06_original

Geodeti na JUA 2017

Geodeti na Jesennej univerzite architektúry 2017

V dňoch 10. až 16. 9. 2017 sa žiačky 3. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster Natália Melišková, Diana Rybárová, Miroslava Vicianová a Alexandra Bešinská zúčastnili  workshopu Jesenná univerzita architektúry 2017.

Jesenná univerzita architektúry 2017 (JUA 2017) bola už 7. ročníkom workshopu pre vysokoškolských študentov architektúry, histórie umenia a etnografie, ktorý organizuje Fakulta  architektúry STU v Bratislave vo Vzdelávacom a vedeckovýskumnom centre v Banskej Štiavnici. Vďaka Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD., organizátorke a duši celého workshopu, sa ho už po  štvrtýkrát mohli zúčastniť aj naši žiaci ako jediní  stredoškoláci. Témou tohto ročníka bola Ľudová architektúra v lokalite UNESCO – Banská Štiavnica a okolie.

Účastníci JUA 2017 na úvod absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu po obciach v okolí , kde sa priamo na mieste zoznámili so zachovanými objektmi a prvkami ľudovej architektúry a urbanizmu v krajine.

V ďalších dňoch sa už študenti venovali výskumu a dokumentovaniu zachovanej ľudovej architektúry v obciach Svätý Anton, Prenčov a Beluj. Naše  geodetky dostali za úlohu geodeticky zamerať a vytvoriť 3D model evanjelickej fary v obci Beluj s jej priľahlým hospodárstvom . Po týždni sústredenia a úpornej snahy sa im podarilo cieľ splniť. Výsledok si môžete pozrieť na fotografiách. Okrem práce v teréne boli súčasťou workshopu aj večerné prednášky odborníkov na témy týkajúce sa ľudovej architektúry, jej záchrany a ochrany.

Na záver nám ostáva už len poďakovať  organizačnému tandemu Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD. a odbornému garantovi prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., ako aj všetkým účastníkom za príjemne a pútavo strávený týždeň, ktorý nás všetkých opäť obohatil kultúrne aj skúsenosťami.

untitled-2_original

Slovenské kolo SOČ 2017

Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ.

V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšali svoje zručnosti, nápady a vedomosti žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka odboru geodézia kartografia a kataster: Filip Frčka za odbor 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia a Matúš Macek za odbor 08 hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorí v krajskom kole SOČ zvíťazili.

Usporiadatelia pripravili 26. apríla pre súťažiacich prehliadku múzea SNP.

Slávnostné otvorenie 39. ročníka SOČ bolo sprevádzané laserovou šou, príhovormi riaditeľa ŠIOU, predsedníčky celoštátnej odbornej komisie, riaditeľov usporiadateľských škôl, primátora BB a bohatým kultúrnym programom v aule SZU.

Celoštátna prehliadka pokračovala 27.apríla obhajobami prác a následnou diskusiou. Všetci účastníci sa zhodli, že účasť na celoštátnej prehliadke je mimoriadne náročná. V jednotlivých kategóriách mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých prác z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť úroveň svojej práce, prípadne ju zdokonaliť .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme v napätí očakávali, potvrdilo sa , že systematická práca, dobrý nápad a primerané nadšenie sa vypláca. Sme veľmi hrdí na vynikajúce umiestnenie nášho maturanta, žiaka IV.G Filipa Frčku, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnej prehliadke SOČ v kategórii 1 0 stavebníctvo, geodézia, kartografia .Okrem diplomu za 1. miesto a vecnej ceny od zástupkyne ŠIOU si zároveň prevzal aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu súťažnú prácu s prírodovedným zameraním.

Filipovi Frčkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a do budúcna mu želáme ešte veľa kreatívnych nápadov. Veríme, že ďalšie úspechy sa skoro dostavia. Matúš Macek sa tiež dôstojne zhostil obhajoby svojej práce, ktorá bola zaujímavá a podnetná. Dostal účastnícky diplom a od nás pochvalu.

Ing. Ingrida Miháliková ,konzultantka SOČ

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič prijal úspešných geodetov Filipa Frčku a Matúš Macek spolu s vyučujúcimi Ing. Ingrid Mihálikovou a Ing. Daliborom Kostrom, ktorí ich pripravovali a priviedli k vynikajúcemu umiestneniu na krajskom a celoštátnom kole SOČ. Všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň ich aj finančne odmenil.

001

Krajské kolo SOČ 2017

p1180510_original

Terénne cvičenia 2016

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere, ktoré viedol Ing. Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Dalibor Kostra, Ing. Ingrida Miháliková Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.  Pobytu na Počúvadle sa zúčastnili aj žiaci ZŠ z rôznych regiónov, ktorí získali pobyt ako jednu z cien v rámci súťaže, alebo prejavili záujem študovať na našej škole a chceli vidieť praktické úlohy v teréne. Aj keď aprílové počasie nebolo prívetivé, na chate Lodiar nám spríjemnili pobyt p.správca a pani kuchárky, ktoré sa o nás dobre starali.

Prvý deň pricestoval  geodet  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík z Košíc, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  a ukážkou „Využitia UAV technológií v geodézii“. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia – drony. Drony možno využiť na monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Poobede sa spracovala nalietaná časť záujmového územia, z ktorej sa urobila vizualizácia 3D modelu chaty Lodiar. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich. Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na orientáciu v teréne a vytyčovanie pomocou GNSS – GPS technológie. Doobeda mali študenti súťaž, ktorú pripravili lektori- hľadali polohu bodov pomocou súradníc zadaných do GPS, pričom plnili úlohy a po ich splnení získali sladkú odmenu. Pomocou aplikácie v mobile študenti vyhľadali 4 geokešky – skrýše v okolí jazera Počúvadlo. Tie obsahovali malú krabičku s drobnosťami a zápisníkom kde sa zapisovali všetci nálezcovia. V ďalších dňoch študenti zmapovali záujmové územie v okolí chaty a spracovávali výsledky svojich prác v geodetických programoch do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň.

Žiaci z odboru Životné prostredie  v prvý deň absolvovali výstup na Sitno, kde sa oboznámili s históriou hradu. Na druhý deň sa presunuli do obce Štiavnické Bane, kde  mapovali biotopy v okolí tajchu Vindšachta , kde sledovali zmeny ekosystémov po napustení tajchu. Podľa metodiky  realizovali ekologické hodnotenie jednotlivých stavieb, dvorov, záhrad, sadov, spevnených brehov, chodníkov a ciest, drevín, cintorínov a ďalších zložiek obce a pozreli si vodohospodárske prepojenie  tajchu Bakomi, Vindšachta, Evička. Následne  sa  presunuli  do rekreačnej oblasti Richňava, kde si všímali jednotlivé parametre pre vyhodnotenie  SWOT analýzy a možného potenciálneho rozvoja danej oblasti. Vo večerných hodinách, keďže ešte počasie prialo si všetci opiekli klobásky  či špekáčky na ohníku. Na tretí deň, aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, Živoťáci vyhodnocovali pórovitosť, merali koridory, uzly, siete, v chatovej oblasti a  možnosti kontaminácie územia Počúvadla. Porovnávali staré historické mapy so súčasnými. V poobedňajších hodinách vyhodnocovali  odobrané lišajníky z danej oblasti, ktoré sú známe ako bioindikátory znečistenia ovzdušia a spracovávali výsledky svojich prác do prezentácie, ktorú si všetci odprezentovali po večeri pred svojimi spolužiakmi..

Počasie bolo naozaj aprílové, čo k prírode patrí, a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Miháliková, Kašiarová

vesmir_020_original

Vesmír a zážitkové vyučovanie

Po prebratí učebného celku Vesmír a slnečná sústava sa študenti technických odborov SPŠ S. Mikovíniho vybrali na exkurziu do Hvezdárne a Zážitkovo – vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach.

V Atlantis centre sme sa oboznámili s jednotlivými planétami Slnečnej sústavy, s históriou ich skúmania a budúcimi výzvami pre ľudstvo pri spoznávaní vesmíru. Fantazírovali sme o mimozemšťanoch a hľadali odpovede na otázky, ktoré si ľudstvo v súvislosti s vesmírom  a našom mieste v ňom kladie od nepamäti.

Vo hvezdárni nás nadšenci pozorovania vesmírnych telies poučili o ďalekohľadoch, ktorými možno pozorovať hviezdy a úkazy na oblohe. Je úžasné, že viaceré časti hlavného teleskopu si pracovníci hvezdárne zostrojili sami. Pri prezentácii v kupole, ktorá predstavovala oblohu a pohľad do vesmíru, sa premietala obloha a rôzne animácie, vďaka ktorým sme takmer na vlastnej koži prežili pobyt vo vesmíre, preleteli sme pásmom asteroidov pri Jupiteri, pozreli sme sa na nočnú oblohu očami starých Grékov, naučili sme sa orientovať na nočnej oblohe, určovali sme sever, takže sa v noci nestratíme. Fascinoval nás pohľad na Slnečnú sústavu z vesmíru, kde sa naša modrá planéta vynímala medzi ostatnými planétami ako žiarivý klenot.

Neskôr     sme sa do sýtosti nasmiali a vybláznili pri interaktívnych objektoch, prostredníctvom ktorých sme spoznávali fungovanie mnohých fyzikálnych a prírodných javov v praxi. Overili sme si zákon akcie a reakcie, magnetizmus, silu a prúdenie vetra, príťažlivú silu zeme, odraz a lom svetla pomocou zrkadiel, pôsobenie sily po určitej dráhe, veľkosť rotačnej sily, naklonenú rovinu, orientáciu v priestore a mnoho ďalších zákonitostí. Najviac času sme strávili tvorbou obrovských bublín, ktoré demonštrovali povrchové napätie v kvapaline. Bolo zábavné ocitnúť sa vo vnútri bubliny, alebo sa vďaka optickým ilúziám zbaviť tela.

Po návrate nás ešte čakala práca na vypracovaní zadaní a skupinové prezentácie, ktoré sme si navzájom ohodnotili. Vďaka tejto exkurzii sme si vyskúšali prácu v tímoch a spoločne prezentovali zážitky, dojmy i novonadobudnuté vedomosti.
Na záver možno konštatovať, že naši študenti sa spontánne zapájali do ponúkaných aktivít a viackrát prekvapili pracovníkov centra a hvezdárne svojimi vedomosťami.

RNDr. Valentína Vajsová

drony004_original

Využitie UAV technológií v geodézii

Katarína na ľade a geodeti vo vytržení, asi takto by sme mohli uviesť nezvyčajnú akciu na školskom dvore 25.11.2015.
Z Košíc pricestoval vynikajúci odborník Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou na tému Využitie UAV technológií v geodézii. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia –drony. Drony možno využiť v stavebníctve, umožňujú monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie. Ing. Gajdošík uvádzal príklady z vlastnej firemnej praxe, oboznámil študentov aj s platnou legislatívou pri používaní dronov. Drony sa dajú riadiť pomocou aplikácie v smartfóne do vzdialenosti 600 m, joystickom na zápästí do 2 km alebo automatickými modmi.

Všetci si chceli vyskúšať okuliare pre virtuálnu realitu, vďaka ktorým nadobudli dojem, že sa pozerajú na Zem z vtáčej perspektívy. Magický letecký zážitok sprostredkuje prepojenie kamery kvadrokoptéry s okuliarmi, ktoré majú zabudované senzory na snímanie pohybov a pri otáčaní hlavou sa synchrónne otáča aj kamera dronu. Virtuálny pilot „lieta“ vo veľkých výškach aj bez pilotných skúšok. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodeti v Maďarsku

Západomaďarská univerzita Šoproň, Maďarsko

9. až 10. 4. 2015 sa študenti SPŠ S. Mikovíniho 1.- 4. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili odbornej exkurzie realizovanej v rámci projektu „Učíme sa pre prax“, ktorý zahŕňa modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Prvým cieľom bola Budapešť s návštevou Rybárskej bašty.

Ďalšou zaujímavou zástavkou v Budapešti bol pre geodetov zaujímavý vrch Gellerthégy, kde sa v bývalej hvezdárni nachádzal počiatok súradnicových sústav kartografických zobrazení používaných pre mapy bývalého Uhorska. V súčasnosti na vrchu Gellerthégy dominuje bývalá pevnosť rakúskej posádky. Študenti tu mali možnosť prezrieť si a pofotiť  jarnú panorámu centra Budapešti.

Po sedení v autobuse a po náročnej poznávacej časti padlo dobre troška ponaťahovať kostry „hekískom“ pri parkovisku.

Hlavným bodom programu exkurzie bola návšteva Fakulty geoinformatiky Západomaďarskej univerzity v Šoproni, ktorá sa uskutočnila následujúci deň. Na akademickej pôde nás srdečne privítal vedúci oddelenia Geodézie a geoiformatiky a spolu so svojimi kolegami nám odprezentovali život univerzity z dvoch hľadísk: z hľadiska historického a z hľadiska súčasného.

Univerzita, ako priamy nástupca slávnej Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, dodnes udržiava prostredníctvom svojich pedagógov a študentov dávne akademické tradície. Presvedčili sme sa o tom aj počas prehliadky štiavnickej uličky „Selmeci utca“ s vystavenými exponátmi pripomínajúcimi naše mesto a dokumentujúcimi jednotlivé akademické tradície.

Modernú odbornú zložku exkurzie zastrešilo pracovisko geodézie a pracovisko  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Moderné prístrojové vybavenie a technológie používané pri realizácii odborných projektov v oblasti geodézie nám predviedli priamo počas pútavej prednášky. Výsledkom prednášky bolo nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj 3D model – mračno bodov prednáškovej sály spolu s účastníkmi prednášky vytvorený pomocou 3D laserového skenera.

Nasledovala prehliadka  pracoviska  fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, kde si žiaci vyskúšali rôzne typy umelého stereoskopického pozorovania.

Exkurziu sme zavŕšili návštevou „muzeálnej časti“ inštitútu, kde vystavovali také skvosty ako unikátny lodný chronometer pochádzajúci zo zaoceánskej lode obdobia Rakúsko – Uhorska ale aj reliéfna nástenná mapa vytvorená z máp 3. vojenského mapovania (z čias Rakúska – Uhorska) zobrazujúca celé bývalé Uhorsko.

Ing. Dalibor Kostra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jesenná univerzita architektúry 2014

V dňoch 31. augusta až 7. septembra sa vybraní študenti odboru Geodézia, kartografia a kataster zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnili 6. ročníka študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2014 (JUA 2014) v Banskej Štiavnici. Workshop pravidelne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave. JUA 2014 bola zameraná na sakrálne pamiatky v krajine, ich spoznávanie, štúdium a dokumentáciu. Srdcom a dušou celého podujatia bol už tradične tandem Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Cieľom workshopu bola nielen dokumentácia pamiatok, ale aj vytvorenie spolupráce medzi študentmi vysokých a stredných škôl. Našu školu zanietene reprezentovali geodeti z 3. ročníka: Alena Laššáková, Martin Schneider, Ľudo Chovanec a Leonard Chalama.

Cieľom workshopu bolo zdokumentovať kaplnky: Sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej, Sv. Jána Nepomuckého vo Sv. Antone, Sv. Jána Nepomuckého pri kostole Sv. Kataríny v B. Štiavnici. Ďalej kostolík Sv. Ondreja v Štefultove a kamenné plastiky v lokalite Hájik a na ul. A. Pécha. Študenti SPŠ S. Mikovíniho pracovali v dvoch tímoch. Prvý tím pod odborným vedením Ing. Dalibora Kostru geodeticky zameral kaplnku vo Sv. Antone. Druhý tím pod odborným vedením Ing. Ondreja Trhana zo Stav. fakulty STU metódami fotogrametrie zdokumentoval kaplnky v Banskej Belej a vo Sv. Antone.

Atmosféru podujatia sprevádzalo nefalšované nadšenie a zanietenosť účastníkov, ktoré popri vysokom pracovnom nasadení vytvorilo priestor pre vznik srdečných priateľských vzťahov na pozadí odbornej spolupráce architektov, záhradných architektov, geodetov, historikov a teoretikov umenia a krajinných ekológov. Súčasťou workshopu boli aj zaujímavé večerné prednášky odborníkov venujúcich sa problematike ochrany pamiatok a sakrálnej architektúry. Záujem a oduševnenie našich študentov prekonalo očakávania nielen organizačného tímu, ale aj študentov samotných. V cieľovej rovinke podujatia, kedy každá minúta mala cenu zlata sa vyburcovali priam k nadľudským výkonom. Zaspávajúc s prvými slnečnými lúčmi sobotného rána odovzdali výsledky svojej práce na úrovni profesionálov. Práce účastníkov boli odprezentované verejnosti na vernisáži v sobotu 6. septembra o 19. hodine v detašovanom pracovisku FA STU na Radničnom námestí.

Na záver ostáva už len poďakovať Ing. arch. Kataríne Voškovej PhD. a Prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., celému organizačnému tímu a všetkým účastníkom za príjemne a zmysluplne strávený týždeň.

dajte_ma_dole..._original

Terénne cvičenia živoťákov a geodetov

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom, ktoré viedol Ing.Miroslav Jausch, učitelia odborných predmetov Ing. Valentína Vajsová, Ing Mária Siváková, Ing. Slavomíra Kašiarová PhD, Ing.Dalibor Kostra.

Prvý deň účastníci absolvovali výstup na Sitno, kde mali odbornú prednášku s Ing. Antonom Maruškom zo správy CHKO Štiavnické vrchy o histórii a význame prírodnej rezervácie.

Po malom oddychy a večeri si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti  v nočnej hre, kde riešili úlohy zamerané na orientáciu v teréne, prácu s mapou, spoluprácu v skupine, vedomosti z oblasti geológie, dendrológie, liečivých rastlín  a kde občas stretli aj nejaké to „strašidlo“.

Ďalší deň ich čakali náročné úlohy na mapovanie, výpočty a spracovanie v okolí tajchu  Bakomi, Vindšachta, Evička, Počúvadlo, kde sa zaoberali geológiou, fytocenológiou, geodéziou, krajinnou ekológiou, stresovými faktormi v krajine  a možnosťami využívania krajiny. Študenti 1. ročníkov navštívili aj ZŠ  na Štiavnických Baniach, kde sa predstavili žiaci so svojimi dravcami.

Vo večerných hodinách študenti spracovávali výsledky svojich prác  do pôsobivých prezentácií, ktoré predstavili študentom a kolegom  na ďalší deň. Po zhodnotení prác jednotlivých ročníkov, boli víťazi nočnej hry odmenení sladkými odmenami.

Ďakujeme pánovi Petrovi Ernekovi za  kvalitné ubytovanie, možnosť využívať, welnes, bazén  a za výborne pripravené jedlo od pani kuchárok.

Počasie nám prialo slnečno-oblačno, čo k prírode patrí a keďže nám nepohoda nevadí budeme sa  tešiť na  terénky budúci školský rok.

Názory študentov:

Dida, Mikuška 1Z

Chatovačka sa nám veľmi páčila. Vegeteriánska strava bola dobrá. Nepáčilo sa nám, že sme mali málo voľného času. Výstup na Sitno bol krutý. Veľmi sa nám páčil Scooty, a dravce na sokoliarstve. Páčila sa nám aj nočná hra. Tešíme sa na budúci rok.

Geodetky 1.G:

V stredu po Veľkej noci sme sa zobudili plné elánu, tešiac sa na terénne cvičenie. Po dvoch hodinách čakania, pre nás autobus prišiel. Po ubytovaní na chate nás čakal ťažký výstup na Sitno. Cesta bola náročná, no náučná. Na vrchole nás čakal pracovník  CHKO, ktorý nám rozprával o Sitne. Večer sme sa ubolení vrátili na chatu a pripravili si program  na ďalší deň. Unavení sme rýchlo zaspali. Štvrtku sme sa obávali-čakalo nás celodenné meranie. Doobeda bolo fajn, no potom nás to tak nebavilo.

3.Z

Výhodou terénnych cvičení je, že si svoje teoretické vedomosti si môžeme otestovať v praxi. Navyše sme sa zoznámili s poznatkami ,s ktorými sa stretneme vo vyššom ročníku. Mali sme aj malý čas na zábavu. Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť aj o rok v rovnakom počte.

Kašiarová, Siváková, Vajsová, Kostra – SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geodetický pentatlon 2014

V dňoch 11. až 13. apríla 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka Medzinárodného geodetického pentathlonu (IG5) 2014 v mestečku Letohrad v Českej republike. Organizátorom tohto ročníka bola Průmyslová střední škola Letohrad. Piatkové slávnostné otvorenie súťaže a privítanie účastníkov prebehlo na letohradskom námestí súčasne so stretnutím s úspešnými olympionikmi ,biatlonistami zo ZOH v Soči, Ondřejom Moravcom, Michalom Šlesingrom, Michalom Krčmářom a Lukášom Kristejnom. Účastníkov IG5 privítal primátor mesta Letohrad Petr Fiala a riaditeľ PSŠ Ing. Martin Prikner. Aprílové počasie nám prialo a pripravilo slnečnú súťažnú sobotu. Prví súťažiaci vyrazili na 13 kilometrovú trať ráno o ôsmej hodine. Na štart sa postupne postavilo 31 trojčlenných družstiev budúcich geodetov z Čiech, Slovenska a Maďarska. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení : Adam Šalkovský (4. ročník), Jakub Havran (3. ročník) a Alena Laššáková (2. ročník). Na trase čakalo 5 stanovísk ,na ktorých museli súťažiaci plniť na čas a presnosť 5 geodetických disciplín (trigonometrické určenie vodorovnej dĺžky, určenie výmery, určenie nivelačného prevýšenia, centrácia a horizontácia geodetického prístroja a trigonometrické určenie nadmorskej výšky bodu). Napriek nadšeniu a maximálnemu nasadeniu všetkých fyzických aj duševných síl sa nášmu družstvu nepodarilo v kvalitnej konkurencii výraznejšie presadiť. Neúspech nás záväzuje zabojovať o lepšie umiestnenie v budúcom ,jubilejnom 10. ročníku IG5. Odmenou pre všetkých účastníkov bol sobotný večer plný zábavy a rozhovorov ,vzniku nových priateľstiev a zážitkov. Aké dojmy zanechala súťaž na našich súťažiacich? Adam Šalkovský: „Tohoročná súťaž bola minimálne tak super ako minulý rok. Zmena prostredia a výborné ubytovanie, či strava tomu nasvedčovali. Po organizačnej stránke všetko prebehlo bez komplikácií a všetci zúčastnení si odniesli mnoho krásnych spomienok, zážitkov. Počasie bolo úplne ideálne. Keďže som mal už nejaké skúsenosti z minulého ročníka ,stal som sa vedúcim nášho tímu. Mojou úlohou bola navigácia počas cezpoľného behu. Na zvyšných úlohách sme sa podieľali všetci. Terén nebol náročný a poskytol nám úžasné výhľady na okolitú prírodu. Celková trasa merala okolo 13 km . Tímovú prácu sme si vyskúšali pri plnení geodetických úloh na piatich stanoviskách. Náš tým tvorili : druháčka Alenka, tretiak Jakuba a samozrejme , ja. Avšak snaha a energia, ktorú sme do súťaže vložili ,nestačila na dosiahnutie dobrého výsledku. Jediným negatívom tejto súťaže bolo naše neuspokojivé umiestnenie. Konkurencia bola nesmierna! Súťaže sa zúčastnilo niekoľko škôl zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Môžem pokojne povedať, že na tento víkend budem ešte dlho spomínať a podobná možnosť sa mi už tak ľahko nenaskytne. Preto by som chcel poďakovať organizátorom súťaže za program , ktorý pre nás pripravili. Poďakovanie patrí aj našej škole, že nám umožnila zúčastniť sa týchto geodetických “súbojov.” Na záver ostáva už len poďakovať organizačnému tímu z PSŠ Letohrad pod vedením Ing. Jirka Štepánka za veľmi dobre zorganizované podujatie a príjemne strávený víkend. Už teraz sa tešíme na budúci ročník IG5.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©