Prijímacie skúšky – technické odbory

Prijímacie skúšky pre študijné odbory:

– geodézia, kartografia a kataster,

– životné prostredie,

– biotechnológia a farmakológia

sa uskutočnia:

13.05.2019 – 1. kolo 1. termín  o 8.00 hod.

16.05.2019 – 1. kolo 2. termín  o 8.00 hod.

v hlavnej budove školy.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 z predmetov:

matematika, slovenský jazyk a literatúra a biológia

Na technické študijné odbory sa robia prijímacie skúšky z predmetov:

2848 M biotechnológia a farmakológia – SJL, MAT

3692 M geodézia, kartografia a kataster – SJL, MAT

3916 M životné prostredie – SJL, BIO

Požiadavky na slovenský jazyk a literatúru:

GRAMATIKA:

 • pravopisné cvičenie       y/i
 • vetné členy
 • synonymá, antonymá a homonymá
 • štýly – základné znaky
 • súvetia – druhy
 • slovné druhy

LITERATÚRA:

 • základné literárne žánre
 • básnické prostriedky
 • umelecké smery – priradiť k dielam

Požiadavky z matematiky:

 •  desatinné čísla
 • zlomky, racionálne čísla
 • percentá
 • pomer, priama úmernosť
 • výrazy a ich úpravy
 • literárne rovnice
 • riešenie pravouhlého a všeobecného trojuholníka
 • rovnobežky
 • podobnosť trojuholníkov
 • lichobežník

Požiadavky z biológie:

 •  Príroda – živé a neživé prírodniny
 • Vedné odbory biológie
 • Bunka (rastlinná, živočíšna, základné časti bunky a ich funkcia)
 • Vírusy, baktérie, huby – základná charakteristika
 • Rastliny (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
 • Živočíchy (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
 • Kategórie chránených území
 • Populácia, spoločenstvo, ekosystém

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©