Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.4.2021.

Škola umeleckého priemyslu

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.2.2021.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.