KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried technických študijných odborov: 2                          Počet žiakov: 39

 V školskom roku 2019/2020 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné technické študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia                            1 trieda                       20 žiakov

3916 M životné prostredie                                                     0,5 triedy                      8 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster                          0,5 triedy                    11 žiakov

Termín konania skúšok: I. kolo 13.5.2019 (1.termín) a 16.5.2019 (2. termín)

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijímania

Súčasťou prijímacieho konania je:

 • bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky (na študijný odbor biotechnológia a farmakológia a geodézia, kartografia a kataster) a zo slovenského jazyka a literatúry a biológie (na študijný odbor životné prostredie),
 • bodové hodnotenie dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov ročníka ZŠ,
 • bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka,
 • bodové hodnotenie úspechov žiaka na predmetových olympiádach.

Kritériá pre prijímacie skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov za:

 • výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO,
 • výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z MAT a SJL,
 • študijné výsledky na ZŠ (2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka),
 • výsledky v predmetových olympiádach.

Uchádzači, ktorí konajú prijímacie skúšky, sa usporiadajú podľa dosiahnutého počtu bodov od najlepšieho k najhoršiemu. V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:

 • má zmenenú pracovnú schopnosť,
 • získal väčší počet bodov na prijímacích skúškach (SJL, MAT, BIO),
 • má lepší priemer prospechu zo ZŠ,
 • získal väčší počet bodov za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ.

Žiak vyhovie prijímacím skúškam, ak v každom predmete prijímacích skúšok získa minimálne 10 bodov a súčasne celkový počet bodov za študijné výsledky na ZŠ, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, výsledky v predmetových olympiádach a výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO je minimálne      30 bodov.

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradí na miestach zodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

Bodové hodnotenie na prijímacích skúškach

Určenie počtu bodov za výsledky prijímacích skúšok – SJL, MAT, BIO

Uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ úspešnosť menšiu ako 90 %, budú konať prijímacie skúšky zo SJL, MAT príp. BIO písomnou formou.

Maximálny počet získaných bodov za prijímacie skúšky je:

50 bodov SJL

50 bodov MAT alebo 50 bodov BIO

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

Bodové hodnotenie za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

Uchádzačovi budú pridelené body za výsledky, ktoré dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. Maximálny počet bodov 30 SJL, 30 MAT.

90,01 – 100%     30 bodov       60,01 – 70 %       21 bodov              30,01 – 40 %      12 bodov

80,01 – 90 %      27 bodov       50,01 – 60 %       18 bodov              20,01 – 30 %        8 bodov

70,01 – 80 %      24 bodov       40,01 – 50 %       15 bodov              menej ako 20%    0 bodov

Určenie počtu bodov za študijné výsledky

Žiakovi, ktorý prospel v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka, budú pridelené body za dosiahnutý študijný priemer nasledovne:

 1. ročník                                                                                        9. ročník

1,00 – 1,30                 30 bodov                                          1,00 – 1,30                 30 bodov

1,31 – 1,50                 27 bodov                                            1,31 – 1,50                 27 bodov

1,51 – 1,80                 24 bodov                                            1,51 – 1,80                 24 bodov

1,81 – 2,10                 21 bodov                                            1,81 – 2,10                 21 bodov

2,11 – 2,50                 18 bodov                                            2,11 – 2,50                 18 bodov

2,51 – 2,80                 14 bodov                                            2,51 – 2,80                 14 bodov

2,81 – 3,10                 5 bodov                                              2,81 – 3,10                 5 bodov

nad 3,10                     0 bodov                                              nad 3,10                     0 bodov

Maximum získaných bodov za dosiahnutý prospech je 2 x 30 = 60 bodov.

Určenie počtu bodov za účasť v olympiádach

 Bodové hodnotenie za úspešné riešenie predmetových olympiád v 8. a 9. ročníku ZŠ:

1. – 3. miesto v okresnom kole 5 bodov

1. – 3. miesto v krajskom kole 10 bodov

1. – 3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov

K priznaniu uvedeného počtu bodov je nutné k prihláške na štúdium priložiť diplom (originál), resp. fotokópiu s potvrdením riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.

 Ostatné podmienky prijímacieho konania

 • Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacích skúšok odošle riaditeľ školy najneskôr 26.4.2019.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacích skúšok na webovej stránke školy www.mikovini.sk a tiež na výveske na prízemí hlavnej budovy školy.
 • Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v termíne od 16.5.2019 do 24.5.2019.
 • V prípade, že sa na štúdium nezapíšu niektorí prijatí uchádzači, budú na uvoľnené miesta prijatí ďalší žiaci, ktorí vyhoveli prijímacím skúškam, ale sa umiestnili v poradí na miestach nezodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

V prípade nejasnosti bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 045/6911431.

e – mail: spravca@mikovini.sk

Kritériá prijímania žiakov na technické študijné odbory pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 21.1.2019.

V Banskej Štiavnici, 21.1.2019                                                               Ing. Ján Totkovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©