litomysl2

SPŠ S. MIKOVÍNIHO V LITOMYŠLI

Napĺňame projekt Učíme sa pre prax Študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie – papier, staré tlače a knižné väzby všetkých ročníkov a ich vyučujúci absolvovali podnetnú cestu do malebného mestečka, ktoré pamätihodnosťami pripomína B. Štiavnicu. Cieľom trojdňovej cesty bola návšteva Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice so sídlom v Litomyšli, konkrétne Ateliéru reštaurovania a konzervovania papiera, knižnej väzby a dokumentov, ktorý vedie Mgr. Radomír Slovík – náš úspešný absolvent. Počas prehliadky priestorov a ukážok prác poctivej kniháriny, reštaurovania a výroby pergamenu sme zastihli pri práci bývalých študentov našej školy, ktorí šíria dobré meno SPŠ S. Mikovíniho na prestížnej univerzite. Litomyšl ponúka mnohé lákadlá, napr. múzeum Portmoneum- múzeum grafika J. Váchala s unikátnymi maľbami na stenách, jedno z najdlhších námestí v strednej Európy , pomenované po slávnom rodákovi B. Smetanovi. Študentom sa veľmi páčila Ručná papiereň vo Veľkých Losinách vyrábajúca ručný papier tradičnými postupmi z bavlny a ľanu. Pre vysokú kvalitu a trvanlivosť papiera vyhľadávajú jej produkty renomovaní výtvarníci, firmy i ctitelia tradičnej manufaktúrnej výroby. Bolo veľmi zaujímavé a motivujúce konfrontovať skúsenosti študentov z našej dielne ručného papiera a papierne vo V. Losinách. Vďaka projektu Učíme sa pre prax sa môžu študenti dostať na miesta, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa pre ďalšie štúdium, motivujú ich. Už je len potrebné podporovať v nich nadšenie pre nádhernú prácu pri záchrane knižných pamiatok.

ARCHÍVNE KLENOTY002_original

ARCHÍVNE KLENOTY

Účastníkov zájazdu na výstavu listín pod názvom Archívne klenoty, ktorá vznikla na počesť 20. Výročia založenia SR a konala sa v priestoroch Bratislavského hradu, čakal dvojnásobný zážitok. Jednak ten prvotný, keď pred našich konzervátorov papiera pristavili mikrobus, ktorý bol / podľa slov F. Ďurčíka –I.K/ viac mikro, ako čakali. Jednak pridanou hodnotou k očakávanému umeleckému zážitku bol aj príchod olympionikov SR na ZOH v SOČI, ktorí tu skladali olympijský sľub. Tak po stretnutí s Nasťou Kuzminovou nasledovalo jedinečné a neopakovateľné stretnutie s kultúrnym dedičstvom nášho malého národa.

Dokumenty zaujali vizážou – ilumináciami zdobenými zlatom i obsahom / výhražný list zbojníkov /. Navyše niektoré z nich počas tretiackej praxe pomáhali konzervovavať aj naše vtedajšie tretiačky : Eliška Minková, Mirka Vlčková a Timea Pruknerová – pod odborným vedením majstra Galamboša. Naši študenti mohli obdivovať : ZOBORSKÚ LISTINU – najstaršia stredoveká listina uložená v archíve na Slovensku /pred r. 1111/, ODPUSTKOVÚ LISTINU z r. 1580, ktorá zaujala počtom privesených pečatí – 15!!!. Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom z Liptovskej župy z r. 1713, najstarší zápis hymnickej piesne Janka Matušku : Nad Tatrou sa blýska, ďalej prekrásnu Erbovú listina rodiny Eperješi, ktorú vydal Ferdinand II. a mnohé ďalšie dokumenty na papieri i pergamene. Návštevníkov iste pobavil Výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého adresovaný mestu Bardejov so sugestívnou kresbou obesencov. Konzervátorské oko stredoškoláka i pedagóga spočinulo na všetkom hodnotnom a krásnom, čo ukrývajú slovenské archívy. Na záver sa možno len stotožniť so záverečným citátom:“ Pamäť národa uložená v archívnych dokumentoch predstavuje významnú súčasť jeho identity, jeho kultúry, jeho kolektívneho vedomia.“

vernisaz_08_original

Marek Kocka opäť vystavuje

O tom , že náš študent Marek Kocka je talentovaný a mimoriadne pracovitý výtvarník sme sa už mnohokrát presvedčili. Po výstave v kaviarni Sitno potešia jeho obrazy krajiniek a kópií historických iluminácií návštevníkov minigalérie v Slovenskej Ľupči. Spoľahlivý a skromný, i tak by sa dal charakterizovať chlapec, ktorý už dávno objavil čaro a strastiplnosť cesty umením.

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©