Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Škola umeleckého priemyslu

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8.4.2021.
Presmerovanie na stánku www.supbs.sk