Kritériá prijímania žiakov na TECHNICKÉ ODBORY

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia                             1 trieda                       21 žiakov

3916 M životné prostredie                                                       0,5 triedy                      9 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster                           0,5 triedy                    10 žiakov

Počet tried: 2                        Počet žiakov: 40

I. Termín PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

II.KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný) nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Študijný odbor biotechnológia a farmakológia životné prostredie geodézia, kartografia a kataster
Profilový predmet biológia biológia geografia

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Študijný odbor biotechnológia a farmakológia životné prostredie geodézia, kartografia a kataster
Prvý doplnkový predmet chémia geografia fyzika
Druhý doplnkový predmet anglický jazyk anglický jazyk anglický jazyk

Ak žiak niektorý z profilových alebo doplnkových predmetov v jednom z posudzovaných ročníkov neabsolvoval, bude škola rátať s dvojnásobkom známky za ročník, kde táto známka je uvedená.

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo:                                                           Krajské kolo:

5 bodov          1. miesto                                             10 bodov        1. miesto

4 bodov          2. miesto                                             8 bodov          2. miesto

3 bodov          3. miesto                                             6 bodov          3. miesto

2 body            4. miesto                                             4 body            4. miesto

1 bod              5. miesto                                             2 body            5. miesto

Za umiestnenie v okresnom a krajskom kole sa ohodnotí najviac jedno ocenenie.

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Za umiestnenie v celonárodnej a medzinárodnej súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom budú pridelené body nasledovne:

15 bodov      1. miesto

13 bodov     2. miesto

11 bodov     3. miesto

9   bodov      4. miesto

7   bodov       5. a ďalšie miesto

Za umiestnenie v celoslovenskej a medzinárodnej súťaži súvisiacej s príslušným študijným odborom sa ohodnotí najviac jedno ocenenie.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet bodov z profilového predmetu školy,

d/ dosiahol väčší počet bodov z prvého doplnkového predmetu školy,

e/ dosiahol väčší počet bodov z druhého doplnkového predmetu školy,

f/ lepší priemerný prospech uchádzača za 9. ročník - 1. polrok,

g/ lepší priemerný prospech uchádzača za 8. ročník - 2. polrok

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 III. PRIJATIE

1. Do prvého ročníka Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v školskom roku 2020/2021 bude prijatý uchádzač, ktorý sa umiestni v poradí na mieste zodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

3. Riaditeľ školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

4. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

5. V prípade, že niektorý prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, bude na uvoľnené miesto prijatí ďalší uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, ale sa umiestnil v poradí na mieste nezodpovedajúcom schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor v termíne do 30. júna 2020.

2. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.mikovini.sk a na výveske školy zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020.

4. Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne do 15. júna 2020 o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 7.5.2020.

V Banskej Štiavnici, 7.5.2020

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

PDF verzia na tlač

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©