Terény (3)

Terénne cvičenia: Počúvadlo

Žiaci  1. -3. ročníka SPŠ Samuela Mikovíniho odborov geodézia, kartografia a kataster a životné prostredie a ich odborní vyučujúci, sa v dňoch 22. – 26. 4. 2024 zúčastnili  tradičných  terénnych cvičení na Počúvadle.

Tento ročník bol výnimočný vďaka hosťom: z TU Zvolen: Ing. Dušan Daniš, PhD. a Ing. Juraj Mokranský, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z UK v Bratislave – STU a z BBSK Ing. Ladislav Bíro.

Nabitý program sa realizoval v dosť nehostinnom počasí, ale vieme, že geodeti a živoťáci sú na drsné podmienky pripravení. Vždy...

Pondelok sa niesol v znamení aktivít z  knihy Ing. L. Bíra  Stromy. Počas tohto dňa tu boli aj dievčatá so ŠUP – 3. PD, spolu s Ing. Arch. P. Meszároš, aby tvorili podľa tejto inšpiratívnej knihy.

Utorok: Odborne garantovala SPU Nitra ako praktické aktivity v teréne na tému: Voda a pôda v krajine; (návrh ochrany vodného zdroja pred povodňami alebo znečistením ; stanovenie kvality vody pomocou makrozoobentosu, odber a spracovanie vzoriek pôdy, terénne metódy.)

Streda: Botanika a dendrológia v teréne pod odborným vedením pracovníkov z TU Zvolen.

Štvrtok: Večer sa prezentovali výsledky všetkých pracovných skupín a študijných odborov.

Zaujímavú aktivitu mali živoťací – odchyt hmyzu pomocou rôznych metód(striasaním, smýkaním, pomocou svetla, zemnej pasce či pomocou sieťky) s následným určovaním.

Aktivity pre geodetov: v spolupráci s SPU Nitra; praktické aktivity v teréne – modul Čítaj svoju krajinu. Zameranie polygónového ťahu, mapovanie predmetného územia. základy fotogrametrie a 3D modelovanie. Účel terénnych cvičení: získanie praktických zručností pri podrobnom zameriavaní – mapovaní polohopisu a výškopisu a následného spracovania výsledkov zamerania do formy 3D modelu mapovaného územia

Od SPU FZKI v Nitre dostala naša SŠ S. Mikovíniho dar terénny Multi – paramentálny tester v rámci zvyšovania kvality vzdelávania na SŠ.

A na záver jedna milá záchranná akcia: zatúlaný  sivý kocúrik bol opatrený, nakŕmený a prevezený Ing. Drengubiakom do Túlavej labky, kde dostal meno Octavio a čaká na adopciu...

 

K. Kozáková

Celoštátne kolo S0Č v Nitre

Naša Spojená škola Samuela Mikovíniho získala dve striebra na  Celoštátnom kole S0Č v Nitre

Deň 25. apríl 2024 bol významným dňom pre SOČ a pre naše účinkovanie v nej zvlášť.  Otvorenie súťaže, (aj slávnostné vyhodnotenie), sa uskutočnilo v reprezentačnej aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Samotná súťaž prebiehala na SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorá perfektne zvládla jej organizáciu. Ústretovosť a pohostinnosť organizátorov  bola pre našich súťažiacich veľkou vzpruhou a čiastočne zmiernila stres. Prezentovali svoje práce na vysokej úrovni, čo bolo aj náležite ocenené, napr. Cenou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.  V každej kategórii súťažilo 16 prác. Sily si tu zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska, ktorí sa stali víťazmi krajských kôl. Študenti tu obhajovali svoje práce v 17 súťažných odboroch. Naše farby obhajovali a úspešne reprezentovali štyria výnimoční žiaci a žiačky:

Matej Homola (4.B), 2. miesto   v kategórii Farmakológia a zdravotníctvo.  Karolína Kozáková (4. G), 2. miesto  v kategórii Geodézia, geológia, kartografia.

Reprezentovali nás aj Rebeka Hlavatová (4.Z) v kategórii Životné prostredie a Lenka Nagyová (4.Z) v kategórii: História, filozofia a právne vedy.

Všetkým „sočkárom“ zo SŠ Samuela Mikovíniho,  srdečne blahoželáme a úprimne ďakujeme, že šíria dobré meno SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej úrovni.

 

Nitra

Štvrtáci (IV.B) na medzinárodnej konferencii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

XXII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

organizovaná pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD., dekana FBP

V meste pod Zoborom sa mesiac apríl niesol v znamení vedy. Naši žiaci zo IV. B sa zúčastnili konferencie, kde úspešne prezentovali svoje komplexné odborné práce:

 Maximilián HOMOLA

Determinácia antikarcinogénnych účinkov propolisu a jeho frakcií na bunkovú líniu MDA-MB-231 karcinómu prsníka

Maximilián strávil v januári 2024 pracovný týždeň v Agrobiotechu Nitra, kde pracoval v špičkovom laboratóriu. Cieľom práce bolo overiť účinky propolisu na rakovinové bunky v podmienkach in vitro( v skúmavke).Zistil, že propolis zvyšuje fragmentáciu DNA nádorových buniek a znižuje mitochondriálnu aktivitu v nádorových bunkách. Cieľom  práce bola aj determinácia  antikarcinogénnych účinkov surového extraktu (SP) Z  výsledkov je zrejmé, že propolis má antikarcinogénne účinky in vitro a veľké množstvo účinných látok sa nachádza práve vo frakcii propolisu eluovaného 80 % Met-OH.

Diana MAĎAROVÁ

Podmienky produkcie pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans a povrchová úprava papiera pullulánom

 „V tejto práci sme sa zaoberali podmienkami produkcie pullulánu, ktorej producentom je  kvasinka Aureobasidium pullulans CCM F 148.  Zistili sme,  že pullulán je možné využiť na povrchovú úpravu ručne vyrobeného papiera ako náhradu za glejidlo. Vodné roztoky pullulánu s koncentráciami: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 % (w/w)  sme nanášali  na ručne vyrobené papiere štetcom. Vlastnosti papiera (drsnosť, lesk, nasiakavosť vodou, rozpíjavosť atramentu a farieb) impregnovaného 5 % - ným roztokom pullulánu  boli podobné ako vlastnosti papiera povrchovo glejeného. Okrem toho bol papier impregnovaný pullulánom  pevnejší a lepšie držal tvar pri ohnutí.“

Adam ŽILKA

Karotenoidy produkované kvasinkou Rhodotorula glutinis

 Karotenoidy sú pigmenty(žlté, oranžové až červené), tvorené rastlinami aj mikroorganizmami ako sekundárny produkt pri fotosyntéze. Mikroorganizmy ich tvoria kvôli ochrane pred oxidačným stresom. Pre človeka sú blahodárne, pretože betakarotén je prekurzorom vitamínu A. Aplikácia výsledkov tejto práce v praxi: najmä v potravinárstve, karotenoidy ako farbivo, doplnok stravy, ktorý má výrazné antioxidačné účinky.

Komisia sekcie: Prezentácie prác stredných škôl ,v zložení

Predseda: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Gestor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Členovia: Ing. Blažena Drábová, PhD. doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD. Ing. Katarína Poláková,

Komisia vysoko ohodnotila úroveň komplexných odborných prác našich žiakov, prirovnala ich k diplomovým prácam. Za to patrí vďaka najmä školiteľom: Ing. Elene Šlaukovej a Ing. Martinovi Melichovi, pretože ich odborné vedenie prinieslo vynikajúce výsledky nielen na XXII. Vedeckej konferencii v Nitre, ale aj na celoštátnej prehliadke SOČ.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©