvihla výbornú spoluprácu a atmosféru na obhajobách. Nešetrila slovami chvály na adresu aktívnej účasti súťažiacich, ktorí pohotovo reagovali na otázky komisie. Malé formálne nedostatky obhajob pomôžu postupujúcim súťažiacim odstrániť ich konzultanti.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že pri SOČ technických odborov boli využité prístroje zakúpené z projektu Učíme sa pre prax: Univerzálna stanica Stonex R2 a Envirometer.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©