drony004_original

Využitie UAV technológií v geodézii

Katarína na ľade a geodeti vo vytržení, asi takto by sme mohli uviesť nezvyčajnú akciu na školskom dvore 25.11.2015.
Z Košíc pricestoval vynikajúci odborník Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou na tému Využitie UAV technológií v geodézii. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia –drony. Drony možno využiť v stavebníctve, umožňujú monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Ing. Gajdošík uvádzal príklady z vlastnej firemnej praxe, oboznámil študentov aj s platnou legislatívou pri používaní dronov. Drony sa dajú riadiť pomocou aplikácie v smartfóne do vzdialenosti 600 m, joystickom na zápästí do 2 km alebo automatickými modmi.

Všetci si chceli vyskúšať okuliare pre virtuálnu realitu, vďaka ktorým nadobudli dojem, že sa pozerajú na Zem z vtáčej perspektívy. Magický letecký zážitok sprostredkuje prepojenie kamery kvadrokoptéry s okuliarmi, ktoré majú zabudované senzory na snímanie pohybov a pri otáčaní hlavou sa synchrónne otáča aj kamera dronu. Virtuálny pilot „lieta“ vo veľkých výškach aj bez pilotných skúšok. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodeti v Maďarsku

Západomaďarská univerzita Šoproň, Maďarsko

9. až 10. 4. 2015 sa študenti SPŠ S. Mikovíniho 1.- 4. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili odbornej exkurzie realizovanej v rámci projektu „Učíme sa pre prax“, ktorý zahŕňa modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Prvým cieľom bola Budapešť s návštevou Rybárskej bašty.

Ďalšou zaujímavou zástavkou v Budapešti bol pre geodetov zaujímavý vrch Gellerthégy, kde sa v bývalej hvezdárni nachádzal počiatok súradnicových sústav kartografických zobrazení používaných pre mapy bývalého Uhorska. V súčasnosti na vrchu Gellerthégy dominuje bývalá pevnosť rakúskej posádky. Študenti tu mali možnosť prezrieť si a pofotiť  jarnú panorámu centra Budapešti.

Po sedení v autobuse a po náročnej poznávacej časti padlo dobre troška ponaťahovať kostry „hekískom“ pri parkovisku.

Hlavným bodom programu exkurzie bola návšteva Fakulty geoinformatiky Západomaďarskej univerzity v Šoproni, ktorá sa uskutočnila následujúci deň. Na akademickej pôde nás srdečne privítal vedúci oddelenia Geodézie a geoiformatiky a spolu so svojimi kolegami nám odprezentovali život univerzity z dvoch hľadísk: z hľadiska historického a z hľadiska súčasného.

Univerzita, ako priamy nástupca slávnej Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, dodnes udržiava prostredníctvom svojich pedagógov a študentov dávne akademické tradície. Presvedčili sme sa o tom aj počas prehliadky štiavnickej uličky „Selmeci utca“ s vystavenými exponátmi pripomínajúcimi naše mesto a dokumentujúcimi jednotlivé akademické tradície.

Modernú odbornú zložku exkurzie zastrešilo pracovisko geodézie a pracovisko  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Moderné prístrojové vybavenie a technológie používané pri realizácii odborných projektov v oblasti geodézie nám predviedli priamo počas pútavej prednášky. Výsledkom prednášky bolo nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj 3D model – mračno bodov prednáškovej sály spolu s účastníkmi prednášky vytvorený pomocou 3D laserového skenera.

Nasledovala prehliadka  pracoviska  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, kde si žiaci vyskúšali rôzne typy umelého stereoskopického pozorovania.

Exkurziu sme zavŕšili návštevou „muzeálnej časti“ inštitútu, kde vystavovali také skvosty ako unikátny lodný chronometer pochádzajúci zo zaoceánskej lode obdobia Rakúsko – Uhorska ale aj reliéfna nástenná mapa vytvorená z máp 3. vojenského mapovania (z čias Rakúska – Uhorska) zobrazujúca celé bývalé Uhorsko.

Ing. Dalibor Kostra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jesenná univerzita architektúry 2014

V dňoch 31. augusta až 7. septembra sa vybraní študenti odboru Geodézia, kartografia a kataster zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnili 6. ročníka študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2014 (JUA 2014) v Banskej Štiavnici. Workshop pravidelne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave. JUA 2014 bola zameraná na sakrálne pamiatky v krajine, ich spoznávanie, štúdium a dokumentáciu. Srdcom a dušou celého podujatia bol už tradične tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Cieľom workshopu bola nielen dokumentácia pamiatok, ale aj vytvorenie spolupráce medzi študentmi vysokých a stredných škôl. Našu školu zanietene reprezentovali geodeti z 3. ročníka: Alena Laššáková, Martin Schneider, Ľudo Chovanec a Leonard Chalama.

Cieľom workshopu bolo zdokumentovať kaplnky: Sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej, Sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Antone, Sv. Jána Nepomuckého pri kostole Sv. Kataríny v B. Štiavnici. Ďalej kostolík Sv. Ondreja v Štefultove a kamenné plastiky v lokalite Hájik a na ul. A. Pécha. Študenti SPŠ S. Mikovíniho pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím pod odborným vedením Ing. Dalibora Kostru geodeticky zameral kaplnku vo Sv. Antone. Druhý tím pod odborným vedením Ing. Ondreja Trhana zo Stav. fakulty STU metódami fotogrametrie zdokumentoval kaplnky v Banskej Belej a vo Sv. Antone.

Atmosféru podujatia sprevádzalo nefalšované nadšenie a zanietenosť účastníkov, ktoré popri vysokom pracovnom nasadení vytvorilo priestor pre vznik srdečných priateľských vzťahov na pozadí odbornej spolupráce architektov, záhradných architektov, geodetov, historikov a teoretikov umenia a krajinných ekológov. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrany pamiatok a sakrálnej architektúry. Záujem a oduševnenie našich študentov prekonalo očakávania nielen organizačného tímu, ale aj študentov samotných. V cieľovej rovinke podujatia, kedy každá minúta mala cenu zlata sa vyburcovali priam k nadľudským výkonom. Zaspávajúc s prvými slnečnými lúčmi sobotného rána odovzdali výsledky svojej práce na úrovni profesionálov. Práce účastníkov boli odprezentované verejnosti na vernisáži v sobotu 6. septembra o 19. hodine v detašovanom pracovisku FA STU na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Voškovej PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň.

dajte_ma_dole..._original

Terénne cvičenia živoťákov a geodetov

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom, ktoré viedol Ing.Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Valentína Vajsová, Ing Mária Siváková, Ing. Slavomíra Kašiarová PhD, Ing.Dalibor Kostra.

Prvý deň účastníci absolvovali výstup na Sitno, kde mali odbornú prednášku s Ing. Antonom Maruškom zo správy CHKO Štiavnické vrchy o histórii a význame prírodnej rezervácie.

Po malom oddychy a večeri si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti  v nočnej hre, kde riešili úlohy zamerané na orientáciu v teréne, prácu s mapou, spoluprácu v skupine, vedomosti z oblasti geológie, dendrológie, liečivých rastlín  a kde občas stretli aj nejaké to „strašidlo“.

Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na mapovanie, výpočty a spracovanie v okolí tajchu  Bakomi, Vindšachta, Evička, Počúvadlo, kde sa zaoberali geológiou, fytocenológiou, geodéziou, krajinnou ekológiou, stresovými faktormi v krajine  a možnosťami využívania krajiny. Študenti 1. ročníkov navštívili aj ZŠ  na Štiavnických Baniach, kde sa predstavili žiaci so svojimi dravcami.

Vo večerných hodinách študenti spracovávali výsledky svojich prác  do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň. Po zhodnotení prác jednotlivých ročníkov, boli víťazi nočnej hry odmenení sladkými odmenami.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Počasie nám prialo slnečno-oblačno, čo k prírode patrí a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Názory študentov:

Dida, Mikuška 1Z

Chatovačka sa nám veľmi páčila. Vegeteriánska strava bola dobrá. Nepáčilo sa nám, že sme mali málo voľného času. Výstup na Sitno bol krutý. Veľmi sa nám páčil Scooty, a dravce na sokoliarstve. Páčila sa nám aj nočná hra. Tešíme sa na budúci rok.

Geodetky 1.G:

V stredu po Veľkej noci sme sa zobudili plné elánu, tešiac sa na terénne cvičenie. Po dvoch hodinách čakania, pre nás autobus prišiel. Po ubytovaní na chate nás čakal ťažký výstup na Sitno. Cesta bola náročná, no náučná. Na vrchole nás čakal pracovník  CHKO, ktorý nám rozprával o Sitne. Večer sme sa ubolení vrátili na chatu a pripravili si program  na ďalší deň. Unavení sme rýchlo zaspali. Štvrtku sme sa obávali-čakalo nás celodenné meranie. Doobeda bolo fajn, no potom nás to tak nebavilo.

3.Z

Výhodou terénnych cvičení je, že si svoje teoretické vedomosti si môžeme otestovať v praxi. Navyše sme sa zoznámili s poznatkami ,s ktorými sa stretneme vo vyššom ročníku. Mali sme aj malý čas na zábavu. Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť aj o rok v rovnakom počte.

Kašiarová, Siváková, Vajsová, Kostra – SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodetický pentatlon 2014

V dňoch 11. až 13. apríla 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka Medzinárodného geodetického pentathlonu (IG5) 2014 v mestečku Letohrad v Českej republike. Organizátorom tohto ročníka bola Průmyslová střední škola Letohrad. Piatkové slávnostné otvorenie súťaže a privítanie účastníkov prebehlo na letohradskom námestí súčasne so stretnutím s úspešnými olympionikmi ,biatlonistami zo ZOH v Soči, Ondřejom Moravcom, Michalom Šlesingrom, Michalom Krčmářom a Lukášom Kristejnom. Účastníkov IG5 privítal primátor mesta Letohrad Petr Fiala a riaditeľ PSŠ Ing. Martin Prikner. Aprílové počasie nám prialo a pripravilo slnečnú súťažnú sobotu. Prví súťažiaci vyrazili na 13 kilometrovú trať ráno o ôsmej hodine. Na štart sa postupne postavilo 31 trojčlenných družstiev budúcich geodetov z Čiech, Slovenska a Maďarska. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení : Adam Šalkovský (4. ročník), Jakub Havran (3. ročník) a Alena Laššáková (2. ročník). Na trase čakalo 5 stanovísk ,na ktorých museli súťažiaci plniť na čas a presnosť 5 geodetických disciplín (trigonometrické určenie vodorovnej dĺžky, určenie výmery, určenie nivelačného prevýšenia, centrácia a horizontácia geodetického prístroja a trigonometrické určenie nadmorskej výšky bodu). Napriek nadšeniu a maximálnemu nasadeniu všetkých fyzických aj duševných síl sa nášmu družstvu nepodarilo v kvalitnej konkurencii výraznejšie presadiť. Neúspech nás záväzuje zabojovať o lepšie umiestnenie v budúcom ,jubilejnom 10. ročníku IG5. Odmenou pre všetkých účastníkov bol sobotný večer plný zábavy a rozhovorov ,vzniku nových priateľstiev a zážitkov. Aké dojmy zanechala súťaž na našich súťažiacich? Adam Šalkovský: „Tohoročná súťaž bola minimálne tak super ako minulý rok. Zmena prostredia a výborné ubytovanie, či strava tomu nasvedčovali. Po organizačnej stránke všetko prebehlo bez komplikácií a všetci zúčastnení si odniesli mnoho krásnych spomienok, zážitkov. Počasie bolo úplne ideálne. Keďže som mal už nejaké skúsenosti z minulého ročníka ,stal som sa vedúcim nášho tímu. Mojou úlohou bola navigácia počas cezpoľného behu. Na zvyšných úlohách sme sa podieľali všetci. Terén nebol náročný a poskytol nám úžasné výhľady na okolitú prírodu. Celková trasa merala okolo 13 km . Tímovú prácu sme si vyskúšali pri plnení geodetických úloh na piatich stanoviskách. Náš tým tvorili : druháčka Alenka, tretiak Jakuba a samozrejme , ja. Avšak snaha a energia, ktorú sme do súťaže vložili ,nestačila na dosiahnutie dobrého výsledku. Jediným negatívom tejto súťaže bolo naše neuspokojivé umiestnenie. Konkurencia bola nesmierna! Súťaže sa zúčastnilo niekoľko škôl zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Môžem pokojne povedať, že na tento víkend budem ešte dlho spomínať a podobná možnosť sa mi už tak ľahko nenaskytne. Preto by som chcel poďakovať organizátorom súťaže za program , ktorý pre nás pripravili. Poďakovanie patrí aj našej škole, že nám umožnila zúčastniť sa týchto geodetických “súbojov.” Na záver ostáva už len poďakovať organizačnému tímu z PSŠ Letohrad pod vedením Ing. Jirka Štepánka za veľmi dobre zorganizované podujatie a príjemne strávený víkend. Už teraz sa tešíme na budúci ročník IG5.

ucastnici_workshopu_original

Jesenná univerzita architektúry 2013

V dňoch 1. až 8. septembra sa v Banskej Štiavnici konal V. ročník študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2013 (JUA 2013) organizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hnacím motorom podujatia bol už tradičný tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Okrem vysokoškolských študentov sa workshopu zúčastnili aj vybraní študenti našej školy zo študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster – Adam Šalkovský, Jakub Meloš, Vivien Kanyicsková, Jakub Červenák a Pavel Orságh pod vedením Ing. Dalibora Kostru.

Témou tohto ročníka  boli sakrálne pamiatky v krajine, ich význam, dokumentácia a ochrana. Úlohou bolo zdokumentovanie krížov, božích múk, samostatných sôch a kaplniek v katastri mesta Banská Štiavnica a detailné zdokumentovanie a geodetické zameranie areálu kalvárie v obci Horná Roveň. Naši geodeti pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím sa pod vedením Ing. Dalibora Kostru venoval detailnému zameraniu objektov v areáli kalvárie. Druhý tím sa pod vedením Ing. Mariána Marčiša, PhD z katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, venoval fotogrametrickému modelovaniu jednotlivých stél – zastavení kalvárie. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrane pamiatok a sakrálnej architektúry. Na workshope sa účastníkom podarilo vytvoriť priateľskú atmosféru, s  osobným zanietením účastníkov, pracovným nadšením a vysokým pracovným nasadením.  Výsledkom tohto snaženia bola architektonická, geodetická a kunsthistorická dokumentácia objektov, odprezentovaná verejnosti na vernisáži  v sobotu 7. septembra o 19. hodine na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň. Srdečná vďaka patrí aj Ing. Vladimírovi Peťkovi a firme Geo Igs s.r.o. Bratislava, Tine Andrei Wolosiuk a všetkým priateľom z Archanjel caffe bar, ktorí podporili účasť našich študentov na JUA 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodetický pentatlon 2013

Počas krásneho jarného víkendu v dňoch 19. – 22. apríla 2013 sa študenti našej školy odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili 8. ročníka Medzinárodného geodetického pentatlonu (IG5) 2013 organizovaného SPŠ stavebnou Oskara Winklera v Lučenci. Našu školu reprezentovali 2 trojčlenné družstvá: družstvo študentov 4. ročníka – Majdová Mária, Brodziansky Jozef, Urbánek Adam a družstvo študentov 3. ročníka – Kanyicsková Vivien, Orságh Pavel, Šalkovský Adam. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 34 družstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech.

Trať súťaže začínala na romantickej zrúcanine hradu Somoška  v blízkosti unikátneho kamenného vodopádu  a ďalej pokračovala peknou jarnou prebúdzajúcou sa krajinou. Na trati hľadali účastníci kontrolné body a stanoviská na ktorých museli plniť praktické a teoretické úlohy z geodézie a kartografie. Pri plnení úloh bola hodnotená dosiahnutá presnosť a čas splnenia úlohy.
Napriek úsiliu a snahe sa našim družstvám nepodarilo v silnej konkurencii obhájiť  minuloročný úspech v celkovom hodnotení. V kategórii presnosť sa nám podarilo udržať v prvej tretine obsadením 9. a 12. miesta. Neúspech v umiestnení nám však nezatienil celkový dobrý dojem a radosť z účasti na súťaži a stretnutí s priateľmi z iných škôl.

V krásnu slnečnú nedeľu sme sa rozhodli navštíviť na spiatočnej ceste ešte zopár zaujímavých a historicky významných miest. Vrcholom mala byť návšteva rodného domu Samuela Mikovíniho v Ábelovej. Prekvapenie, sklamanie a smútok ktorý sme po príchode na toto významné pamätné miesto zažili je však ťažko opísateľný slovami a pochopíte ho keď si prehliadnete fotografiu na konci článku.

Na ilustráciu atmosféry súťaže ešte zopár dojmov našich zúčastnených študentov:
M. Majdová, J. Brodziansky: „Bola to veľká výzva. Hoci terén bol náročný bojovali sme až do konca. Siahli sme na dno svojich síl.“
A. Urbánek: „Keďže bola veľká konkurencia, vyhrať bolo ťažké, ale aj tak sme verili do poslednej chvíle, že sa umiestníme. Cez to všetko sme si odniesli pár krásnych spomienok a skúseností, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.“

Na záver sa chceme za všetkých účastníkov poďakovať hlave aj srdcu celého podujatia Ing. Pavlovi Fodorovi a jeho organizačnému tímu z SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

ako_sa_meral_svet10_original

Ako sa meral svet

jesenna_univerzita_architektury_1_original

Jesenná univerzita architektúry 2012

V dňoch 16. až 23. septembra 2012 sa naši študenti štvrtého ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster: Majka Majdová, Erika Stašová, Lívia Gundová, Miroslav Oravec, Marcel Graus a Matej Čiaš, zúčastnili študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2012 (JUA 2012). Toto podujatie organizuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už štvrtý rok. Koordinátorkou, hlavou aj srdcom projektu počas všetkých ročníkov je Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. , odborným garantom je Prof. Ing. arch. Pavol Gregor, PhD. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Témou 4. ročníka JUA 2012 bola dokumentácia ohrozených pamiatok v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica a dokumentácia historických brán v Pamiatkovej zóne  Krupina. Naši študenti pracovali a zúčastňovali sa prednášok v kruhu univerzitných študentov Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry z Bratislavy a Prahy.

Úlohou workshopu bolo zdokumentovanie stavebných pamiatok, z ktorých mnohé sa možno nenávratne stratia v ruinách a v kope sutiny. Stredoškoláci z SPŠ Samuela Mikovíniho spolupracovali so študentmi architektúry na dokumentácii baníckeho domu na ulici Dolná Resla a ulici Pavla Kyrmezera v Banskej Štiavnici, kde vykonali geodetické zameranie týchto objektov. Na workshope vzniklo prirodzené prepojenie nielen študentov rôznych odborov, ale aj prepojenie stredoškolskej a univerzitnej úrovne vzdelávania. Zanietenie, nadšenie a vysoké pracovné nasadenie všetkých účastníkov prinieslo svoje ovocie vo forme veľmi pekných a kvalitných vizualizácii, plánov, pohľadov a iných foriem dokumentácie k uvedeným stavebným pamiatkam. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé večerné prednášky tematicky spojené s ochranou a rekonštrukciou stavebných pamiatok vedené reprezentantmi súčasnej odbornej špičky v tejto oblasti na Slovensku a v Čechách.

Výsledky workshopu boli prezentované verejnosti na vernisáži uskutočnenej 23. septembra 2012 na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici.

Všetkým účastníkom aj organizátorom patrí veľká vďaka za zaujímavo a príjemne strávený týždeň a už dnes sa tešíme na budúci ročník Jesennej univerzity architektúry.

nase_druzstva_02_original

GEODETICKÝ PENTATLON 2012

7.ROČNÍK  GEOTETICKÉHO PENTATLONU – LUČENEC 2012-04-22

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici odboru geodézia a kartografia obsadili v medzinárodnej konkurencii 3. Miesto.

V dňoch 20. -22. Apríla 2012 organizovala SPŠ Oskara Winklera v Lučenci už 7. ročník geodetického pentatlonu , ktorého sa zúčastnila kvalitná medzinárodná konkurencia- 6 slovenských, 5 českých a 4 maďarské stredné školy, ktoré sa zaoberajú vyučovaním geodézie a kartografie. Školy vytvorili 31 trojčlenných družstiev, ktoré absolvovali 22 km trať, na ktorej plnili päť rôznorodých odborných úloh. Obvyklá dľžka trate býva v rozmedzí  15 – 25 km. K stanovištiam sa študenti dostali pomocou GPS a určených súradníc. Hodnotila sa presnosť a čas, ku ktorému sa pripočítali trestné minúty, ak sa študenti dopustili nepresností. Aké úlohy čakali na študentov?

  1. Stanovište : Určenie výmery plochy /domu a schodišťa /
  2. Stanovište: Horizontácia a centrácia geodetického prístroja totálnej stanice na čas a presnosť
  3. Stanovište: Trigonometrické určenie výšky objektu
  4. Stanovište: Nivelácia –určenie prevýšenie niveláciou
  5. Stanovište: Teoretické otázky

Naša škola vyslala do súťaže 2 družstvá, 3. miesto v presnosti a celkové 6. miesto vybojovali tretiaci v zložení:  Adam Urbánek,Majka Majdová a Jozef Brodziansky. 6. priečka v presnosti a celkovo 20. miesto si počkalo na družstvo Štefana Kubíka, Lenky Hlaváčovej a Petra Vargu. Študentom ďakujeme nielen za reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho ale aj mesta Banská Štiavnica. Pedagogický dozor a zároveň úlohu rozhodcov plnili pedagógovia : Ing. Dalibor Kostra a Mgr. Martin Prokein.

Dalibor Kostra

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©