2.kolo  - pre školský rok 2024/2025

Geodézia, kartografia a kataster

Životné prostredie

Vodné hospodárstvo

8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba