Maturanti sa lúčili so školou

Piatok, 19.máj 2017 : o 10 25 hod : plný vestibul vyučujúcich, zamestnancov školy a študentov upriamil svoju pozornosť na hlavné schodište, ktorým poslednýkrát spoločne zostupovali naši štvrtáci s piesňou Lúčenie na perách...Dôstojne odspievaný Gaudeamus navodil slávnostnú atmosféru a otvoril scenár rozlúčky. Ondrej Hruška, vynikajúci študent, žiak IV. B triedy , člen školskej rady, víťaz celoštátnej chemickej olympiády predniesol prejav, ktorý bol aj jeho písomnou maturitnou prácou :

Veľavážený pán riaditeľ, vážený pán zástupca, milí naši triedni profesori , drahí učitelia, zamestnanci školy, milí spolužiaci!

Stretávame sa v tento slávnostný okamih, aby sme sa rozlúčili. Bok po boku sme strávili neuveriteľný čas...a po štyroch rokoch sa naše cesty rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám...

Štyri roky! Čo vlastne znamenajú?

Štvorka môže znamenať 4 svetové strany, 4 oceány či 4 veže Bratislavského hradu.

Pre nás, štvorka znamená 4 roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení. Preto sa k tomu času neobracajme chrbtom, ale spomínajme naň hlavne v dobrom.

V mene svojich spolužiakov by som sa chcel poďakovať naším drahým triednym učiteľom. Za ich dobré rady, za ochrannú ruku, ktorú nad nami držali, za kilometre, ktoré kvôli nám nabehali. Drahí učitelia, neplačte. Veď nie sme na pohrebe. Nevidíme sa naposledy. Len prechádzame do ďalšej etapy nášho života, aby sme naštartovali náš dospelácky život, naše ďalšie štúdium alebo kariéru...

A vy tu musíte zostať, aby sme mali koho navštevovať a tiež, aby ste vychovali ďalšiu generáciu chemikov, geodetov, živoťákov či umelcov s rovnakou láskou, akú ste dopriali nám.

Rovnako chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí do nás natlačili toľko vedomostí, div nám hlava nepraskla... A potom sa čudujú, že nám rožky narastajú. Keď sa už do hlavy nezmestia, nuž musia von...

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na pána riaditeľa. Pán riaditeľ, chceme vám poďakovať za študijné podmienky, ktoré na tejto škole vytvárate a tiež za dobré meno, ktoré si táto škola aj vďaka vám zachováva.

V neposlednom rade chcem poďakovať aj ostatným zamestnancom školy. Aj keď sme sa nestretávali tak často, vieme, že bez Vás by to tu nemohlo fungovať. Veď, nech je mechanizmus akokoľvek veľký, obsahuje maličké nity, bez ktorých by sa veľmi rýchlo rozpadol. A práve tie určujú jeho efektivitu.

Na záver sa chcem rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci. Aj keď nie vždy sme nažívali v symbióze a občas sa objavila aj istá forma parazitizmu, radšej spomínajme na časy, kedy nám bolo spolu dobre...

Takto sa končí naša spoločná púť a začína sa púť jednotlivca. Avšak, každý z nás, poznačený týmto súžitím, bude, dúfam, vnášať do ďalších kolektívov atmosféru „chemickej“, labákov, ateliérov či odborných učební a Banskej Štiavnice.

Báseň od pani profesorky Márie Petrovej Absolventom našej školy predniesla Radoslava Goralová, žiačka IV. G triedy. Tretiaci sa rozlúčili príhovorom , ktorý precítene prečítala Nikola Beňová z III. B triedy, ktorá je členkou Rady školy pri SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici.

Po odovzdaní kytíc a kvietkov profesorskému zboru a zamestnancov školy, pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič predniesol svoj slávnostný prejav, v ktorom zhodnotil výchovno – vzdelávacie výsledky maturitných tried v II. polroku a menovite vyzdvihol študentov, ktorí príkladne študovali a vzorne reprezentovali našu školu. Neobišiel ani druhú stranu: pokarhaných žiakov a znížené známky zo správania. Na konci prejavu vyslovil presvedčenie, že škola všetkým študentov dala do života to najcennejšie: hlboké vedomosti, praktické zručnosti a ľudský prístup...vďaka ktorým sa budú naďalej vracať na pôdu svojej Alma mater...

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©