2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijné odbory:

3916 M                 životné prostredie

3692 M                 geodézia, kartografia a kataster

pre školský rok 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2019 so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 10.6.2019 na adresu školy.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 z predmetov:
matematika, slovenský jazyk a literatúra a biológia

Na technické študijné odbory sa robia prijímacie skúšky z predmetov:

3692 M geodézia, kartografia a kataster – SJL, MAT
3916 M životné prostredie – SJL, BIO

Požiadavky na slovenský jazyk a literatúru:

GRAMATIKA:
1) pravopisné cvičenie y/i
2) vetné členy
3) synonymá, antonymá a homonymá
4) štýly – základné znaky
5) súvetia – druhy
6) slovné druhy

LITERATÚRA:
1) základné literárne žánre
2) básnické prostriedky
3) umelecké smery – priradiť k dielam

Požiadavky z matematiky:

1) desatinné čísla
2) zlomky, racionálne čísla
3) percentá
4) pomer, priama úmernosť
5) výrazy a ich úpravy
6) literárne rovnice
7) riešenie pravouhlého a všeobecného trojuholníka
8) rovnobežky
9) podobnosť trojuholníkov
10) lichobežník

Požiadavky z biológie:

1) Príroda – živé a neživé prírodniny
2) Vedné odbory biológie
3) Bunka (rastlinná, živočíšna, základné časti bunky a ich funkcia)
4) Vírusy, baktérie, huby – základná charakteristika
5) Rastliny (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
6) Živočíchy (stavba tela, rozdelenie, rozmnožovanie, charakteristika)
7) Kategórie chránených území
8) Populácia, spoločenstvo, ekosystém

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©